Osmanlıca DERGİ

Osmanlıca DERGİ

Siyonistler ve Filistin'in İstikbali*

Şu fıkrayı ingiliz siyonistlerin mürevviç hiç efkârı olan “Palestine” mecmuasının Talat Paşa tarafından düvel-i merkeziye siyonist h... [Devamını Oku]

Müslüman Topraklarında Yahudi Hükümeti*

İkdam refikimizin sahib-i imtiyazı Siyonizm meselesine dair Lozan’dan mühim bir mektup gönderiyor. Müslümanlar için pek ziyade şayan-ı d... [Devamını Oku]

Filistin’de Yahudiler*

Ahval-i Harbiye dolayısıyla Filistin’den ordumuzun çekilmesini müteakip Yehuda devletini tesis etmek fikri matbuatta intişar eder etmez Arap din... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını kutulara yazıyla yerleştirin. Daire içine denk gelen harfleri sırasıyla en alta yazın ve şifreyi bulun!   ... [Devamını Oku]

Dergi, Hür Tefekkürün Kalesi*

دركي، حر تفكّرڭ قلعه سي شهرتي فتحه  قوشان بر آيدينلر اوردوسي. كيمي يان يولده  قالا... [Devamını Oku]

Matbuat-ı Musavvere ve Mevkute*

Tbâaatin icadı evrak-ı havadisin zuhuruna bais olduğu gibi … yani hak-i ale’l-haşeb fenni nin terakkisine dahi sebeb-i mahz olmuştur. Vakıa e... [Devamını Oku]

Edipler Edepli Olmalı*

ادیبلر ادبلي اولملي اي غزته جيلر! ادیبلر ادبلي اولملي؛ هم ده  ادب اسلاميه  ايله  ... [Devamını Oku]

Avrupa Medeniyeti Maskeyi Yüzünden Kaldırdı*

Medeniyetin gayesi -hukuk-u milel ve devletin layık olduğu derecede muhterem ve mukaddes tutulması ve her türlü taarruz ve tecavüzden masun ve ... [Devamını Oku]

Âlem-i Neşriyatta*

Kadim Yunan’ın devr-i teali ve tekamülü hiç şüphe yok ki medya muharebeleri ile başlamıştır. Yalnız askerlik ve gemicilik değil, edebiy... [Devamını Oku]

Bulmaca

وظيفه  طاغيليمي اسملري آشاغيده كي شكلده  شيفره لنمش آژانلر ايچون يڭي بر وظيفه  ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Enderun-u Hümayun Mektebi*

        Enderun-u Hümayunda mektep tesisi Gazi Hüdavendigar Sultan Murad Han ol Hazretleri zamanına müsadiftir.  Müşarünileyhin Rumeli... [Devamını Oku]

Enderun Tarihine Dair Bir Takriz

Tarih, edvar-ı mütehavvile ezkiyasının i’tilaf ve muarefesine mahsus bir encümen-i daniştir ki derununda eslaf hayat-ı taze bulur; ahlaf ise ad... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

مرحبا آرقداشلر! آشاغيده  بلكه  بيلديگيڭز اما بو كز عثمانليجه  اولارق قارشيڭزه  ك... [Devamını Oku]

Kur’an’a Dair*

Geçende “Kur’an nedir?” sernamesi (başlığı) altında yazdığım bir makalede bu kitâb-ı mukaddesin insanı elvâh-ı muhtelife-i ta... [Devamını Oku]

Bulmaca

Osmanlı Türkçesiyle sorulan suallerin cevaplarını günümüz Türkçesiyle cevaplayınız. صوريلر ١ .اللّٰهڭ ديله ديگي شي... [Devamını Oku]

Kur’an ve Batı Felsefesi Muvazenesi*

Kur’ân-ı Hakîm, şu Kur’ân-ı azîm-i kâinâtın en âlî bir müfessiridir. Ve en belîğ bir tercümanıdır. Evet, o Furkān’dır ki, ş... [Devamını Oku]

Sultan 1. Murad’ın Münacaatı

آب روی حبيب اكرم ايچون،كربلاده  روان اولان دم ايچون، شب فرقتده  آغلايان كوز ايچون،... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Kara Toprak*

دوست دوست دييه  نيجه سنه  صاريلدمبنم صادق يارم قره  طوپراقدربيهوده  طولاندم بوش... [Devamını Oku]

Tarih-i Ziraat-i Osmaniye Tedkikatından Lale Edebiyatı*

Osmanlı tarih-i ziraatı tetkik edilirken esnafın çiçeklere karşı hissettikleri ezvak-ı zarifeyi temsil edecek bir “çiçek edebiyatı” ile b... [Devamını Oku]

Terakki-i Ziraate Dair Fikir*

Dest-i feyyaz-ı kudretin memalik-i mahruse-i şahaneye bahş buyurduğu imtiyaz o kadar büyüktür ki Avrupalılar ve hatta arazisi bikr addolunan A... [Devamını Oku]

Ziraat ve İktisadımıza Yeni Bir Ufuk Açılabilir*

… Biz bugün benzin, gaz ve mazotu ecnebi memleketlerden ithal ediyoruz. Bir dakika bile ışıldayan gür bir kandilden, memleketten dışarıya pa... [Devamını Oku]

Bulmaca

Osmanlı Türkçesiyle sorulan suallerin cevaplarını günümüz Türkçesiyle yerlerine yerleştiriniz.            Ç  Ö  Z  Ü  M      ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Meslek isimlerini beyan eden cümlelerin karşılığı olan Osmanlı Dönemi meslek isimlerini boşluklara yazınız.            Ç  Ö  Z  Ü... [Devamını Oku]

Din Mâni-i Terakki Değildir*

Bugün maatteessüf görülüyor ki değil hariçten, hatta içimizden bazı cahil kimseler dini ve fenni ayırarak fennin dine, dinin fenne hiçbir ... [Devamını Oku]

Osman Gazi’nin Mebadi-i Siyaseti ve Evlad ve Ahlafına Vasiyeti*

Malumdur ki her ehl-i devlet cedd-i ekberinin vasiyetini muhafaza ede gider. Nasıl ki efrad aba ve ecdad vesayasını hıfz eyler, hala Rusya devlet... [Devamını Oku]

Terakki, Mevani-i Terakki*

-bir eser-i siyasiden muktebes ve mütercemdir- Hareket; bütün mevadd ve suver-i kâinatta cari bir kanun-ı tabii, bir kuvve-i amiledir ki ik... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Âbide Hanım Mezar Kitabesi (Merkez Efendi) Hüve’l-HaySâhib-i makâm eş-Şeyh Nureddîn EfendiHazretlerinin hemşire-i mağfûreleri ʻÂbide Han... [Devamını Oku]

Bulmaca

İstanbul Haritasında işaretli yer isimlerini sırasıyla boşluklara yazınız ve daire içine gelen harfleri alttaki numaralı yere yerleştirip cüm... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Ordunun Duası

ييلمام ئولومدن، يارادان، عسكرماوردومه  ‘غازي’ ديدي پيغمبرمبر ديلگم وار ئولورم اي... [Devamını Oku]

Fatih Cami-i Şerifinde*

İkindi vaktine yarım saat kadar vardı ki Fatih Cami-i Şerifine girmiş, Akdeniz cihetindeki maksureye oturmuştum.O muazzam mabed, tenha ve haşyet ... [Devamını Oku]

Bize Parlak Bir İstikbâl, Ecnebilere Müşevveş Bir Mazi Düşmüş*

  Ben bu zaman ve zeminde, beşerin hayat-ı içtimaice medresesinde ders aldım ve bildim ki: Ecnebiler, Avrupalılar terakkîde istikbâle uçmalar... [Devamını Oku]

İstikbale Yürümenin Çaresine Bakalım*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ... [Devamını Oku]

Müslüman Yalancı Olmaz*

Müslüman ve müslim denilince hadis-i şerifin tarifi vecihle onun elinden ve dilinden müslümanların ve bi’n-netice bütün mahlukatın salim o... [Devamını Oku]

Mukaddes Hilal-i Ahmer*

14 Nisan 1927’de 50. yıl dönümü münasebetiyle neşredeceğiz bir nüsha-i mümtaze için Hilal-i Ahmer tarafından yazı ve ihtisas göndermeye ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Daire içine alınan kelimelerin okunuşlarını sırayla yazıp yuvarlak içine gelen harfleri rakam sırasına göre aşağıya yazınız ve oluşan c... [Devamını Oku]

Bayram*

Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır; Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır! Bayramda güler çehre-i ma‘sûm-ı sabâvet, U... [Devamını Oku]

Ramazan-ı Şerifte Va‘z ve Nasihat*

Va‘z ve nasihat, alim ve abid, ahval-i ruhiyeye muttali zevat taraflarından deruhte ve ifa olunmak lazım gelince bahs olacak mevzular, hakikat v... [Devamını Oku]

Zelzele ve Zelazili Meşhure (Deprem ve Meşhur Depremler)*

Merkez-i arzda (dünyanın merkezinde) mevcut olan hararet (sıcaklık) sebebiyle tahassül eden (oluşan) edhine (dumanlar) ve ebhirenin (buharları... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Deprem Terazisi

دپرمله  برابر جامعلرده  أوزللكله  محراب كنارلرنده  كورديگمز اما بعضيلريمزڭ بيلم... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Halil Sami Paşa Kitabesi Âsitan-ı Şeyh Abdülkadir’eKim hulûs üzere olursa rûymâlDer âna râh-ı Hudâ’nın erleriGülistan-ı vahdete gel ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını boş bırakılan alanlara yazınız.            Sualler:           ١. عثمانلي دولتنده  ... [Devamını Oku]

Çanakkale Kahramanlarına

(1)Mülk-i mevrusumuza girdi cünud-ı bi-dâd (zalim)Ettiniz onları bir hamlede mahv u berbadO kadar kırdınız ki a’dâ (düşmanlar) kim olunmaz ... [Devamını Oku]

Ahlak Değişir mi?*

Sâlisen (Üçüncü olarak): Görüyorum ki, şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki, dünyayı bir misafirhane-i askerî telakki etsin. Ve öyle de ... [Devamını Oku]

Mesnevi’den Akıl Dersleri

مثنويدن عقل درسلري هر صباح سليمان مسجد اقصايه  كلير، تام بر اخلاصله  اللّٰهه  عبا... [Devamını Oku]

Dünya Ne Demektir?*

Dünya, ya bir kevkibe-i i’tiladır, ehl-i ihtişamın rüûs-ı tavaliine doğar veya bir sihr-i ibtiladır, ehl-i zevki aşk fitne-engiz ile oyalar... [Devamını Oku]

Petrol Mücadelesinin Başlaması*

پترول مجادله سنڭ باشلامه سي ١٩٠٠’لرده  پترول، بوكونكي قدر قيمت قازانمش دگلدي. ف... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki kelimeleri tablo içinde bulup işaretleyin. [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Musul Meselesi*

Musul’un Türkiye'ye ait olduğunu müdafaa etmek üzere Büyük Millet Meclisi reisi Fethi Bey’in taht-ı riyasetinde cemiyet-i akvam nezdine gid... [Devamını Oku]

Musul Ve Anadolu

Lozan konferansının son günlerinde Musul meselesi, İngiltere ile bizim aramızda bir sene zarfında hal edilmek üzere muahede eden hariç bırakı... [Devamını Oku]

Vicdan*

نجيب و ناجي ايكي قرداشصباحلين ياواش ياواش مكتبلرينه  كلير كيدرناجي بر كون كري قالي... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki kelimeleri tablo içinde bulup işaretleyin.                  Ç Ö Z Ü M              [Devamını Oku]

Mekteb, Medrese*

İşte iki kelime ki tarz-ı tahrirlerinde gösterdikleri gayriliğe rağmen daire-i şümullerine aldıkları mübeccel binaların maksad-ı tesisler... [Devamını Oku]

İfsad-ı Ahlak Kumpanyaları*

“Anadolu’da tiyatro – tuluat kumpanyalarının memlekete yaptığı zararlar” ser levhasıyla Uşak’tan akşam gazetesine yazılan bir mektupt... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Tarikat Nedir?*

Birinci Telvih: Tasavvuf, tarikat, velayet, seyr ü süluk namları altında şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikat-i kudsiye vardır ki, o hakikat... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Camii Kitabesi Kendi arslan, nâmı Osman Sultan Geylân-ı velîMazhar-ı ism-i Celal ashâb-ı irfan velîGir edîbâne ziyaret eyle ey zâir sakınŞ... [Devamını Oku]

Yunan Mezalimi*

Makedonya Müslümanları ateşler içinde yanıyor Türkiye ile Yunan arasında sulh akdedilmesine ve muahede name gerek Türkiye Büyük Millet meclis... [Devamını Oku]

Timur ve Bayezid’in Mukatebeleri*

Timur’un Bayezid’e gönderdiği Tehditname (Tercüme ve hülasa) Hamdele ve salvele ve tahiyyeden sonra, Ey diyar-ı Rum’da Melik olan Yıldırım... [Devamını Oku]

Tarihte Türk Asrı “16.Yüzyıl”*

تاريخده  ترك عصري ”١٦نجی يوز ييل“ ١٦نجی يوز ييل عثمانلي ايمپراطورلغنڭ آناطولي، با... [Devamını Oku]

Edebiyat Ve Biz*

Tayyar Rahmi’ye: Hangi edebi mecmuayı elime alacak olursam, bakıyorum ki her sahifesi şiirler, hikayelerle dolu… Çok iyi değil mi? Bilhassa g... [Devamını Oku]

Ey Hamiyetli İhvân-ı Vatan!*

Ey hamiyetli ihvân-ı vatan! İsrâfât ve hilâf-ı şerîat ve lezâiz-i nâ-meşrûa ile tekrar ihyâ etmeyiniz. Demek şimdiye kadar mezarda idik, ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Aldanma!

Aldanma! Dünyada dost istersen Allah yeterMürşid-i kâmil istersen hazret-i Kur’an yeterDelil istersen Hazret-i Muhammed (sav) yeterMeşgul olmak i... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki levhalarda geçen kırmızı renkli kelimelerin okunuşlarını sırasına göre Latin harfli Türkçe ile yazınız. İşaretli yerlere gel... [Devamını Oku]

Arkadaş

Sevgili vatan evlatlarının tenvir-i efkarına hadim on beş günde bir neşrolunur; fenni, edebi, ahlaki mecmua. 6 Muharrem 1328 Resm-i Takdim -Kâr... [Devamını Oku]

İmardan Mimariye, Mimariden İdrake*

شهرلرڭ آناسي مكّه  كعبه ، بتون دنيا مسلمانلري طرفندن ير يوزنده  اڭ قوتسال قبول اي... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Üçüncü Ahmed Çeşmesi Kitabelerinden/Fatih Bu tarh-ı pâk-ı hürremi, sevk etti sadr-ı a`zamıDâmâd-ı hâss-ı ekremi, hem-nâm-ı ceddü’l... [Devamını Oku]

Amid-i Sevda

Her on beş günde bir neşr olunur ilmi, fenni, ictimai, edebi gazetedir. Millet Hünerverler yetişsin sanat icad eylesin milletHamiyetle çalışs... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını numaralandırılmış boşluklara yazınız. Daire içine denk gelen harfleri rakam sırasına göre yerleştirip ç... [Devamını Oku]

Türk Dili*

ترك ديلي ديل، بر ملّتڭ كولتورل دگرلرينڭ باشنده  كلير. بوندن طولايي اوڭا بيوك اهمّيت... [Devamını Oku]

Hıfzı Lisan*

Lisan denilen kıta-i sağira insan için ne kadar mühim, ne kadar büyük bir şeydir. Aza-yı bedenin hacim cihetiyle ufuklarından addolunan o kıt... [Devamını Oku]

Bulgar Müslümanlarının Şikayetleri*

Filibe cevamii hakkında Tanin refikimize gönderilen bir mektup: Geçenki mektubumda Bulgar hükümetinin burada bulunan İslamlar ve vakalar hakkında ... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Çıkan İlk Dergiler*

عثمانليده  چيقان ايلك دركيلر عثمانليده  غزته  و دركيلر سياسي و اقتصادي اولايلر خص... [Devamını Oku]

Anadolu Mecmuası

Sayı: 6 / Yeni Matbaa / 1340 Halk Şairleri Halk şairleri Anadolu'da bir tesellidirler. Basık köy odalarının karanlık köşelerinde boğulan nic... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mehmed Genç Kabir Taşı Cehd ü âsârıyla meşkûrİlm-i târîh oldu mesrûrFenn ü ilm-i iktisâdınNâmı on(un)la oldu mezkûrÖmrü, hep irfanl... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki çeşme kitabesini günümüz Türkçesine çevirip, numaralara göre yerleşen harfleri aşağıdaki aynı numaralara koyarak ortaya çıka... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Müslümanlarda Aile Hayatı¹

Avrupa’yı uzaktan duyanlar, Avrupa’nın ne demek olduğunu bilemediklerinden dolayı, Avrupa’nın bütün manasıyla bir cennet olduğunu za... [Devamını Oku]

Aileye Ait Vecibeler¹

Cemiyat-ı medeniyede ailenin pek mühim bir mevkii vardır. Zira ailenin cemiyete nispeti, efradın aileye nispeti gibidir. Demek, ikincisi salah bulu... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bahar

Dersaadet ve taşralar için abone bedeli 2 kuruş olup altı aylığı yoktur. Posta ücreti 6 kuruştur. Mesleğimize muvafık Köprübaşı’ndaki 4... [Devamını Oku]

Bulmaca

Verilen hüküm tezkiresindeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya ... [Devamını Oku]

İçtimaiyatta Garpçılık Ve Bozgunculuk¹ Asri Aile-2

Garpçılarımızın kadınlığımız hakkındaki tasvir ve tasavvurlarına bakılırsa on sene evveline kadar kadınlığın cahil, medeniyetsiz,... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Ulucami- Antakya Küllü nefsin zâikatü’l-mevtMüslim Talat Efendi zade mutasarrıfîn-i kirâmVe fudalâ-yı benâmdan ed... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Hukuk ve Ceza Dersleri kitabından alınan sayfadaki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmi... [Devamını Oku]

El-Mirsâd

“İnne Rabbeke leb’i-mirsâd” irsal-i rusül ve inzal-i kütüb ile kullarının hayır ve şer amellerine göre istediklerini i’ta etmek mirsad... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Malatya Hüve’l-Hallâku’l-BâkîDördüncü ordu-yıHümayun erkanından mir livaMustafa Naîm PaşanınHalîlesi Hanımın... [Devamını Oku]

Adalar Meselesi*

Küre-i arz, tecelliyat-ı garibe-i coğrafyasının hemen kâffesini Türkiye’de izhar etmiş gibidir. Onun için sevgili memleketimiz yalnız seke... [Devamını Oku]

Navarin Vakasının Esbab-ı Mucibesi

“Osmanlı donanması, 1821 yılında başlayan Yunan bağımsızlık hareketini bastırmak amacıyla Navarin’de bulunuyordu. Gerçekte Yunan bağıms... [Devamını Oku]

Hilye-i Hakani

Hüve’l-Kerim Besmele’yle edelim feth-i kelamFeth ola ta bu muamma-yı benam Gösterir ayinesi Besmele’ninHilye-i pâkin o vech-i hasenin Hamd ol ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Şemsi Paşa Camii Hüve’l-BâkîMerhûm ve mağfurun lehEl-muhtâc ilâ rahmetiRabbihi’l-gafûr ŞemsiPaşa zâde Bolulu ... [Devamını Oku]

İ’tisam

İslamiyet’le Alakadarlığımızın Derecesi Bazıları, fikirlerimizin din ile pek ziyade meşgul olduğunuz, bu sebeple dünya umurunu ihmal eyled... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

YEMİN Yurdum bir kağıttır ışık beyazıÜstünde insanlar mukaddes yazıGenci, ihtiyarı gelini kızı,Susarsam, hakkını helâl etmesin! Mazlumla... [Devamını Oku]

Bulmaca

Tercüme-i Müfredat-ı İbn Baytar kitabından alınan sayfadaki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine  Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağındaKöle gibi satıldım pazarlar pazarındaGüneşi... [Devamını Oku]

Hayru’l-Kelam

Gaye-i Hilkat İnsan bu cedelgâh-ı dünyada (çekişme yerinde) feylesof olsun, bütün manasıyla hayret-i fikriyeye malik bulunsun, hüner sahibi o... [Devamını Oku]

Bulmaca

Mülteci ve muhacir iaşelerinin bu husustaki talimata uygun olarak yürütülmesine dair belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Bâkî Hû Yâ ilâhî ol Muhammed hakkîçünOl şefâ‘at-kân Ahmed hakkîçünAfv idüb cümle günâhım kıl himmetiOl Habîbin nur veçhi hürme... [Devamını Oku]

Bu Topraklar Hicret Yurdudur¹

بو طوپراقلر هجرت يورديدر بر كون رسول اكرم (ص ع و)ڭ مؤذّني بلال حبشي و صحابه دن ابو ذر ... [Devamını Oku]

Ödüllü Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak... [Devamını Oku]

İmdâdü‘l-Midâd

Onbeş günde bir neşrolunur Aded 1 (Sahibü’l-imtiyaz: Abdülkerim Sâbit) Cild 1 Şiir Nedir? Şair Kimdir? Mukaddimîn-i hukemâ mukaddema... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Konya  El-hazret-i Üveyse’l-KaraniVe evlâd-ı himmetten KonyaNâibi El-Hâc Ebu BekirEfendi’nin mahdûmuDerviş Es-seyyid MuhammedAlâ’eddîn... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat... [Devamını Oku]

Akşemseddin’den Fatih’e

آق شمس الديندن فاتحه  هو المعز النصير تحيّات زاكيات و تسليمات صافيات ابلاغ قيلمقد... [Devamını Oku]

Medya Okuryazarlığı Nedir?

مديا اوقور يازارلغي نه در؟مديايه الشديرل ياقلاشیمقدر.دقّتلي سير ايت، الشديرل باق،... [Devamını Oku]

İhtâr-ı Mahsûs

Ey evliyâ-yı umûr! Tevfik isterseniz, kavânîn-i âdetullâha tevfîk-i hareket ediniz. Yoksa tevfîksizlik ile cevâb-ı red alacaksınız. Z... [Devamını Oku]

En Dehşetli Bir Beddua: Gezeteci Ol*

Geçen gün, siyasetle müştagil bir dostumun yanına gitmiş idim. Bana şöyle diyordu: “Türlü felaketler gördüm, felaketlerle dolu romanlar ... [Devamını Oku]

Mugayir-i Edeb Neşriyat Hakkında*

Cenevre’de cemiyet-i akvam meclisinin himayesinde mugayir-i âdâb neşriyatın men’i için toplanan beynelmilel komisyonun ihzar ettiği mukaveleni... [Devamını Oku]

Sebeb-İ Teşebbüs Ve Gaye-İ Neşir*

Muhteri’ini en büyük hadim-i beşer saydığım matbuatı umum beşerin müddei-i umumisi namıyla yad edersem çok görülmemelidir. Bazen olur k... [Devamını Oku]

Sanayi-i Der Memalik-i Osmaniye

İslam’da anife vardır, sınaiden taazzüz eder dedikleri laf sahih olamaz. Zira İslam diyanetçe dahi sınaii makbul ve muazzez tutar. Her büy... [Devamını Oku]

