Siyonistler ve Filistin'in İstikbali*

123.sayı Okuma Metinleri
Şu fıkrayı ingiliz siyonistlerin mürevviç hiç efkârı olan “Palestine” mecmuasının Talat Paşa tarafından düvel-i merkeziye siyonist heyetine edilen vaatleri münakaşa vadisinde yazdığı şedidü’l-meal bir makaleden tercüme ediyoruz: “Siyonistler birkaç defa bade’l-harb Filistin’e vuku bulacak Yahudi muhaceretini mevzu bahsetmişler ve Filistin ahval-i iktisadiyesi kesb-i salah ve terakki etmeden seyl-i muhaceretin şiddetini tahfif etmeyi aralarında kararlaştırmışlardı. Fakat bu hususta bütün siyonist merkezlerinde yapılacak murakabenin kendileri tarafından icrasına karar verdikleri halde Talat Paşa bunun hükümet-i Osmaniyece yapılacağını s...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız