Mezar Taşları

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı / Edirne Hüve’l-BâkîCanımı cânânımdan cüdâ eyleyen Rabb-i GaffârMazhar-ı rahmeti eylesin leyl ü nehârEvvelâd ü ıyâlim beni yâd eyleyüb âh eyledikçeVird eylesinler el-hükmü lillahi’l-Vâhidi’l-KahhârMerhûme seyyide bint-i Sâdık AğaRûhuna Fâtiha هوالباقيجانمي جانانمدن جدا ايليان ربّ

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Yer: Ebulvefâ Camii Haziresi, Fatih, İstanbulKimlik: Mustafa Ağa Hâlâ dergâh-ı âlî yeniçeri ağasının baş- çukadârı Ahmed Ağa’nın oğlu merhûm Mustafa Ağa rûhiçün el-Fâtiha Sene 1156 Gurre-i ZA (Zilkade) ١. حالا دركاه ٢. عالي يڭيچري ٣.

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları"

١.هوالباقي٢.سعد اللّٰه پاشا٣.زاده آصف بك٤.مرحومڭ حليله سي٥.ملك خانمڭ روحنه ٦.فاتحه ٧.تاريخ ارتحالي ٦ ايلول سنه ١٣٤٠ Hüve’l-BâkîSadullah Paşa-zâde Âsaf Beymerhûmun halîlesiMelek Hanım’ın rûhunaFâtihaTârîh-i irtihâli: 6 Eylül sene 1340 Yer: Aşiyan Mezarlığı, Sarıyer, İstanbulKimlik: Melek Hanım

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Şerîfe Sadiye Bacı Mezar Kitabesi Lâ mevcûde illâ HûBu han-gâh-ı ʻâlide post-nişînMerhûm eş-Şeyh Mesʻûd Efendi hazretlerininHalîle-i muhteremesi merhûme ve mağfûrunlehâ‘Âbide, zâhide, dervîşe ŞerîfeSaʻdiye Bacıʼnın RûhîçûnHak rızâsıçûn FâtihaSene 1279 Kelimeler: Âbid: İbâdet eden, kulluk eden kimse;

Konuya ait resim

Osmanlıda Mezar Taşı ve Kitâbeleri

عثمانليده مزار طاشي و كتابه لري عثمانلي مزارلقلري و مزار طاشلري دون اولديغي كبي بوگون ده هركسڭ ايلگيسني چكمكده در. چونكه بو مزارلقلر، انداملي سرويلري، رنگارنك چيچكلري و صنعت شاه اثري طاشلريله انسانه حضور ويرن

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Âbide Hanım Mezar Kitabesi (Merkez Efendi) Hüve’l-HaySâhib-i makâm eş-Şeyh Nureddîn EfendiHazretlerinin hemşire-i mağfûreleri ʻÂbide HanımCemâziyelâhir sene 1261Es-Seyyid eş-Şeyh Nureddîn EfendiEvlâd-ı kirâmından Şeyh Hasan AdlîEfendi kerîmesi ve Ebu’s-SuʻudzâdeSuʻud el-Mevlevî’nin halîlesiMağfuretün lehâ Şerîfe Rabia ʻAdviye HanımVelâdeti sene

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Kitabesi Kazâ-yı mübremi tedbîr ile tağyîr mümkün mü?O tîrin def’i kâbil mi ki râmîdir kazâ kavsiZiyaret eden ahbâbı desin fevtiçün târîhVedûdâ Mustafâ Paşa’ya ihsan eyle firdevsi Kelimeler: Kazâ-yı mübremi: Kaçınılması

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Mustafa Râgıb Efendi Mezar Kitabesi Hüve’l-Hayyü’l-BâkîLutf ile meskenim kıl yâ Hüdâ bâğ-ı cinânRâzıyım emrine yâ Rabb eyledim teslîm-i cânÂh nâ-murâd gittim cihândan ben bugünVere cennetde murâdım bana Hallâk-ı cihânEy benim dertli halîlim ağlayub etme figânRûz-ı

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Seyyid Nizâm Türbesinin Dış Duvarında Bulunan Mermer Kitâbe Bu mâkâm-ı şerîfin Cenâb-ı Hudâ’nın rızâ-yı pâki içün ve hazret-i Resûlullah ve imâmîn hazerâtına ve sâir evlâd-ı Resûlllah’a muhabbeten Ve şefâ‘atlerini niyâz içün Harem-i Hümâyûn başkâtibi iffetlü

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Seyyid Nizam Haziresinden Kitabe Eyyüb Ağa’nın oğlu Diyâr-ı garbde kalan Merhûm ve mağfûr Emîn Ağanın Rûhiçûn el-Fâtiha Sene 1225 Kelimeler: Mağfûr: Allah tarafından günahları bağışlanan veya günahlarının bağışlanması için Cenâbıhakk’a duâ edilen (ölmüş kimse).Mağfur olmak:

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Yenikapı Mevlevihanesi Hamuşanı Hüve’l-BâkîE‘âzım-ı ricâl-i devlet-i ‘Aliye’denSâbıkan Darb-hâne-i ‘Âmire NâzırıMerhûm Ahmed Necîb EfendininHalîle-i muhteremeleri merhumeMağfurun-lehâ Hatice ‘Afîfe HanımınRuhiçün el-fatihaFi 28 Zilhicce Sene 1286 Hamuşan: Susmuş olanlar, sessizler, ölmüş olanlar.Darb-hâne: Para basılan yer; Osmanlı Devleti’nde para

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Leha Şerife Nâhide Hanım Mezartaşı Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî Esbak Mudanya ‘ayânıEl-hâc Şerîf AğanınKerime-i muhteremesiMerhume ve mağfureLeha Şerife Nâhide HanımRuhiçün el-fâtiha Fi Sene 17 Cemaziye’l-Evvel 1266 Kelimeler: Esbak: Öncekinden önce olan, daha eski, bir makamda bir evvelkinden önce

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Valide Sultan Camii Kitabesi Syenitsa/Sancak Vâlide sultânın hayrı bekliyorken ümmetiDevr-i Erdoğan’da TİKA ta‘mir etti ma‘bediRûşen oldu hep gökler söylediler tarihiBi-‘avnillah el-vedûd el-celîl el-ganîAli Rıza 1440 Kelimeler: Rûşen: Parlak, aydın, aydınlıkAvnillah: Allahın yardımı. Vedûd: Kullarını çok

Konuya ait resim

Organlar ve Ruh*

Maʻlûm ola ki, aʻzā-i insân ya müfred ya mürekkebdir. Aʻzā-i müfrede oldur ki, isim ve hadd-i küll anın cüz’ü üzerine müfred ıtlâk olunur. Ve uzv-ı mürekkeb bunun hilâfıdır. Meselâ adale ve gışâ ve lahm ve

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Hafız İbrahim Efendi Mezar TaşıHüve’l-Hayyü’l-BâkîMerhûm ve Mağfûrun-leh Hazret-iÜftâde türbedârıEs-Seyyid Eş-ŞeyhHafız İbrahim EfendiRûhuna rızâ-en-lilâhi fâtihaSene [1]253KELİMELER:Türbedârı: Bir türbeyi bekleyen, gerekli bakımı yapan ve gelenleri gezdiren görevli.Hüve'l-Hallâkul-BâkîMerhûme ve mağfurun-lehâŞerîfe Fâtıma HanımKerîme-i muhtereme-i merhûmKadızâde Es-seyyid AliEfendi rûhuna rızâ

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı KitabesiNesl-i pâkinden Cenâb-ı Hazret-i Üftâde'ninMesken etti bir vücûd-ı muhterem bu menziliVâlideyni ‘ırk-ı tâhir olduğuna şüphe yok Cümle ecdad-ı izâmıdır velî ibn-i velîİsm-i pâkîdir anın sırr-ı ‘Alî beyne’l-enâmSırr-ı ecdâd ile olmuştur derûnu müncelîRûhunu bir

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Muhammed Bâkır Mezar Taşı KitabesiEy Zâir!Bu makberde dîn, vatan, ebeveyn,Hemşîresin uğruna terk-i hayâtEden Ağa Hüseyin PaşaAhfâdından Osman Namık Bey'inMahdûmu Muhammed Bâkır nâmındaFazîletli genç bir asker medfûndurBir Fâtiha ile rûhunu şâd et.Fî 25 Receb sene 1317Ve

Konuya ait resim

Kitabe Okumaları

Hadımköy Camii (İstanbul)Ziynet efzâ-yı makam-ı muâllâ-i hilâfet-i İslâmiyye ve erîke pirâ-yı saltanat-ı seniyye-i Osmaniye; es-Sultan ibnü’s-SultanEs-sultanu’l-Gazî Abdülhamid Han-ı sânî hazretleri taraf-ı eşreflerinden işbu cami-i şerîfBin üç yüz on dokuz senesi Cemaziyelûlâsında ta‘mîr ve tevsi‘ kılınmıştırFî