Ahi Teşkilatının Toplumsal Faydaları¹

اخي تشكيلاتنڭ طوپلومسال فائده لري اخي تشكيلاتي؛ تجاري، عسكري و سياسي برچوق فائده... [Devamını Oku]

Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi ve Tarım Politikaları¹

تيمار؛ طاريمله  ايلكيلنن رعايانڭ يتيشديرديگي سپاهيلرڭ كچيم قايناقلري اولان دير... [Devamını Oku]

Sanat, Ziraat, Ticâret

Sual: Eskiden İslâmlar zengin, onlar fakir idiler. Şimdi her yerde kaziye bil‘akistir. Hikmeti nedir? Cevap: İki sebebi biliyorum: Birinci... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Valide-i Cedid Camii / Üsküdar Hacc-ı Şerif avdetinde … vefât eden koltukçuEl-hâc Emin Ağanın eser-i hayrâtıdır. VâlidesiEl-hâce Züleyh... [Devamını Oku]

Asar-ı Edebiye

KapakAsar-ı Edebiye Ve Kâle(Mana-yı Beyt) Her kimin dostluğu Hak Teala Hazretleri için olmaz ise onun dostluğu kendsinden hatar üzeredir.Birin... [Devamını Oku]

Ödüllü Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşaca... [Devamını Oku]

Boş Zaman Yanılgısı*

بوش زمان ياڭيلغيسي قاپيتاليزم كونمز اجتماعي حياتنى ايكي فرقلي بولومه  آييردي. بونل... [Devamını Oku]

Âlem-i Mûsikî

Musikin Muhtasar Bir İki Tarifi Musiki, hissiyat-ı beşeriyenin tercümanıdır. Musiki, bütün levsiyattan  insanları tenzih eden bir şeydir. Mus... [Devamını Oku]

Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak c... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Çanakkale Şehitlerine Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,Kılıç Arslan gibi iclâline ettin h... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Şeyh Şaban-ı Veli’nin Türbe Kitabesi / Kastamonu Kelimeler: Kerâmet-gân: KerametlerMa’mur: İmar etme, yeniden yapmaGayûr: GayretliDânâ... [Devamını Oku]

Askeri Teşkilâtın İcmali

عسكري تشكيلاتڭ اجمالي عثمانليلرڭ عسكري تشكيلاتنده  آناطولي سلچوقليلريله  ايلخان... [Devamını Oku]

Ordu Oluşturma Kültürü*

اوردو اولوشديرمه  كولتوري عثمانلي قيريمي غائب ايتدكدن صوڭره  بيوك دولت قاته غوري... [Devamını Oku]

Musikide Hatıra

Musiki Beşikten Mezara Kadar Hatta Öldükten Sonra da İnsanları Terk Etmez Musiki, evvela bizi ninnilerle uyutur, ilahileriyle hissiyat-ı diniyemiz... [Devamını Oku]

Bulgaristan Türk Muallimler Mecmuası

Mesleki, terbiyevi, ilmi ve ictimai mecmua. Bulgaristan muallimin-i İslamiye Cemiyet-i İttihadiyesinin tercüman-ı efkarı olup mevkut olarak çıkar.... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Merkez Efendi Câna himmet der isen olsun cinânın âsitan Şek ve teşviş etme gel Sünbül Sinan’ın âsitan Pîr Cerrâhi ve Sünbül’den eren ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak c... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu cgibi, bu işte de bizzat... [Devamını Oku]

Bülbülün Aşkı Neyi Temsil Ediyor?*

Meşhur bülbül kuşu, gülün aşkıyla maruf o hayvancığı Fatır-ı Hakîm istihdam ediyor. Beş gaye için onu istimal ediyor. Birincisi: Hayva... [Devamını Oku]

Kaz Kafalı

قاز قفالي قيزديغمزده  بعضًا آغزيمزدن چيقان شو باشلقده كي جمله نڭ -بز انسانلرده ك... [Devamını Oku]

Vazife-i İnsaniye*

Mezraa-i ahiret olan şu dâru’l-âlemde her fert, bir vazife ile mükelleftir ki îfa-yı vazifede ibraz-ı gayret edenler mesab, iltizam-ı atal... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Muhammed Efendi Kabri / Üsküdar Hüve’l-Hayyu’l- Bâkî Sâbıkan İstanbulKadısı İbrahimEfendi zâde MuhammedEfendi rûhîçünEl-Fatiha Sene ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Berk

Siyasetten maada (başka) her meseleden bahseder. 1 Enhar-ı (nehirler) hazin, cuy-ı dil-cû (gönül arayan) Eşcar (ağaçlar), çimen, şükûfe-i ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak c... [Devamını Oku]

Atebetü’l-Hakâyık*

عتبة الحقايق اسلاميت اتكيسنده كليشن ترك ديلي و ادبياتنڭ ايلك دونم محصوللرندن بري ا... [Devamını Oku]

Darülaceze*

دار العجزه  دار العجزه نڭ قورولوش سورجي ١٨٧٧ عثمانلي- روس صواشنه قدر اوزانمقده در... [Devamını Oku]

Karar Vermek İçin Acele Etmeyin

قرار ويرمك ايچون عجله  ايتمه يڭ ایركن قرار ويرمه  خسته لغي يا ده  كورلرڭ فيل تعر... [Devamını Oku]

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

قيمتلي دوستلر، ييلڭ ايلك آيي اولان اوجاق آينده يز. يڭي بر سنه يه  باشلايورز. بو صا... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak c... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Şerife Necibe Hanım Kabri/Üftade Camii Haziresi İbrahim Efendi Kabri/ Üftade Camii Haziresi Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî Merhûm ve mağfûrun le... [Devamını Oku]

Eski Ve Yeni Ahlak Kitaplarımız*

Ba’de edâ’i mâ vecebe aleynâ İsmini ser levha ittihaz ettiğim bu makale-i naçiz ile maksad-ı âcizânem ilm-i ahlâka dair mukayye... [Devamını Oku]

Çocuklara Rehber

Şerait-İ İmandan Amentü Billah Dil ü candan inandım birdir Allah Dilimle söylerim Âmentü Billah Doğurmaz, doğmamış Rabbü’s-Samed’dir D... [Devamını Oku]

Mecelle’nin İlk 100 Maddesi: Külli Kaideler

مجلّه نڭ ايلك ١٠٠ ماده سي: كلي قاعده لر  ١. علم فقه مسائل شرعيۀ عمليه يي بيلمكدر. ... [Devamını Oku]

Kencine-i Belağat

Arz-ı Hakikat Osmanlı, Arab, Acem şuarasının eserlerini mütalaaya başladığım sıralarda en güzellerini seçtim, büyük bir deftere kaydettim... [Devamını Oku]

Ticarette Kâr Haddi Var Mıdır?*

تجارتده  كار حدي وارميدر؟ اسلام ديني، آليم صاتيم عقدلرنده  كسين بر كار حدي قويمامش... [Devamını Oku]

Ahilerin Üretici ve Tüketiciyi Korumaya Yönelik Faaliyetleri*

اخیلرڭ أورتيجي و توكتيجي يي قورومه يه  يوڭليك فعاليتلري اخیلرڭ أورتيجي يي قوروم... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Eyüb Sultan Polis Merkezi 1340 ketebehu Rıf’at gufira lehu Haze kabru’l-âlimi’l-âlimi’l-fâzıli’l-kâmili’l-hasîbi’n-nesîbi’s-s... [Devamını Oku]

Kastamonu Sancağı ve Narh Kayıtları*

قسطموني سنجاغي و نرخ قيدلري عثمانلي دولتنڭ اقتصادي و ستراتژيك باقيمدن أونملي بر سنج... [Devamını Oku]

Pazarın Ağası Kim?

پازارڭ آغاسي كيم؟ اسلام حقوقنده  آليش- ويريشده  قارشيلقلي رضا اساس آلينمشدر. پيغمب... [Devamını Oku]

Narh*

نرخ عثمانليلرده نرخ مال و خدمت فيئاتلرنده  دولتجه  تثبيت ايديلن أوست صينيري افاده... [Devamını Oku]

Bulmaca

İdari erkanın Cuma namazını aksatmamaları ve şehrin en büyük camisinde kılmalarına dair belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boş... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki metinde geçen kelimelerin 15 tanesinde yazım yanlışı yapılmıştır. Bu kelimeleri tespit edip doğruları ile birlikte metni tekrar y... [Devamını Oku]

Terbiye Mecmuası

EDEBİYAT DERSİ NASIL VERİLMELİ? Edebiyat da ictimaî ve ahlakî terbiyeye hizmet edebilir. Fakat Âsâr-ı edebiyenin fikirlerini, onalrı vücuda g... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Hafize Hanımın Kabri / Amasya Bakî Hû Men mâte garîben fekad mâte şehîdenSadaka Resulüllah kutbü’l-ârifînŞeyh Edebali ve Hayreddin Paşa... [Devamını Oku]

Müslüman Saati*

Yolunu geç bulmuş bir kalbin muhabbetiyle Falih Rıfkı’ya İstanbul’u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilâların en gizlisi ve en tesi... [Devamını Oku]

Tedavilere Dair Gelişim Süreci*

تداويلره  دائر كليشيم سورجي بيڭلرجه  ييلدر وار اولان طب صنعتي، كشفلره ، تجربه لر... [Devamını Oku]

Şerafeddin Sabuncuoğlu*

شراف الدّين صابونجي اوغلي ١٥نجی يوز ييل عثمانلي دورينڭ أونملي بر حكيمي و جرّاحي اول... [Devamını Oku]

Ahlât-ı Erbaa*

اخلاط اربعه  طب تاريخنده  اخلاط اربعه  آڭلايشي اسكي مصره  قدر كيتمكده در. مصرلي ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Şeyh Zekeriyyâ el-Halvetî Mezar Taşı / Saraçhane Camii - Amasya Bâkî HûKutbü’l-Ârifîn Gavsu’l-VâsılînPir İlyas kuddise sırruhûHazr... [Devamını Oku]

Ormanları Yakanlara Ağır Cezalar Verilirdi*

اورمانلري ياقانلره  آغير جزالر ويريليردي آتالريمز  طبيعته  چوق اعتنايله  ياقلاش... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Orman Yurdun Temelidir Orman yurdun öz evladıOrmansız yok dünya tadıCümle işlerin kanadıOrmandaki varlığa bak Bizi besler kaşık olurKapı sü... [Devamını Oku]

Bulmaca

Orman ile ilgili suallerin cevaplarını boşluklara yazınız. Daire içine denk gelen harfleri sırasına göre aşağıdaki satıra yazınız. Çıkan... [Devamını Oku]

Mecmuayı Askeriye

Askeri Tarih Vesikaları veTarih-i Harb Neşriyatı Osmanlı ordusu, dünyanın en çok dövüşen ordularından biri belki birincisidir: Devletin teess... [Devamını Oku]

Orman Yangınlarının Dünü Ve Bugünü*

اورمان يانغينلرينڭ دوني و بوكوني عثمانلي آرشيونده  ١٠٠ ميليونڭ أوزرنده  آرشيو بلگ... [Devamını Oku]

Osmanlıda Ormanlar *

عثمانليده  اورمانلر ١٨٧٠ سنه سنده  حاضرلانان اورمان نظامنامه سي أوڭجه سنده  ا... [Devamını Oku]

Osmanlı Donanması*

عثمانلي طونانمه سي عثمانلي دولتي، قورولوشندن اعتبارًا ايي بر اوردو و طونانمه  اول... [Devamını Oku]

Türk Denizcilerinin Kullandıkları Gemi Çeşitleri*

ترك دڭزجيلرينڭ قوللاندقلري كمي چشيتلري كوركلي كميلر ١. اوچورمه : سرعتلي بر قاييق او... [Devamını Oku]

Anadolu Mecmuası

HÜDAÎ Hüdâi (Hazretleri), tasavvufî halk edebiyatımızın umumi cereyanı arasında hususi bir çığır açarak, bu edebiyata bir mecra vermek is... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı / Edirne Hüve’l-BâkîCanımı cânânımdan cüdâ eyleyen Rabb-i GaffârMazhar-ı rahmeti eylesin leyl ü nehârEvvelâd ü ıyâlim b... [Devamını Oku]

Bulmaca

Gemi ve gemicilik ile ilgili suallerin cevaplarını boşluklara yazınız. Daire içine denk gelen harfleri sırasına göre aşağıdaki satıra yazın... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

MESNEVİ’DEN MUTLULUĞA DAİR Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez. Nefsin ejderhadır. Öldü sanma, uykuya dalar o. Dertten eline fırsat ... [Devamını Oku]

Çete Destekçisi İngilizler*

چته  دستكجيسي انكليزلر انكليزلر، روم و ارمني چته لرينڭ فعاليتلرينه  سلاح و جبخان... [Devamını Oku]

Âsar-ı Edebiyye

Hazret-i Ömer’in Nasihati Emirü’l-Müminin Ömer bin el-Hattab Radiyallahü Anh Hazretleri ketebe-i vahiyden Abdullah bin Mesud Hazretlerini vali ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Ali Behçet Efendi Mezar Taşı Kitabesi / Üsküdar Lâ Mevcûde İllâ HûSâhibi kerâmâti’d-diniyyetü ve’l-ledunniyeCâmi’i kemâlâti’l-M... [Devamını Oku]

Yunan’ın Büyük Fikir Dediği Şey*

يونانڭ بيوك فكر ديديگي شي ”مغالي ايده آ“، يونانجه  ”بيوك فكر“ آڭلامنه  كلير. بو ... [Devamını Oku]

İstiklâl Ve İstikbal Savaşı*

استقلال و استقبال صواشي عثمانلي، قوجاق آچمشدي بتون غير مسلملره . هم مسلمان اولمه ي... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabilyorum

BİR VE BERABER OLALIM İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. (Hz. Muhammed (sav) Birlik içinde er... [Devamını Oku]

Bulmaca

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Osmanlı Arşivi, C.DH, 242 / 12085 adresine kayıtlı belgedeki işaretli kelimeleri günümüz Türkçesiyle sırayla... [Devamını Oku]

Bulmaca

Kudüs’e ait aşağıdaki belgede işaretlenmiş kelimeleri sırasıyla aşağıdaki boşluklara yazınız. Kutu içine denk gelen harfleri en alttaki ... [Devamını Oku]

Kıbrıs’ın Mânevî Sultanı: Hala Sultan (Ra)*

قبريسڭ معنوي سلطاني: حالا سلطان (رض) خزرج قبيله سنڭ بني نجّار قولنه  منسوبدر. باباس... [Devamını Oku]

Kıbrıs*

قبريس قبريسڭ عثمانلي طوپراقلرينه  قاتيلمسي ٨ ربيع الاخر ٩٧٨’ده  (٩ ايلول ١٥٧٠) لفق... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Anneler Ve Kudüsler Tûr Dağını yaşaKi bilesin nerde KudüsBen Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorumAyarlanmadan Kudüs’eBoşuna vakit geçirirsi... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Ebi Said el-Hudri (ra) / Eyüp Sultan Ecille-i Ashâb-ı Kiramdan Hazret-i Ebi Said el-Hudri, ashabdan Malik İbn SinanHazretlerinin mahdumlarıdır. Ve... [Devamını Oku]

Helva-yı Sabun

Helva-yı Sabun Bu dahi meşhur helvalarından amma ekseriya çarşıda görülüp üzüm suyundan ve pekmezden olduğundan başka belki cümle (tüm) h... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Suallerin cevaplarını boşluklara yazınız. Daire içine denk gelen harfleri sırasına göre aşağıdaki satıra yazınız. Çıkan cümleyi Osmanl... [Devamını Oku]

Türk Boğazlarının Önemi*

قره دڭز ايله  أكه  دڭزينی بربرينه  باغلايان استانبول بوغازي، مرمره  دڭزي و چانا... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Tatlı Lokum Envaı (çeşidi) çoktur. Lakin bu bir acayip nevidir ki gayet gevrek, hoş-hordur (yemesi güzeldir). Sanatı: evvela bir ölçü rugan-... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Eminönü Hidayet Camii Kitabesi Kelimeler: Bahr-i himmet ve cûd: Yardım ve cömertlik deniziHidiv: Vezir Osmanlı Devleti yönetiminde iken Mıs... [Devamını Oku]

Bulmaca

Verilen Osmanlıca cümleleri aşağıdaki boşluklara sırasıyla yazınız. İşaretli yerlere denk gelen harfleri en alta yazarak çıkacak cümleyi O... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Miraca Dair Sual Ve Cevaplar*

معراجه  دائر سؤال و جوابلر ناصل اينانايم؟ هر شيدن داها ياقين بر ربّه ، بيڭلر سنه  ... [Devamını Oku]

Halk Takvimi Şaşmaz!*

اسكيلرڭ شاشماز بر تقويمي واردر. هوانڭ ناصل اولاجغنى أوڭجه دن تخمين ايدرلر. صوغوقلر... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Ev Kadayıfı Evvela adeta kadayıftan alıp bir tabaya (tava) bir kaşık rugan-ı sade koyup üzerine kadayıfı bir hoşça ko(y)duktan sonra alevli ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Kabir Taşı Kitabesi / Edirne Kapı Hüve’l-BâkîHilye-i Hâkânî nâzımıMeşhûr şâirHâkânî Muhammed BeyRûhîçün FatihaSene 1015 هوا... [Devamını Oku]

19. Yüzyılda Osmanlı Madenlerinin Coğrafi Dağılışı*

١٩نجی يوز ييلده  عثمانلي معدنلرينڭ جغرافي طاغيليشي كچمشده  اولديغي كبي كونمزده  ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Fehim Paşanın Mezar Taşı Kitabesi Küllü nefsin zâikatü’l-mevtMüsellem Talat Efendi zâde mutasarrıfîn-i kirâmVe fudalâ-yı benamdan edîb... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

BAŞ PİLAVI Evvela iki üç kuzu başı, bulunmaz ise koyun başlarını ba’de’t-tathir tencerede müherra olunca kaynatıp badehu matlub olduğu m... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

19. Yüzyılın Ortalarında Osmanlı Madenlerinin İşletme Durumları*

١٩نجی يوز ييلڭ اورته لرنده  عثمانلي طوپراقلرنده  برچوق چشيت معدنڭ أورتيمي سوز قو... [Devamını Oku]

Bulmaca

Çanakkale’ye ait mektupta işaretli kelimeleri günümüz Türkçesiyle sırayla boşluklara yazınız. İşaretli harfleri yine sırasına göre aşa... [Devamını Oku]

Mahremiyet*

اسلام حقوقی ویا كنل اولارق اسلامی علملرله ايلكيلننلر، محرمیت و أوزل حیاتڭ كیزلیلگی ... [Devamını Oku]

Tecessüs

تجسّس و تحسّس قاوراملري حديثلرده ده كچمكده، بو حديثلرده مسلمانلرڭ بربري حقّنده سوء ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Hatîce Hanım’ın Mezar Taşı Hüve’l-BâkîMora Yenişehirmuhâcirlerinden merhûmİsmail Efendi kerîmesive Şerîf Efendi’ninhalîlesi  Hat... [Devamını Oku]

Bulmaca

Beyitlerin şairlerinin isimlerini aşağıdaki boşluğa Osmanlı Türkçesi ile yazınız. İşaretli kutulara denk gelen harfleri sırayla yazarak ç... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Terifleri

Badıncanlı Pilav Gayet leziz ve latif pilav olur. Evvela bir iki baş soğanı doğrayıp ve bir iki kaşık sade yağı ile kızarınca kavurup badehu... [Devamını Oku]

Gıybet Hakkındadır

HÂTİME (Gıybet hakkındadır) Yirmi Beşinci Söz’ün Birinci Şu‘lesi’nin Birinci Şuâı’nın Beşinci Noktası’nın, makam-ı zemm v... [Devamını Oku]

Kardeşliği Körelten Afetler: Tecessüs, Su-i Zan...

قرداشلگي كورلتن آفتلر: تجسّس، سوء ظن... آیت كریمه ده ربمز شویله بویوريیور : “ ای ایما... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Hâfize Rukıyye Hanım’ın Mezar Taşı Hüve’l-BâkîSülûklu mektebi hocası ŞeyhHacı Bilal Efendi’nin torunuDavut Paşa iskelesinde kadınM... [Devamını Oku]

Osmanlı Yemek Tarifleri

Çılbır Yumurtadan Mamul Bir Nazik Taamdır Evvela mikdar-ı kifaye soğanı ince doğrayıp cüzi dura ve bir iki kaşık rugan-ı sade kızarınca k... [Devamını Oku]

Bulmaca

2021 İstiklal Marşı Yılı münasebetiyle Aşağıdaki Mehmet Akif Ersoy merhumun el yazısı ile yazılmış mektupta işaretlenmiş kelimeleri sıra... [Devamını Oku]

Defi Mefâsid Celb-i Menâfiden Evlâdır

كوتو و ضررلي شيلرڭ كيدريلمسي، فائده لي شيلرڭ الده  ايديلمه سندن داها أونمليدر. بر... [Devamını Oku]

Güzel Ahlak

بيلكه ، الله تعالي، انسانڭ صورتنى، يعني مادي ياپيسني كنديسي مكمّل ياراتمش، اونڭ مع... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

YAZMAK ÜZERİNE Söz uçar, yazı kalır.  Düşünme yazma sanatının ilk adımıdır. Düşünmenin en iyi yolu, yazmaktır. İnsan yaza yaza değil... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Kâmile Emine Hanım’ın Kabri رجال دولت علیّەدن سابقاطوبخانۀ عامرە ناظری متوفیطیفون افندینڭ ك... [Devamını Oku]

Hastalara Manevi İlaçlar*

Altıncı Deva: Ey dünya zevkini düşünüp, hastalıktan ızdırab çeken kardeşim! Bu dünya, eğer daimî olsa idi ve yolumuzda ölüm olmasa idi... [Devamını Oku]

Sağlık Ağızda Başlar*

صاغلق آغزدە باشلار سیڭدیریم، آغزدە توكوروك بزلرینڭ صالغیلادیغی فرمنتلر ایلە باشلا... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Mülûkî Gaziler Helvası İbtida kaide üzere gaziler helvasını(ı) pişireler. Velakin şekeri yahut alâ adetten iki kat ziyade ola tatlı ol ki s... [Devamını Oku]

Bulmaca

Soruların cevaplarını karşılarındaki boşluklara Osmanlıca olarak yazın. İşaretli yere denk gelen harfleri numarasına göre aşağıdaki boşl... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki yer isimlerinin günümüz okunuşlarını aşağıdaki boşluklara yazınız. Daha sonra daire içine denk gelen harfleri sırasıyla en al... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Halil İnalcık Kabir Taşı Hüve’l-BâkîKutb-ı aktâb-ı müverrîhîn idi Cümle âsârı buna muhkem delîlRıhletiyle artık öksüzdür ilim... [Devamını Oku]

100 Sene Önce Ermenistan

13 Nisan 1919’da Kars’ın İngilizlerce işgali ve Cenubigarbî Kafkas Hükümeti’nin dağıtılmasının ardında Taşnak Ermeni Generali Os... [Devamını Oku]

Osmanlı Tarihinde İlk Defa Olmuş Şeyler

آلتي يوز ييلدن فضله  سورن او اوزون تاريخڭ هر دورنده  بويله  شيلره  راستلانيلير. ب... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

