Kitabe Okumaları

123.sayı Kitâbe Okumaları
Yenikapı Mevlevihanesi Hamuşanı Hüve’l-BâkîE‘âzım-ı ricâl-i devlet-i ‘Aliye’denSâbıkan Darb-hâne-i ‘Âmire NâzırıMerhûm Ahmed Necîb EfendininHalîle-i muhteremeleri merhumeMağfurun-lehâ Hatice ‘Afîfe HanımınRuhiçün el-fatihaFi 28 Zilhicce Sene 1286 Hamuşan: Susmuş olanlar, sessizler, ölmüş olanlar.Darb-hâne: Para basılan yer; Osmanlı Devleti’nde para basan devlet kuruluşu.Mağfûrun-leha: Allah tarafından bağışlanmış, affa erişmiş olan, mağfur kadın kişi.E‘âzım: Büyükler, ulular, seçkin kimseler.Ricâl: Büyük mevkilerde bulunanlar, ileri gelen devlet adamları Yenikapı Mevlevihanesi Haziresi Hûİş bu dergâh-ı şerîf...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız