Belge

Konuya ait resim

Osmanlıʼda Milli Tarım, Yerli Sanayi

Osmanlı Devleti 14. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında geniş bir coğrafyada hâkimiyet kurmuş bir cihan devletidir. Genel görüşe göre 16. yüzyıl sonunda gerileme dönemine giren Osmanlı Devleti, Sanayi Devrimiʼne giden yeni dünya düzeninin ekonomik değişim

Konuya ait resim

Osmanlıda Matbuat

İnsanoğlu çevresinde olup bitenleri, kendisini doğrudan ilgilendirmese de merak eden, yaşadığı olayları ve edindiği bilgileri başkalarıyla paylaşmayı seven bir fıtratta yaratılmıştır. Bu ihtiyaç, Antik Mısır ve Yunan dönemlerine kadar uzanan gazetecilik faaliyetlerini ortaya çıkarmış; insanlığın

Konuya ait resim

Osmanlıda Şehir Ve Afet Yönetimi

Osmanlı Devletiʼnde şehir politikası, kendinden önceki Türk-İslam şehir anlayışından etkilenilerek şekillenmiştir. Tanzimat Dönemi reformları ile birlikte hem idari düzen hem de mekânsal kurgu açısından şehir ve imar planlaması dönüşüme uğramışsa da imparatorluğun son zamanlarına kadar

Konuya ait resim

İslam’ın İzzeti Bizim İzzetimizdir

Kuruluş temellerini Ehl-i Sünnet çizgisinde atan Osmanlı Devleti yıkılışına kadar İslam’ın mukaddes değerlerini her türlü şekilde muhafazayı kendisine aslî bir görev bilmiş, bu değerleri küçümseyenlere, itibarsız göstermeye çalışanlara müsaade etmemiştir. Hatta mukaddesatı koruma refleksi ülke

Konuya ait resim

Padişah İçin Kitap Ciltleyen Mücellid

پادشاه ايچون كتاب جلدله ين مجلّد Cild yapan sanatkârlara mücellid denilmektedir. Mücellidliğin tarihi, bilindiği kadarıyla Romalılar dönemine kadar geri götürülebiliyor. İslam tarihinde ise en eski cildlenmiş kitaplara, Mısır ve Tunus’ta rastlanabiliyordu. Osmanlılar, her alanda olduğu

Konuya ait resim

Osmanlıʼnın İlk İslam Aile Kanunu: Hukuk-ı Aile Kararnamesi

Osmanlı Devleti şerʻî (İslami) ve örfî (geleneksel) kanunlarla yönetilmiş bir cihan imparatorluğudur. Şerʻî hukuk; Kurʼân-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye, icmâ ve kıyasa dayanan, Müslümanların hayatını tanzim eden kanunlar bütünüdür. Şerʻ-i şerîfin müdahale etmediği alanlarda ise İslam

Konuya ait resim

İslam Hilafeti

Hilafet kelimesi birinin yerine geçmek veya onu temsil etmek anlamlarına gelmektedir. Çoğulu hulefâ olarak lügatlere yerleşen halife, Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) vekili olarak devleti yöneten liderdir. Emîrüʼl-Müʼminîn de denilen halifelik müessesesinin Kurʼânî dayanağı Nisa suresinin

Konuya ait resim

Hiçbir İhanet Cezasız Kalmaz

Sahip olduklarımızın kıymetini, çoğunlukla o nimetlerin yok olma tehlikesi belirince anlarız. Sağlığımız, malımız, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yürüdüğümüz park, ailemiz, yakınlarımız, özgürlüğümüz, vatan toprağı, mukaddesatımız… Ne zaman ki bunları kaybetme riski ortaya çıkar, işte o

Konuya ait resim

Osmanlı Devletinin Temel Taşları: Tekkeler

Kuruluşundan itibaren Osmanlı Devletiʼnin resmî din düşüncesi, Hz. Peygamber (sav) ile ashab-ı kirâmın takip ettikleri yolu (Ehl-i Sünnet veʼl-Cemâat) ifade eden Sünnî anlayış çerçevesinde çizilmiştir. Türk-İslam devletlerinin hususiyetle Selçukluların birikimlerinden tevarüs eden bu anlayış, eğitim

Konuya ait resim

Sultan Alaeddin Camii

سلطان عليء الدين جامعي آناطولي سلچوقلي دولتنڭ يوڭتيم مركزي، قونيه نڭ اڭ مركزي نقطه سنده بولونان عليء الدين تپه سيدي. عليء الدين تپه سنده سلچوقليلردن كونمزه اولاشابيلن اڭ أونملي اثر ايسه سلطان عليء الدين جامعيدر.

Konuya ait resim

Yerli Enerji, Millî Devlet

Osmanlı sultanlarının otuz dördüncüsü olan II. Abdülhamid Han, Devlet-i Aliyyeʼnin son devirlerinde hem iç hem de dış politikada stratejik ve dengeli bir siyaset izleyerek devletin ani çöküşünü ve harîm-i İslâmʼın çiğnenmesini 33 yıl kadar erteleyebilen

Konuya ait resim

Sokak Hayvanları

İnsan, içinde bulunduğu dünyada diğer bütün hayat sahipleriyle beraber yaşamaktadır. Ehlileşmiş pek çok hayvan, insanın hayatında müspet manada yer almış, işlerinin kolaylaşması için bir nimet olmuştur. Ehlileşmeyen hayvanlar içinde de şartlarını muhafaza ederek muhatap olunan

Konuya ait resim

Osmanlıda Ekonomik Bağımsızlık

Ülkelerin bağımsızlığı yalnızca siyasi ve askeri nedenlere değil, ekonomik faktörlere de bağlıdır. İlk anda devleti idare eden güçlü bir lider, politika ve ordunun varlığı daha önemli gibi gözükse de asıl öncelikli olan devletin ekonomik olarak

Konuya ait resim

Osmanlıca Kış Yardımı

Tabii afetler tarihten günümüze toplum ve çevre hayatını etkileyen önemli hadiselerdir. Zamanın ilerlemesi ile bu afetlerden korunmak için bazı teknolojiler geliştirilmiş olsa da insanoğlunun kâinatta yaptığı tahribat afetlerin boyut ve etki sahasının büyümesine yol açmıştır.

Konuya ait resim

Osmanlı’da Piyasa Kontrolü

İslam hukukunda alışverişlerin karşılıklı rızaya dayanması esas kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (sav), kıymetleri ancak Allah’ın çıkarabileceğini ifade etmiş ancak haksız kazançları da uygun görmemiştir. Dolayısıyla ticari ürünlerdeki kâr sınırlaması konusunda doğrudan şer’î bir dayanak olmasa

Konuya ait resim

Mukaddes Hilal-i Ahmer*

14 Nisan 1927’de 50. yıl dönümü münasebetiyle neşredeceğiz bir nüsha-i mümtaze için Hilal-i Ahmer tarafından yazı ve ihtisas göndermeye davet edildiğime çok sevindim. Bu nev’den bütün müesseselere hayraniyet ve tazimimi ifade etmek için elime güzel

Konuya ait resim

Sokullu’nun Don ve Volga Nehirlerini Birleştirme Projesi

آلتين اورده خانلغنڭ ييقيلمه سنڭ آردندن، طوپراقلري أوزرنده يڭي خانلقلر اورته يه چيقمشدر. بو آراده اولوشان بوشلقدن استفاده ايدن روسلر، كوچلنمه يه باشلامشلردر. روس چاري ٤نجی ايوان، ١٥٥٢’ده قازاني، ١٥٥٦’ده اژدرهاني اشغال ايتمش، قيريمه صالديريلر

Konuya ait resim

Osmanlıda Hekimlik Ahlakı

İnsanlık tarihiyle ortaya çıkan, bilgi birikiminin artmasıyla gelişen tıp ilmi, Orta Doğu ve Batı dünyasında iki anlayış etrafında şekillenmiştir: 1. Antik Çağ’dan 19. yüzyıla kadar kabul edilen, Antik Yunan ve Roma tıp felsefesinin İslam vahiy

Konuya ait resim

Türkiye’nin Gizli Değeri: Boğazlar

Tarih boyunca siyasi, askerî ve ekonomik öneminden dolayı devletlerin ilgi odağı olan Çanakkale ve İstanbul boğazları, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi ile Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine geçmiş ve yüzyıllarca Devlet-i Aliyye’nin iç denizi olmuştur. Bazı devletlere

Konuya ait resim

Seyahat İzin Belgeleri: Mürûr Tezkireleri

عثمانلي دولتنده بر شهردن باشقه بر شهره يولجيلق ايچون ويريلن سياحت اذن بلكه لرينه مرور تذكره سي دينيلمكده يدي. عثمانلي دولتنڭ ايلك دونملرنده ايسه يولجيلق ايچون آلينان بو بلكه لرڭ آدي يول حكميدي. مرور تذكره

Konuya ait resim

Toprağın Altı Kiminse Üstü De Onundur

Yerleşmek, ikamet etmek, merkez, ocak anlamlarına gelen maden kelimesi, daha çok yer altında bulunan değerli mineral şeklindeki terim anlamıyla bilinmektedir. Eski devirlerden beri hem değişim aracı hem sermaye hem de süs eşyası olarak kullanılan madenler,

Konuya ait resim

Osmanlı Mekteplerinde Sağlık Tedbirleri

Salgın, hastalık oluşturan mikroorganizmaların canlılar arasında taşınmasıyla duyarlı canlılara bulaşarak etrafa yayılması sonucu oluşur. Tarihten günümüze bitki-hayvan-insan üçgeni arasında bulaşıcılık gösteren salgınların yayılması, günümüzde ulaşım ve iletişim imkanlarının artmasıyla daha da hızlanmıştır. Bununla beraber bilimsel

Konuya ait resim

Merhamet Medeniyeti

Allahu Teâlâ’nın Rahmân ve Rahîm isimlerinin kâinata yansıması olan merhamet, yeryüzündeki her türlü iyiliğin kaynağını oluşturur. Merhamet İslam medeniyetinin en büyük şiarlarındandır. Gerçekten de yardıma muhtaç, yoksul ve çaresiz kimselerin sıkıntılarını gidermek, onlara şefkat ve

Konuya ait resim

Binaların Temelinde Bulunan Altınların Sırrı

بنالرڭ تملنده بولونان آلتونلرڭ سري اسكيلرده آرقه سندن خير اثري بيراقان كيشيلر، اثرڭ بللي بر نقطه سنه او اثري يڭيدن انشا ايده جك قدر ده آلتون ويا كوموش پاره قويديرورلرمش. زمان كچوب، خير اثرينڭ بيوك

Konuya ait resim

Mektuplara Yansıyan Esaret

1. Dünya Savaşı, sebep, gaye ve neticeleriyle tüm dünyayı etkileyen uluslararası ilk savaştır. Özellikle Müslüman dünyası için günümüze kadar süren bir kaosun başlangıcı olan bu savaş, diğer devletlerin yanı sıra Osmanlı Devleti’nden miras kalan ibretlerle

Konuya ait resim

Konya’da Amerikan Konsolosluğu

قونيه ده آمريقان قونسولوسلغي ١٨٣٠ ييلنده عثمانلي دولتي ايله آمريقه برلشيك دولتلري آراسنده بر تجارت آندلاشمه سي امضالانمشدي. بو آندلاشمه ايله برلكده عثمانلي ايله آمريقه آراسنده قارشيلقلي تجارتده ، يڭي بر دونم باشلایوردي. آندلاشمه صوڭره

Konuya ait resim

Libya Müslümanlarındır

Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan Libya, 1551 yılından beri Osmanlı Devleti’nin önemli eyaletlerinden biriydi. Şimdi Libya’nın başkenti olan Trablusgarp, o zamanlar bütün Libya toprakları için kullanılır ve Trablus olarak adlandırılırdı. Bingazi, Fizan gibi bölgeleri de

Konuya ait resim

Osmanlı İstanbul’unda Ulaşım Ve Tramvay Kazaları

Ulaşım, tarih boyunca tüm milletler için ticaret, haberleşme, bayındırlık ve savaş gibi unsurlardan dolayı önemini her zaman korumuştur. Aslında bir ülkenin ulaşım seviyesi, aynı zamanda kültür ve medeniyet konusunda ne kadar ilerlediğini de gösterir. Osmanlı

Konuya ait resim

1894 İstanbul Depremi

İstanbul, tarih boyunca askerî, siyasi ve kültürel birçok gelişmelere sahne olduğu gibi birçok afetle de karşılaşmıştır. Zira ilk devirlerden günümüze şehirde yangın, sel, salgın, deprem gibi semavî ve arazî pek çok felaket meydana gelmiş, her

Konuya ait resim

Milli Mücadele'de Çanakkale

Sanayi İnkılabını takiben teknolojik ve bilimsel gelişmelerde hızla ilerleyen Batı dünyası, bu üstünlüğünü diğer alanlarda da göstermek istemiş, o zamana kadar dünyada hâkim medeniyet olan İslam âlemini kendi çapında mağlup etmenin yollarını aramıştır. Bunu da

Konuya ait resim

Osmanlı’da Ermeniler Ve Silah Kaçakçılığı

Tarih boyunca farklı devletler tarafından Anadolu’da sürgün hayatı yaşatılan ve hakir görülen Ermeniler, Müslüman Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesiyle birlikte insani ve adil bir hayata kavuşmuş, Osmanlı Devleti’nde gayrimüslim tebaa içinde en çok imkâna sahip millet

Konuya ait resim

Hudûdnâme

عثمانلي دولتنده صينير قيدلرينڭ طوتولديغي بلگه لره حدودنامه دينيردي. حدودنامه لره يبانجي ئولكه لرله عثمانلي دولتي آراسنده كي صينيرلر قيد ايديلديگي كبي؛ ايل، ايلچه ، كوي، ملك و وقف صينيرلري ده قيد ايديليردي. بر آڭلامده

Konuya ait resim

İstanbul'un Kılıçla Fethi

Fetih, lügat olarak açmak ve zafer kazandırmak manalarına gelmektedir. Hudeybiye Muâhedesi (628) sebebiyle nüzul olan Fetih Suresinden ilhamla kullanılmaya başlanan fetih kelimesi; Batı medeniyetinin yaptığı ekonomik ve kültürel kaynaklı istila ve sömürü hareketlerinden ayrı olarak,

Konuya ait resim

Osmanlı’da Ahlakın Islahı İçin Çözümler

Klasik Osmanlı medreselerinde iki bilgi kaynağı vardır: nakil ve akıl. Nakil, bilginin nakil vasıtasıyla kişiye ulaştırıldığı, İlâhi kanunların toplumun düşünce ve ahlak sisteminin esaslarını oluşturduğu, dünya ve ahirete ilişkin hayat düsturlarını insanın benliğine yerleştirmeyi gaye

Konuya ait resim

Evsaf-ı İstanbul

İstanbul... Hadiste geçen ifadeyle Kostantiniyye... Yedi tepesi asumanlara ulaşan belde... Güneşin komutan, yıldızların er olduğu medeniyet kalesi... İki denizin arasında korunan tarih hazinesi... Tabiatı ve medeniyetiyle iki yönden de şaheser bir şehir… Fetihten önce bir

Konuya ait resim

Osmanlıʼda Hakaret Ve Şiddete Karşı Yapılan Düzenlemeler

Temellerini adalet ve hoşgörü üzerine kuran ve asırlarca bu anlayışla mevcudiyetini sürdüren Osmanlı Devleti, zamanla belirtileri gözükmeye başlayan ve 19. yüzyıla gelindiğinde iyice tebarüz eden ekonomik, siyasi ve askerî çöküşünü engellemek amacıyla kuvvetli bir ıslahat

Konuya ait resim

Osmanlı Devleti’nde İslam’ın Hayata Nizam Veren Kuralları

İslam medeniyeti, hayata topyekûn saadet bahşeden nizamlar getirerek toplumun yediden yetmişine kadar her kesimini kucaklamış; ibadet, aile, sosyal çevre, gıda, temizlik, giyim-kuşam, ticaret gibi birçok mevzuyu en ideal ölçüler çerçevesinde hükme bağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, bu

Konuya ait resim

Osmanlı Devleti’nde Seçim İtirazları

1876 tarihli Kanun-ı Esasi ile anayasal ve çoğunlukçu yönetim sistemine adım atan Osmanlı Devleti’nde seçimler iki dereceli seçim sistemine göre düzenlenirdi. İlk olarak seçim bölgelerinde belirli niteliklere haiz olanlar ikinci seçmenleri seçerdi. İkinci seçmenler de

Konuya ait resim

Kâtip Çelebi Ve Kahve*

Kâtip Çelebi, Osmanlı devri Türk ilim tarihinin en büyük bibliyografyacısı ve coğrafyacısıdır. Sosyal ilimlerde dünyaca tanınmış, günümüz araştırmacı tarih anlayışı çerçevesinde belgelere dayalı olarak ve belirli bir metodoloji çerçevesinde birçok ilim dalında nitelikli eserler vermiştir.

Konuya ait resim

Eğitim Şart

Bir devletin ideolojik temelleri, yürüttüğü eğitim politikasıyla yakından ilişkilidir. Kuruluşundan itibaren Müslüman Ehl-i Sünnet bir kimliğe sahip olan Osmanlı Devleti’ndeki eğitim sistemi, uzun yıllar boyunca medreseler aracılığıyla devam etmiştir. Diğer birçok devlette olduğu gibi, Osmanlı

Konuya ait resim

1914 Seçimlerinden 24 Haziran Seçimlerine

Seçim, devlet egemenliğinin (yasama, yürütme, yargı) halk tarafından şekillendirildiği demokratik sistemlerde, toplumun siyasi erkini kendi adlarına kullanmak üzere birtakım temsilcilere devretmesi yöntemidir. Günümüzde siyasi iktidarlar ağırlıklı olarak meşruiyetini seçimden almaktadır. Vatandaşlar, seçim yoluyla önlerine konulan

Konuya ait resim

Osmanlı'da Kurban Bayramı ve İnfak

Osmanlılarda bayramlarla ilgili en ayrıntılı bilgiler teşrifat kitaplarında ve kanunnamelerde yer almaktadır. Merasime kimlerin katılacağı, görevlilerin protokol yerleri ve sıralamaları, bayramlaşmanın nasıl yapılacağı bu kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bayram günlerinin tespiti İstanbul kadısının iʼlâmı ile

Konuya ait resim

Osmanlıda Sünniliğe Verilen Ehemmiyet

Osmanlı Devleti’nin düşünce ve devlet sistemi inançla şekillenmiş ve inançla bütünleşmiştir. Devletin siyasi ilişkiler, ekonomi, hukuk, kültür, sanat gibi bütün alanlarında bu inancın etkisini görmek mümkündür. Osmanlıların kendilerini İslam dünyasının lideri kabul edip sorumlu addetmeleri

Konuya ait resim

İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın

Tarih sahnesinde geçirdiği 623 yıl boyunca çağdaşı devletlere nazaran dinî, içtimaî ve siyasî zihniyetiyle oldukça sağlam temellere sahip olan Osmanlı Devleti; ahlakın sadece insan ferdine ait olmadığını, insanların oluşturduğu kurumların da bir ahlakî yapısının olması

Konuya ait resim

Burma (Arakan) Müslümanlarından Osmanlı Devletine Yardım

برما (آراقان) مسلمانلرندن عثمانلي دولتنه يارديم عثمانلي آرشيو بلگه لرنده آدي برما اولارق كچن ئولكه نڭ كونمزده كي رسمي آدي ميانمار برلگي جمهوريتيدر. برما، كوني طوغو آسيه ده ير آلمقده در و بانغلادش، هندستان، چين،

Konuya ait resim

Zafer Haberleri Birliğimizi Pekiştiriyor

İslam medeniyetinin içtimai esasları arasında ittihad ve uhuvvet kavramlarının ayrı bir önemi vardır. Bir tevhid dini olan İslamiyet’in hedeflediği siyasi ve toplumsal düzen, yine tevhid zemini üzerinde inşa edilmiştir. İlahi hâkimiyetin bir tecellisi ve hükümlerin

Konuya ait resim

Osmanlıda Belge Ve Yazı Çeşitleri

Belgeler Hakkında Türk demokrasi tarihindeki darbe geleneğinin ilk örneği kabul edilen Bâb-ı Âlî baskını, 23 Ocak 1913 tarihinde bir grup İttihat ve Terakki üyesinin Bâb-ı Âlî denilen hükümet merkezine giderek Kamil Paşa Hükümetine karşı yapmış