EV KADAYIFI Evvela adeta kadayıftan alıp bir tavaya bir kaşık rugan-ı sade koyup üzerine kadayıfı bir hoşça ko(y)duktan sonra alevli ateş üz... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Yukarıda verilen metinde işaretli kelimelerin günümüz Türkçesi ile okunuşlarını aşağıdaki boşluklara yazın. Numaralı daireleri denk gelen... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Güveç Balığı Balıkların envaı kesir olduğu gibi tabhı dahi türlü türlü olup edna tasarruf ile taam ve lezzeti birbirine muhalif ve mugayi... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Fâtıma Yıldız Kalfa’nın Mezar Taşı Hüve’l-BâkîHâlâ sadr-ı âlîMu’tekalarındanMerhum ve mağfurun lehâFâtıma Yıldız KalfaRûhî... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Osmanlı Devletinin Üstünlük Sebepleri*

استانبول فاتحي ٢نجي محمددن باشلايارق عثمانلي سلطانلري، اسلام دنياسنده  كلمش كچمش ... [Devamını Oku]

Bosnalı Cezzar Ahmed Paşa Ve Napolyon Bonapart*

بوشناق جزّار احمد پاشانڭ، عكّا قلعه سني قوشاتان فرانسزلرڭ أوڭلي قوموتاني ناپوليون... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Hüsrev Efendinin Mezar Taşı Hüve’l-BakîVefatımdan sonra vesîle-i mağfiretim olmak üzereRuhuma Fatiha-i Şerife ihdâ edenlerin Cenab-ı HakRu... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Anadolunun İstikbali Akdeniz Meselesi*

Görülüyor ki Avrupa Akdeniz’de te’min-i hakimiyet (hakimiyet kurma) vesilesiyle Asya-yı Osmanînin dahi taksimine (paylaşılmasına) hazırl... [Devamını Oku]

Bulmaca

Yukarıda verilen metinde işaretli kelimelerin günümüz Türkçesi ile okunuşlarını aşağıdaki boşluklara yazın. Numaralı daireleri denk gelen... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Balık Çorbası Evvela iki üç vukıyye Kürek yahut Kefal balığından alıp kaide üzere tathir edip tuzlayalar. Badehu bir vukıyye miktarı soğ... [Devamını Oku]

Hocanın Vazifesi

, Hocalık vazifesini deruhte etmiş (üzerine almış) olan zat, menafi-i mahsusa ve zatiyesinden (kendine özel menfaatlerden) ziyade tali... [Devamını Oku]

Bulmaca

Yukarıda verilen metinde işaretli kelimelerin günümüz Türkçesi ile okunuşlarını aşağıdaki boşluklara yazın. Numaralı daireleri denk gelen... [Devamını Oku]

Kapak Böreği

Kapak Böreği Ve tas ve tencere böreği dahi derler. Evvela bir münasip tencere kapağını cüzi yağlayıp badehu içine açılmış beş on yufkay... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Balaban Dergâhın etrafında koyunlarını otlatan Rum çobanı gören Yahya Efendi, onu içeri aldırmış. “Gel bakalım gel… Koyunlarını mı is... [Devamını Oku]

Ermeni Sorunu Ve Türkiye *

ارمني صوروني و تركيه  ييللردر عثمانلي دولتي و تركيه  جمهوريتنه يوڭليك اصلسز، دلیل... [Devamını Oku]

Eşitliğin Temeli: İslam*

اشيتلگڭ تملي: اسلام عثمان غازينڭ ايلك فتحلريله  باشلايوب، دولت بويويوب ايمپراطورل... [Devamını Oku]

Evliya Çelebi Seyahatnamesi Ayasofya

اوليا چلبي سياحتنامه سند آياصوفيه  حضرت آدمڭ كوكدن يره  اينيشندن ٥ بيڭ ٥٢ سنه  صو... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Hacı Bektaşi Veli Müzesi’nden Etti ta‘mîrin Turâbî hâne-i tâkın cedîdAvn-ı Hak bin iki yüz seksen iki ta’rîh-i bedîd Kolye 1335 Mu... [Devamını Oku]

Çocuklarımızı Nasıl Terbiye Edelim!*

      İşte bizde ehemmiyeti layıkıyla takdir edilemeyen bir mesele-i ictimaiye (sosyal mesele)… Evet, çocuklarımız... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Terhoz Balığı Külbastısı Ateş ile sayd olunan (avlanan) hurda balıklardır. Gayet leziz balıklardır. Ondan mikdar-ı kifaye (yeteri kadar) al... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Ayasofya Hünkâr Giriş Kapısı Kitâbesi Kelimeler: Çarh-ı berîn: Arş-ı alaKıble-i şâhân-ı deverân-ı nuhbe-i Osmaniyan: Osmanlıda geli... [Devamını Oku]

Bulmaaca

Yukarıda verilen metinde işaretli kelimelerin günümüz Türkçesi ile okunuşlarını aşağıdaki boşluklara yazın. Numaralı daireleri denk gelen... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Hamam Kitabesi Dervîşe Şerîfe Azîze Hanım’ın Mezar Taşı Hüve’l-BâkîTophane-i âmire nâzırı merhûmMuhammed Remzi Efendi kerimesi v... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıda ismi verilen lügatlerin müelliflerini numarasıyla başlayan kutulara Osmanlı Türkçesi ile yazıp, yuvarlak içine gelen kelimeleri rakam... [Devamını Oku]

İzdivaç – Tesettür*

İzdivaç (evlilik)! Ne güzel, en manidar söz! Tabiatta kaffe-i mahlukat (yaratılmışların hepsi) zevi’l-hayat (hayat sahibi) beka-yı nesil ve ... [Devamını Oku]

Osmanlı Yemek Tarifleri

FURUN KEBABI Bir mikdar koyun eti kıymasından alıp badehu bir baş soğanı hurde doğrayup bir iki kaşık rugan-ı sâde ile kavurduktan sonra kıy... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Kuvvet Allah’tandır Seni (aslen) bir topraktan, sonra bir nutfeden (hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsadan) yaratan, sonra da seni bir adam... [Devamını Oku]

Hüsn-i Ahlak (Güzel Ahlak) Sıhhattir*

Hanım kızım! Bir kadının taşıdığı cevahir-i nadire (az bulunur cevherlerden) ve elbise-i fahireden (övünülecek elbiselerden) daha latif, da... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Hadîce Hanım’ın Mezar Taşı هوالباقيموره  يڭيشهرمهاجرلرندن مرحوماسماعيل افندي كريمه سيو ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Koronavirüs’ün dünyamıza girmesiyle birlikte bazı kelimeleri sürekli duyar hale geldik. Sık duyduğumuz bu Latin harfli olarak verdiğimiz kelim... [Devamını Oku]

Ramazan Şiirleri

انسان و اوروج اوروج، روحڭ سسي كلير هر ييلكوموش طوپوقلريني طوقونديرور قلبمزه وجود د... [Devamını Oku]

Vergi, Veri Demektir*

ويركي، ويري ديمكدر  ويركي، ويري ديمكدر. يعني اتكين بر ويركي سيستمي ايچون استاتيستيك... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Ayın Menüsü Tarhana Amel-i tarhanadır. Evvelâ pâk francala yahud hünkari has etmekden mikdar-ı kifaye içlerinden bir vukıyye mikdarı yüz dir... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Taş Taht Kitabesi Taş tahtın Sultan 4. Murad’a ait olduğu, bu mermer koltuğa oturup, Gülhane Bahçesi’nde oynanan atlı cirit oyununu seyretti... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki tabloda her satırda harfler karışık olarak verilmiştir. Her satırdaki bu harflerden anlamlı birer kelime üreterek sağ taraftaki bo... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

KAYMAKLI SARAY ETMEĞİ Saray-ı Hümayunda nefs-i nefîs-i Hümayun için has fırında tabh olunan has etmek ki Enderun Ağaları ona fodula tabir ed... [Devamını Oku]