Konuya ait resim

Kudüs Bizimdir

Zamanın kutsallığının yanı sıra mekânın kutsallığı da bir hakikattir. Zamanı ve mekânı yaratan Allah (cc) Ramazan ayı ve Kadir gecesi gibi muayyen zaman dilimlerini değerli kılmış, aynı şekilde Mekke şehrindeki Kâbe ve içerisinde kendi adının

Konuya ait resim

Osmanlıda Belge ve Yazı Çeşitleri

Belge Hakkında Günümüzde yabancı basından, Türkiye ve İslamiyet hakkında yalan haberler yaptıklarına dair birçok örnek görüyoruz. Acaba Osmanlı döneminde de benzer yayınlar var mıydı?Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde bununla ilgili birkaç belgeye rastlayabiliyoruz. İşte bu sayımızda, Osmanlı

Konuya ait resim

Sultan Abdülhamid Döneminde Eğtimin Durumu

Osmanlı Devleti’nin hiç şüphesiz en kudretli padişahları arasında yer alan Sultan II. Abdülhamid, ölümünden bu yana tartışılmaya, konuşulmaya devam ediyor. Onun hakkında ortaya atılan birçok iftiranın yanı sıra, yaptığı hizmetlerden bahseden sayısız makale ve kitap

Konuya ait resim

Kudüs Bizimdir

İslam tarihinde; gerek Mirac hadisesinin yaşanması, gerek Müslümanların ilk kıblesi olması, gerekse gönderilen birçok peygamberin ilahi emirle Kudüs şehrini yaşam alanı olarak seçmesi ve burada hak dinin yayılması gibi sebeplerle Kudüs’ün, dolayısıyla Filistin coğrafyasının önemli

Konuya ait resim

Osmanlıda Katar

Son zamanlarda dış politikada sıklıkla adını duyduğumuz, Basra Körfezi’nde küçük bir yarımada olan Katar’ın, Osmanlı tarihinde, Portekizlilerin bu coğrafyaya göz koyduğu 16. yüzyılın ikinci yarısına uzanan bir geçmişi vardır. Bu devirde Lahsa Beylerbeyliğine bağlı bir

Konuya ait resim

İhanetin Cezası İdamdır

Osmanlı Devleti’nde meşru yönetime karşı yapılan isyanlar İslam fıkhında siyasi bir kavram şeklinde bağy suçu sayılmış, umumi huzuru bozacak ve memlekette anarşi çıkaracak her eylem bu kategoriye dâhil edilmiştir. Devlete isyan anlamında kullanılan bağy suçunun

Konuya ait resim

Ermenilerin Nakil ve İâşeleri Hakkında Talimatnâme

Belgenin Transkripsiyonu Ahvâl-i harbiye ve zarûret-i fevkalâde-i siyâsiye dolayısıyla mahall-i âhere nakilleri icrâ edilen Ermenilerin iskân ve i‘âşesiyle husûsât-ı sâireleri hakkında ta‘lîmâtnâmedir. Madde 1: Nakli îcâb eden ahâlînin te’mîn-i sevki mahallî me’mûrîn idâresine âiddir. Madde

Konuya ait resim

Rahmet Ayı Ramazan’da Uyulması Gereken Kurallar

RAHMET AYI RAMAZAN’DA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Osmanlı döneminde takvimler mübarek Ramazan’a yaklaştığında saraydan ve devlet dairelerinden tutun da taşrada hayatın aktığı en ücra köşelere kadar bambaşka bir iklime girilirdi. Müslümanlar bu ayı karşılamak için daha

Konuya ait resim

İstanbul’da Bir Kafkas Kartalı

Osmanlı Devleti, kuruluş esaslarından olan dine ve ilme verdiği kıymeti tarihi boyunca göstermiş, padişahlar uzak diyarlardaki âlim ve değerli zatları Osmanlı ülkesine özellikle de payitahta getirterek onların birikimlerinden istifade etmişlerdir. Yüce hilafetin merkezi olan İstanbul

Konuya ait resim

15 Temmuzdan 18 Marta

Milletlerin tarihi kayıtlarına geçen önemli hadiseler vardır. Bunlardan kimi iftihar edilecek, kimi de ibret alınacak niteliktedir. Bazı vakıalarda ise iki durum birden ortaya çıkar. Dünyanın ilk umumi harbi olarak kabul edilen I. Dünya Savaşı sırasında,

Konuya ait resim

Hâkimiyetin Zirvesinde Osmanlı

Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun süre tahtta kalan padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, 622 yıl hüküm süren devletin zirve dönemini temsil eder. Onun devrinde ülke toprakları 6,5 milyon km2den 15 milyon km2ye yükselmiştir. Yaşadığı 16. yüzyılı

Konuya ait resim

Meʻâricüʹn-Nübüvve Fî Medâriciʹl-Fütüvve

16. yy.da İran’ın tanınmış İslam âlimlerinden olan Muînüddin Ferahî (Molla Miskîn)’in, Hz. Muhammed (sav) hakkında ilk başta küçük bir risâle olarak kaleme aldığı, zamanla büyük bir eser haline gelen “Meʻâricüʹn-Nübüvve Fî Medâriciʹl-Fütüvve” isimli kitabı İslam

Konuya ait resim

Avrupa'nın Bizimle Derdi Ne?

Son günlerde Müslümanların Avrupa devletleri tarafından maruz bırakıldıkları baskıcı ve hoşgörüden uzak politikalara baktığımızda; tarihin belirli dönemlerinde alenen gözüken ve bazen de gizlenen, ancak hiçbir zaman eksilmeyen Haçlı zihniyetinin tekrar aşikâr bir şekilde ortaya çıktığını

Konuya ait resim

Osmanlı’da Bir Resmi Duyuru: Evlilik Nizamnâmesi

Bir İslam devleti olarak Osmanlı Devleti’nin hukukî yapısı, siyasi ve ekonomik olduğu kadar ictimâî hayatta da İslam hukukuna dayanıyordu. Her ne kadar İslam şeriatının müdahil olmadığı teferruat kısımlarında örfî hukuk devreye sokularak kanunnameler, fermanlar, nizamnameler

Konuya ait resim

Bir İntihar Vak'ası Raporu

Belge Hakkında Bu haftaki belgemiz, günümüzde Emniyet Müdürlüğü yetkilerini haiz olan Zabtiye Nezareti′nden, bir intihar vakasına ilişkin yazılan rapor. Bir İntihar Vak'ası Raporu Belgenin Transkripsiyonu Nezâret-i Zabtiye Mektûbî Kalemi Aded 1362 Kağıthane′de sâhilde bir insan

Konuya ait resim

Doğu Türkistan’da Bir Türk-İslâm Devleti: Kaşgar Hanlığı

طوغو تركستانده بر ترك اسلام دولتي: كاشغار خانلغي كاشغار خانلغي كاشغار امري محمّد يعقوب بگڭ ١٨٦٤-١٨٦٩ سنه لري آراسنده طوغو تركستانده كي محلي بگلكلري برلشديره رك، مركزي كاشغار شهري اولان بر دولت قورديغني بيلييورميدڭز؟ محمّد

Konuya ait resim

Osmanlı Yardımseverliği

Geçmişte Büyük Britanya Krallığı’na bağlı olarak yaşayan ve 1916 yılında ayaklanma başlatarak 1922’de tam bağımsız statüye kavuşan İrlanda, kuzeybatı Avrupa’da Büyük Britanya Adası’nın batısında bulunan ve İrlanda Adası’nın çok büyük bir kısmını kapsayan üniter bir

Konuya ait resim

Yavuz Sultan Selim Ve Selimnâme

Osmanlı Devleti’nin 9. padişahı olan I. Selim (Yavuz), Sultan II. Bayezid’in oğlu olarak 1470’te Amasya’da doğdu, 1520’de Çorlu’da vefat etti. Trabzon’da şehzadeliğini yaparken, kardeşleri ile başlayan veliahtlık mücadelesinde askerlerin desteğini alarak galip geldi ve babasının

Konuya ait resim

İbtidaî Mekteplerde Okutulacak Dersler

Özet: Yemen'deki ibtidaî mekteplerde Kur’ân-ı Kerim, Tecvid, İlmihal, Türkçe, Matematik, İmla, Ahlak, Hat ve Dilbilgisi derslerinin verilmesinin kararlaştırıldığı, derslerin ahâlînin hükümete itâʿat ve bağlılığını artıracak şekilde programlandığı, Osmanlıların fetihlerini ve İslâm'a yaptıkları hizmetleri anlatan bir

Konuya ait resim

Osmanlılarda Kurban Bayramı

Yüce Allah’a yakınlaşmak amacıyla yani ibadet niyetiyle belirli vakitte belirli hayvanları kesmek demek olan kurban, İslam tarihinde ehemmiyetini her zaman korumuş olan şahsî ve ictimâî bir ibadettir. Ayet ve hadislerle sabit olan kurban ibadeti, kurbanlık

Konuya ait resim

Takrir

, Takrir, bir konunun ayrıntılı şekilde ele alındığı ve genellikle alt makamdan üst makama doğru yazılan yazıdır. Belgenin Özeti İtalya Hükümeti’nin Arnavutluk’un Toska kısmında bazı önde gelen Arnavutları kandırmaya çalıştığı, Manastır Jandarma Kumandanlığınca yapılan incelemeler

Konuya ait resim

Osmanlı Devleti’nde Tatil

OSMANLI DEVLETİ’NDE TATİL Zamanın belirli kısımlara ayrılması ve dinlenme dönemlerinin oluşturulması, kâinatı belli bir düzen içinde yaratan Allah’ın insanoğluna yüklediği biyolojik bir ihtiyaçtır. Yüce Allah bu ihtiyaca, Müslümanlara iki büyük bayramı armağan ederek cevap vermiştir.

Konuya ait resim

Emir / Hüküm Tezkiresi

Divandan çıkan hükümlerin ilgili yerlere yazılması için hazırlanan tezkirelerdir. Aşağıda 1740 yılında, Kocaeli mutasarrıfına, İstanbul-Kocaeli arasındaki kadılara ve diğer görevlilere gönderilen bir emir tezkiresini görüyoruz. Belgenin Transkripsiyonu Sahh. Buyuruldu Ber-vech-i arpalık Kocaeli Sancağı mutasarrıfı (

Konuya ait resim

Arz

Devlet görevlilerinin bir mesele hakkında bilgi vermek veya bir dilekte bulunmak amacıyla yazdıkları resmi belgelerdir. Bu belgeler padişaha hitaben yazılabildiği gibi, diğer kademedeki şahıslara da yazılabilirdi. Burada arz ile arzuhali karıştırmamak gerekir. Arz, devlet memurlarının

Konuya ait resim

Osmanlı Devletinde Mülteciler

İslâm dini, ezilmiş ve zulme uğramış mazlumlara sahip çıkmayı, gerekirse onlar için çarpışmayı Müslümanlara emretmiştir. Nitekim Allahu teâlâ şöyle buyurur: “Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: ‘Ey Rabbimiz! Bizleri bu halkı zâlim olan memleketten

Konuya ait resim

Gülâbdân ve Buhurdân

گلابدان و بخوردان گلابدان، گل صويي شيشه لرينه دينيلمكده يدي. گلاب، گل صويي معناسنه گلمكله برلكده ؛ فارسجه بر اك اولان ’-دان‘ أكي، تركجه ده كي ’-لق‘ اكينڭ قارشيلغي اولارق قوللانيلمقده در. گلابدانلرڭ آغزلري طار

Konuya ait resim

Algı Dünyamızı Yeniden İnşa Edeceğiz

100. sene-i devriyesi münasebetiyle algı dünyamıza giren Kutü’l-Amare zaferi, bugünün insanları ve bu milletin bir ferdi olarak hemen hepimiz üzerinde müspet bir tesir icra etti. Bu milletin ne kadar önemli ve kritik noktalarda nasıl vazifeler

Konuya ait resim

Osmanlı'da Belge ve Yazı Çeşitleri

İrade-i Seniyye Padişahın emri anlamına gelen irade-i seniyye; padişahın konu hakkındaki şifahi emirlerinin mâbeyn başkâtibi vasıtasıyla tebliğ edilmesidir. İrade-i seniyye, genellikle sadrazamın bir konuyu özet halinde padişaha sunmak ve kararını istemek için padişahın hususî başkâtibine

Konuya ait resim

Tapu Senedi

Tarlanın nısf hissesi Defterhâne-i Hâkânî‘de Cevahir ve Nuriye ve Güllü uhdelerine kayd olmuş olmakla beher sene a‘şâr-ı şer‘iyyesini me’mûrîne edâ etmek üzere zabt ve tasarruflarını hâvî tapu senedi

Konuya ait resim

Tahrirat

Tahrirat, farklı yerlerdeki resmi makamlar arasında yapılan yazışmaların genel adıdır. Özel olarak ise alt makamdan üst makama yazılan yazılardır. Aşağıda 21 Şubat 1893 tarihli, İslam birliğinin sağlanması amacıyla II. Abdülhamid Hanʹın önemli teşebbüslerinden biri olan

Konuya ait resim

İstanbul’a Vize Uygulaması

Güvenlik ve göç kontrolü amacıyla eskiden beri birçok devlette yürürlükte olan vize uygulaması, Osmanlı Devleti toprakları için de geçerli olmuş, yurt dışına çıkışlardaki pasaport uygulamasının bir benzeri ülke içinde de tatbik edilmiştir. Buna göre, bir

Konuya ait resim

Hatt-ı Hümayun ve Takrîr

Padişahın kendi el yazısı ile yazmış olduğu emirlere denir. III. Murad devrinden itibaren çoğalan hatt-ı hümâyûnlar, Babıali’de herkesin önünde okunurdu. II. Mahmut döneminden (1832) itibaren ise hatt-ı hümâyûn yerine sadrazam arzının altına padişah sözünün başkâtip

Konuya ait resim

Mevlid-i Nebevi Günü Resmi Tatil Olsun

Metin UÇAR / Abdussamed MİRZEHANLI Mevlid-i Nebevi Günü Resmi Tatil Olsun Peygamber Efendimizi (sav)’in yevm-i viladetleri 1325 (m. 1907) tarihinde gerek Kudüs, gerek Beyrut, gerek başka vilayetlerden gelen istirham ve istek üzerine, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye

Konuya ait resim

Osmanlı Devletinde Bir Üst Kurul: Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye

Osmanlı Devletinde Bir Üst Kurul Osmanlı Devleti, Meşrutiyet’in ilânından itibaren iki meclisli bir yönetim yapısına sahip olmuştur. Kanun teklifleri, ilk olarak halk tarafından seçilen Meclis-i Mebûsân’da görüşülürdü. Meclis-i Mebûsân’da kabul edilen teklifler, üyeleri Padişah tarafından

Konuya ait resim

100 Yıl Önce Suruç’ta Neler Oluyordu? (Tezkire-i Aliyye)

ABDUSSAMED MİRZEHANLI / H. Halit Atlı 100 Yıl Önce Suruç’ta Neler Oluyordu? (Tezkire-i Aliyye) Osmanlı Devleti′nde Doğu Anadolu′nun en büyük aşiretlerinden biri olan Milli Aşireti, II. Abdülhamid döneminde İbrahim Paşa liderliğinde Hamidiye Alaylarına katılmış ve

Konuya ait resim

Musul Meselesi

ABDUSSAMED MİRZEHANLI / h. Halit Atlı Belgenin Transkripsiyonu LondrTürkiye CumhriyetiKeşîdesi: 24 Teşrîn-i sânî [1]34Hâriciye VekâletiVürûdu: 26 Teşrîn-i sânî [1]341Kalem-i Mahsûs Şifre MüdüriyetiNumrosu: 565 Adet 3519 (Musul Dosyası) Hâriciye Vekâleti Gâyet mahremdir Mahrem ve zâtî şifre

Konuya ait resim

Tezkire

Tezkire Nedir Arapça zikretmeye vesile olan şey anlamında olan bu kelime (tezkere şekli yanlıştır), aynı şehirde bulunan resmi dairelerin birbirlerine yazdıkları yazılar için kullanılmaktadır. Bu belgeler ayrıntıya ve ağdalı bir dile kaçmadan sade bir tarzda

Konuya ait resim

KırımSavaşı (1853-1856)

Abdussamed Mirzehanlı / Halit Atlı Rusya, coğrafi olarak sıcak denizlere çıkışı olmayan bir ülkedir. Çünkü kuzeyinde buzlarla kaplı denizler ve güneyinde ise İstanbul ile Çanakkale boğazlarının sahibi ve bu özelliği nedeniyle Karadeniz’in tek hâkimi olan

Konuya ait resim

Mektup

Kişilerin birbirlerine iş, tebrik, taziye ve sevgi gibi vesilelerle gönderdikleri yazılardır. Nemîka, nâme, varaka, risâle gibi tabirler de mektub yerine kullanılmıştır. Mektuplar resmi ve özel olarak sınıflandırılabilir. Mektuplarda davet rüknünden sonra mevkilere göre değişen elkâb

Konuya ait resim

Medine'de Ferâşet Beratı

BERAT Yazılı kâğıt ve mektup anlamına gelen ve Arapça asıllı bir kelime olan berat, herhangi bir memuriyete ve hizmete atananlara veya bir imtiyaz ve muafiyet verilmek üzere padişahın tuğrası ile verilen izin ya da tayin

Konuya ait resim

Hatt-ı Hümayun

Padişahın kendi el yazısı ile yazmış olduğu emirlere denir. III. Murad devrinden itibaren çoğalan hatt-ı hümâyûnlar, Babıaliʹde herkesin önünde okunurdu. II. Mahmut döneminden (1832) itibaren ise hatt-ı hümâyûn yerine sadrazam arzının altına padişah sözünün başkâtip

Konuya ait resim

Harf İnkılabı

Bir milletin tarihi devamlılık şuurunu temin eden en önemli vasıta dildir. Zira dil, milletlerin ideal ve kültürlerini nesilden nesile aktarmada ve devam ettirmede kilit rol oynar. Bu süreçte dilin ve netice verdiği kültürün daha kalıcı

Konuya ait resim

Telgrafnâme

Telgrafnâme: Telgrafla gelen haberin yazılı olduğu kâğıt. Telgrafnâmeler, umumen kabul edilmiş olduğu veçhile, üç türlü yazılır. Ya açık yazılır; herkesin anladığı lisanla veyahut âlemi ticarette mukaveleli lisanla, yani kod ile yazılırlar. Hâk-i pây-i âlî-i sadâret-penâhîye

Konuya ait resim

Padişahın Namaz Emri

İslam devletlerinde adalet ve eğitim kurumlarının düzgün işlemesi, bu iki temele bağlı olarak toplumdaki hassasiyeti de artırmış, İslam dininin dünyada ihdas etmiş olduğu huzur ve intizamın canlı birer örnek olmasına da vesile olmuştur. Adalet ve

Konuya ait resim

Arz

Devlet görevlilerinin bir mesele hakkında bilgi vermek veya bir dilekte bulunmak amacıyla yazdıkları resmi belgelerdir. Bu belgeler padişaha hitaben yazılabildiği gibi, diğer kademedeki şahıslara da yazılabilirdi. Burada arz ile arzuhali karıştırmamak gerekir. Arz, devlet memurlarının

Konuya ait resim

Divânî Hattı

Osmanlı Türkçesinde Kur’an harf­leri kullanıldığı için, İslam hat geleneğine paralel olarak Osmanlı yazı sanatı da gelişmiştir. Matbaanın gelmesinden önce elle telif edilen veya çoğaltılan eserler türlerine göre farklı hatlarla yazılıyordu. 1727'de ilk Türk matbaasının açılmasıyla

Konuya ait resim

Sultan Mehmed Reşad Han Dönemine Ait Berat

Belgenin künyesi: Belge No: 1962 Belge Tarihi: H. 4 Cemâziye'l-evvel 1335 / 26 Şubat 1917 Belge Boyutu: 82 cm – 28 cm Belgenin Durumu: Restore Edilmiş Belgenin Hat Türü: Divani Sultan Mehmed Reşad dönemli ve

Konuya ait resim

Osmanlı’da Belge ve Yazı Çesitleri

Merhaba arkadaşlar! Bu bölümde Osmanlı dönemindeki belgeler ve yazı çeşitleri üzerinde duracağız. Her üç ayda bir birbirinden güzel çalışmalar yapacağız. Sizden istirhamımız, kolay metinleri okuyabilen birsinin, diğer belgeleri de okuyabileceği inancında olmanızdır. Aşina olmadığınız, daha

Konuya ait resim

Istanbul’un Hazineleri Dijital Dünyaya Açılıyor

استانبولڭ خزينه لري ديژيتال دنيايه آچيلييور استانبول بيوك شهر بلديه سي كتبخانه و موزه لر مديرلگنده بولونان عثمانلي دونمي نادر اثرلرڭ قتالوغلامه سي، ديژيتال اورتامه آقتاريلمه سي و الكترونيك اورتامده قوللانيمه صونولمسي پروژه سي استانبول

Konuya ait resim

Arzuhal

Herhangi bir dilek ve şikayeti bildirmek için alt makamdan üst makama doğru yazılan yazılardır. Burada arz ile arzuhali karıştırmamak gerekir. Arz, devlet memurlarının resmi dilekçeleri iken, arzuhal halkın veya memurların şahsî dilekçeleri hüviyetindedir. Arzuhalin farklı

Konuya ait resim

Sukka

ŞUKKA Nedir?Arapça “parça” anlamına gelen bu tabir ile farklı şehirler arasındaki yazışmalar kastedilmektedir. Ancak şukka, üst makamdan alt makama yazılması sebebiyle tahrîrâttan ayrılır. Şukkalarda elkâb genelde “âtıfetlü efendim hazretleri”, “devletlü, âtıfetlü, mürüvvetlü, meâlî-himem efendim hazretleri”

Konuya ait resim

Tarihte Casusluk

Eski çağlardan günümüze kadar bütün devletler için hayati öneme sahip olan ve güvenlik ana başlığında incelenen mevzulardan biri istihbarat faaliyetleridir. Bir devlette var olan kültürel ve siyasi yapının korunması ve bunların uluslararası sahada belirli bir

Konuya ait resim

Tarsus ve Abbasî Halifesi Memun

عبّاسي خليفه سي مأمون، مشهور خليفه هارون رشيدڭ اوغلي اولوب، ٨١٣ سنه سنده تخته چيقمشدر. خليفه مأمونڭ طرسوس ماجراسي خلافتنڭ صوڭ ييللرنده باشلامشدر. بيزانس ايمپراطورلغندن كله بيله جك محتمل صالديريلره قارشي أوڭلم آلابيلمك ايچون خليفه

Konuya ait resim

Osmanlı’da Tarımı Teşvik Politikaları

Osmanlı Devletiʼnde kurulan toprak sistemi Türk İslam devletlerinden tevarüs etmiştir. Dirlik veya tımar sistemi olarak bilinen bu yöntemde devletin toprağı hür köylüler tarafından işlenmiş, vergileri ise görevlerinde başarılı olan devlet memurlarına tahsis edilmiştir. Dirlik sahipleri

Konuya ait resim

Biliyor muydunuz?

نصرالدّين خواجه ، كونمزده اسكيشهره باغلي اولان سيوري حصارڭ خورتي كوينده ١٢٠٨ سنه سنده دنيايه كلمشدر. نصرالدّين خواجه نڭ باباسي عبد اللّٰه افندي، خورتي كوينڭ اماميدي. نصرالدّين خواجه ، باباسندن صوڭره كويڭ امامي اولمشدر. داها

Konuya ait resim

Ecdadın Kur’an’a Hürmeti

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda herkesin bildiği bir hikâye vardır. Ertuğrul Gazi bir gece Osmanlı’nın ilk kadısı Dursun Fakih’in evinde iken odanın duvarında asılı olan Mushaf-ı Şerife hürmeten ayaklarını uzatmadan sabaha kadar edeple oturmuştur. Arşiv vesikasında Ertuğrul

Konuya ait resim

İ’tilâ

(1) On beş günde bir neşr olunur risaledir. (2) İnşallahü’l-kerim gayretimiz i‘tilamıza bais olur. Zaten hangi gayret var ki müeddi-i terakki, hangi sa‘y var ki mucib-i i‘tila olmasın. (3) Mekârim-i Ahlak Mekârim-i ahlak insanın bir

Konuya ait resim

Osmanlı’da Tezyîd-i İhrâcât İçin Vergi Muâfiyeti

اخراجاتڭ زياده لشديريلمه سنه (تزييد اخراجات) و ئولكه اقونوميسنه قاتقي صاغلايان كلير قلملرينڭ آرتدريلماسنه عثمانليده أونم ويريلمكده يدي. فتح ايتدكلري طوپراقلري هيچ بر زمان سومورمدكلري ايچون أورتيم و تجارتڭ بللي بر سويه نڭ آلتنه دوشمه

Konuya ait resim

Osmanlı’nın Üstün Yetenekliler Okulu: Enderun Mektebi

Osmanlı Devletiʼne siyasi ve askeri kurumlarda ihtiyaç duyulan yöneticileri yetiştirmek için II. Murad devrinde Edirne Sarayıʼnda temelleri atılan Enderun Mektebi, Fatih Sultan Mehmed döneminde tam teşekküllü bir yapıya kavuşmuştur. Devletin resmî eğitim kurumu olan ve

Konuya ait resim

Osmanlıʼnın Mukaddesat Hassasiyeti: Basın

Kuruluşundan itibaren asıl gayesini İslâmiyetʼin hâmîliği olarak ifade eden Osmanlı Devleti, bunu hem kanunlarda hem de uygulamalarda her fırsatta ortaya koymuştur. Doğu kültüründen Batı kültürüne eksen kaymasının başlangıcı kabul edilen Tanzimat Dönemiʼnde bile devletin bu

Konuya ait resim

Mir’at-ı Vatan

Feth-i Kelam Çok şükür maarif fikri memleketimizde bir derece şayi’ oldu. Çok şükür ümid-i istikbalimiz olan efkâr-ı umumide parlak parlak tasavvurlar büyük büyük arzular peyda olmaya ve hele gençlerimizde maarifperverlik istidadı görünmeye başladı. Bu istidad

Konuya ait resim

Abdüşşekûr Efendi’nin Tercüme-i Hâli

عبدالشّكور افندينڭ ترجمۀ حالي عثمانلي دولتنده قادريلك، شيخ اسماعيل رومي حضرتلريله برلكده ١٧نجي يوز ييلڭ باشلرنده استانبوله كيرمشدر. اسماعيل رومي حضرتلري، بغدادده قادريلغڭ مركزي تكيه سندن اجازت آلمشدر. بو تكيه نڭ شيخي و عين زمانده

Konuya ait resim

Kudüsʼe Huzur Ancak İslam Barışıyla Gelir

Kudüs, tarihi çok eskilere dayanan ve üç semavi din için önemli sayılan mukaddes bir şehirdir. Yeryüzünde Kâbeʼden sonra ikinci mescid olan Mescid-i Aksâ Kudüsʼtedir. Mescid-i Aksâ ayrıca birçok nebînin buluşma yeri, Resûl-i Ekremʼin (sav) miraca

Konuya ait resim

Kudüs'ün Fazileti

Yeryüzünde kutsal beldelerden biri olduğu âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerle sabit olan Beytüʼl-Makdis yani Kudüsʼün faziletleri hakkında İslam âlimleri tarafından onlarca eser yazılmıştır. Bunlardan biri de “Tarih-i Mekke ve'l-Medine ve'l-Kudüs” isimli eserdir. Erken dönem Osmanlı

Konuya ait resim

Din-i İslam’da Hedef-i Münakaşa Olan Mesailden Sa’y ve Servet*

(1) Bazılarımızda eskiden kalma ve son zamanlarda umumiyetle din-i İslam’a isnat olunan bazı yanlış fikirler vardır: Fani dünya için çalışmak ne lazım? Ahiretim mamur olsun da üç günlük dünyayı nasıl olsa geçiririm. Cenab-ı Hak rızkımı

Konuya ait resim

Boşnakların Durub-u Emsali

Ateşle su hizmetkar iken ne kadar iyiyse efendi iken o kadar fenadır Atla yola giden eşeğin vay haline Ata nal çakıldığını görmüş de kurbağa ayağını uzatmış Ardında yüz köpek havlamayan kurt sayılmaz Altın ateşte insan

Konuya ait resim

Kızılay Esir Mektupları

قيزيل آي اسير مكتوبلري برنجي دنيا صاواشي و چاناق قلعه صاواشنده مجاهده ايدن عسكرلريمزڭ عائله لرينه يازديغي مكتوبلر و اونلره ده عائله لري طرفندن يازيلان مكتوبلرڭ بر قسمي اولاشامامش و هلال احمرده يعني تركيه قيزيل

Konuya ait resim

Gümüşsuyu Hastanesi

كوموش صويي عسكر خسته خانه سي، طوپخانۀ عامره يه باغلي اولارق سلطان عبدالمجيد طرفندن ١٨٤٩ سنه سنده ياپديريلمشدر. معماري ژيمس سيميت اولوب، كونمزه اولاشامايان تقسيم طوپجي قيشله سي ايله كوموش صويي قيشله سي آراسنده ير

Konuya ait resim

Boykotun Dünü Bugünü

Belirli bir amaca ulaşmak için şahıs, topluluk veya ülkeyle sosyal ve ekonomik ilişkileri kesme anlamına gelen boykot; ara sıra hükûmetler tarafından desteklenmekle birlikte daha çok halkın öncülük ettiği ve sonuca ulaştığı bir harekettir. Eski dönemlerden

Konuya ait resim

Biliyor muydunuz?

بر ئولكه يي، باشقه بر ئولكه ده تمثيل ايدن كيشيلره سفير يا ده ايلچي دينيلمكده در. ايلچيلر و باشلرنده اولدقلري ايلچيلك قوروملري تمثيل و ديپلوماتيك ايليشكيلرڭ ياننده استخبارات كوروي ده كورورلر. عثمانلي دولتي، يوز ييللرجه

Konuya ait resim

Resûlullâh Efendimizin (Sav) Emaneti İstanbul

Eski ismi Bizantion, Kostantiniyye, Konstantinopolis ve İstambul şeklinde olan İstanbul şehri, Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildikten sonra İstanbul ve İslambol adını almıştır. İslam medeniyet tasavvuruna uygun olarak zamanla pâyitaht-ı saltanat, makarr-ı saltanat, dârülhilâfe, dârüssaltana, dersaâdet,

Konuya ait resim

Hazine-i Evrak: Osmanlı Arşivleri

Osmanlı kayıtlarında “Devlet-i Aliyyeʼnin hazinesi mesabesinde” olarak zikredilen arşiv belgeleri, padişahların özel emriyle devletin merkez ve taşradaki tüm kurumlarında, hatta askerî harekâtlarda muntazam bir şekilde kaydedilip itina ile muhafaza edilmiştir. Başkentin Bursa olduğu dönemlerde, Timur

Konuya ait resim

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Bu sayımızdan itibaren harf ve kelime çalışmalarına başlıyoruz. Silik harflerin üzerinden geçerken dikkatle yazmaya ve acele etmemeye çalışalım. Elinizin alışması ve yazınızın güzelleşmesi için bu dikkat ve sabır önemli olacaktır.

Konuya ait resim

Şehr-i Ramazan

Her sene yolunu merakla gözlediğimiz bir misafir gibi hayatımıza dâhil olan Ramazan-ı şerif bu yıl da gönül kapımızdan usulca içeri girdi, kalbimizi Kurʼânʼın nuruyla nurlandırdı, hayatımıza huzur ve bereket getirdi. Oruç, teravih, tefekkür, zikir, paylaşma,

Konuya ait resim

Osmanlı’da Demir Madeni Var mıydı?

عثمانليلرده دمير معدني چيقاريلييورميدي؟ بو صوري يي صورديغمز كيشيلرڭ چوغي بر جواب ويره مه زلر. حتّي بعضيلري تام ترسنه ، چيقاريلمديغي يوڭنده جواب ويررلر. حالبوكه عثمانلي دولتنده باشده بالقانلرده كي صماقو قصبه سي اولمق أوزره

Konuya ait resim

Osmanlı’da Bahar

Osmanlı Devletiʼnin hüküm sürdüğü coğrafyada yani kuzey yarımkürede 21 Mart ile 22 Haziran tarihleri arasındaki mevsim olan bahar, göz kamaştırmak anlamındaki Arapça بهر kelimesinden Farsçaya, oradan da Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Güneşin yüzünü daha çok

Konuya ait resim

Değişmeyen Bir Hayati Mesele: Tarım

Osmanlı Devleti tahrir kayıtları incelendiğinde %80-90’lık bir halk nüfusunun uğraştığı ziraat, devletin en önemli gelir kaynağı olmuştur. İşlenen topraklarda büyük ekseriyetle tahıl ürünleri yetiştirilmiş, tahıllar arasında ise coğrafi şartlar nedeniyle en fazla buğdayın tarımı yapılmıştır.

Konuya ait resim

Osmanlı Tarih Nüvisleri ve Müverrihleri*

(1) Medhalİslamiyet'in birinci asrında zapt-ı vukuata himmet edilmemiş idi. Ravilerin sudurunda ve şairlerin eş’arında mahfuz kalmış olan bu asrın vukuatı ikinci asırda sahaif-i tevarihe intikal etti, ravilerin rivayetlerinde görülen ihtilaf, vekayiin muhtelif suretlerde naklini intaç

Konuya ait resim

Fındık Parasıyla İnşa Edilen Hükümet Konağı

كيره سون، عثمانلي دولتنده طرابزونه باغليدي. قره دڭزده ياپيلان تجارتڭ أونملي مركزلرندن بريسي ايدي. ديگر ئولكه لرله ياپيلان تجارتدن طولايي كيره سونه يبانجي مأمورلر و تجّارلر كلمكده و اقامت ايتمكده يديلر. او ييللرده كي كيره

Konuya ait resim

Osmanlı'da Tarih Yazıcılığı

Osmanlı Devleti’nde ilk müstakil tarih eserleri 15. yüzyıla uzanmaktadır. Bu eserler Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid zamanında “Şehnâme”, Yavuz Sultan Selim döneminde “Selimnâme”, Kanuni devrinde “Süleymannâme” gibi isimlerle anılmıştır. Bununla beraber resmî tarihçilik için