Salgın Hastalıklara Karşı Nasıl Mücadele Etmeli?*

HARB-İ UMUMİDEN BİLE DAHA MUHRİB BİR AFET 1918 senesine kadar cihan harbi yeryüzünde en tahribkar bir afet olarak telakki ediliyo... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Pakistan Ve Çanakkale

پاكستان و چاناق قلعه  چاناق قلعه ده  صواشڭ اڭ قيزغين آنلرينڭ ياشانديغي صيره لرده... [Devamını Oku]

Mecidiye Tabyası, Yüzbaşı Mehmet Hilmi Bey Ve Seyit Onbaşı

سيد اونباشي، مجيديه  طابيه سنده  وظيفه لي بر عسكردر. چاناق قلعه  دڭز صواشلرنده ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını bulduktan sonra kutulara rakamlara göre yerleştiriniz. Kırmızı dairelere denk gelen harfleri rakam sırasına g... [Devamını Oku]

Kitabe okumaları

Gülhane Parkı Girişindeki Çeşme Kitabesi الغازي السلطان عبدالحميد خان ثانی افندمزحضرتلرينڭ مجدّدً... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

PIRASA BÖREĞİ Bir iki baş soğanı bir kaşık rugan- sade ile güzelce kavurup ve mikdar-ı kifaye pırasayı dahi bade’t-tathir ince doğrayıp ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

MEHMED HÂŞİM EFENDİNİN MEZAR TAŞI يا هوخواجكان ديوان همايوندنجانب ضربخانۀ معموره ده سكّۀ هما... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını bulduktan sonra kutulara rakamlara göre yerleştiriniz. Kırmızı dairelere denk gelen harfleri rakam sırasına g... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

At Binmenin Faydaları

آت بينمه نڭ فائده لري بوزقير حياتنڭ واز كچيلمزي اولان آتلر تاريخ بوينجه  تركلرڭ ... [Devamını Oku]

Libya Hayat-Memat Meselesidir*

ليبيا حيات- ممات مسئله سيدر حقيقتلري كورمك ايچون هرودوته  قدر اينمه يه  كرك يوقد... [Devamını Oku]

Osmanlı Belgelerinde Rükün Ve Şartlar*

عثمانلي بلگه لرنده  ركن و شرطلر عثمانلي بلگه لرنده  جنسلرينه  كوره  دگيشمك أوز... [Devamını Oku]

Okçuluğun Faydaları

اوقجيلغڭ فائده لري اوقجيلق، انسان كيشيلگنڭ كليشمه سني صاغلايان بر سپوردر. انساني ... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

CİĞER ÇORBASI Kuzu ciğeri bulunmaz ise, koyun ciğerinden mikdar-ı kifaye suda pişirip badehu içine koyup et suyu yoğise (yoksa) bir baş soğan... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını bulduktan sonra kutulara rakamlara göre yerleştiriniz. Kırmızı dairelere denk gelen harfleri rakam sırasına g... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Muhammed Tahir Bey هوالباقينوجوانمز كتدي جنّت باغنه فرقتي قالدي والدينڭ جاننه كتخداي حضر... [Devamını Oku]

Libyanın İşgalden Krtuluşu*

ليبيانڭ اشغالدن قورتولشي قانوني، ايسپانيه  ايله  ايليشكيلرڭ بوزولمسي أوزرينه  ط... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Nohut Suyu Çorbası Nohud âb nohuddan ma‘mûl çorbadır. Gayet latîf ve ziyâde mukavvîdir. San‘atı, evvelâ nohudu nak‘ idüb kabuğun(u) i... [Devamını Oku]

İstanbul’a Gelen Yabancı Gezginlerin Mezarlıklarla İlgili Görüşleri*

استانبوله  كلن يبانجي كزكينلرڭ مزارلقلرله  ايلكيلي كوروشلري فرانسز يازار، غزته ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Hasan Adlî Efendi ve Muhammed Abdünnebi Efendi رحمت اللّٰه عليهم اجمعينسابقا بو مقام عالي پوستنشينيمرح... [Devamını Oku]

Durub-ı Emsal-i Osmaniye’den

Elden gelen hayrı dirığ etme / Az tama’ çok ziyan getirir Ummadığın taş baş yarar / İlk attığı taş uzak düşer Uyur yılanın kuyruğun... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Osmanlıda Yemek Tarifleri

Peynirli ve Köfteli Kalıp Pilav Domatesli bir pilav pişirmeli. Demlendirdikten sonra kalıba koymalı. Biraz sıkıştırıp tabağa çevirmeli. Üzer... [Devamını Oku]

Ahilik*

اخيلك تملده  قرآنه  و حضرت پيغمبرڭ سنّتنه  طايانديريلان پرنسيپلريله  اسلامي آڭل... [Devamını Oku]

Sözün Gücü

Bir kitapta okuduğum şu cümle dikkat çekicidir. “Ulûm ve fünûnun en parlağı olan belâgat ve cezâlet, bütün envaıyla ahir zamanda en mergu... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını bulduktan sonra kutulara rakamlara göre yerleştiriniz. Kırmızı dairelere denk gelen harfleri rakam sırasına g... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını bulduktan sonra kutulara rakamlara göre yerleştiriniz. Kırmızı dairelere denk gelen harfleri rakam sırasına g... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Kuzu Dolması Kuzunun içini iyice yıkayıp badehu soğanı iyice rendeleyip kuzunun yüreğini ve ciğerini iyice kıyıp soğan ile beraber sağ yağ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

İbrahim Ağanın Mezar Taşı الباقيعصمتلو مرحومه شاه سلطانافندمزڭ تبردارلرندناوطه باشي مرح... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Âşık Şem’înin Mezar Taşı 7 Konya وفاتي ١٢٥٠بو جهان كيمسه يه  باقي دگل، ظل خيالغفلت ايله  آ... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Bulgur Pilavı Yağlı eti kuşbaşı doğrayıp ve çentilmiş soğan ile kavurup suyunu ve tuz ve biberini ilave ile kaynatmalı. Etler yumuşayınca ... [Devamını Oku]

Osmanlı Sefer Lojistiği*

عثمانلي سفر لوژيستيگي عثمانلي ايمپراطورلغي تاريخي آڭلاتيليركن دواملي اولارق ياپيل... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını bulduktan sonra kutulara rakamlara göre yerleştiriniz. Kırmızı dairelere denk gelen harfleri rakam sırasına g... [Devamını Oku]

Ortadoğuda İstikrarın Adı: Osmanlı

اورته طوغيده  استقرارڭ آدي: عثمانلي* لبنان جمهور باشقاني عون، لبنان دولتنڭ قورولوش... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Söze Güç Veren Şey

سوزه  كوچ ويرن شي انسانلرڭ كرك كنديلريني افاده  ايدركن كركسه  بر باشقه  كيمسه ده... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını bulduktan sonra kutulara rakamlara göre yerleştiriniz. Kırmızı dairelere denk gelen harfleri rakam sırasına g... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Ekşili Çorba Koyun etinin biraz yağlıca tarafından ufak kuş başı doğrayıp et suyunda kaynatmalı piştikten sonra bir diğer kapta dakik yumur... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Cami Kitabesi Yer: Gazi Mehmed Paşa Camii/ Prizren Türbe Kitabesi Yer: Bayezid-i Bistami Türbesi KELİMELER:İhyâ: Yeniden canlılık kazandır... [Devamını Oku]

Ya Zafer Ya Şehadet

يا ظفر يا شهادت طاڭ پيڭار شو جمله لرله  بحث ايدييور سلطان آلبارسلاندن: ”ملازكردده... [Devamını Oku]

İlk Harf Önemlidir…

ايلك حرف أونمليدر… تاريخه  مال اولمش هر شيئڭ ايلك آديمي، ايلك سوزي و ايلك حرفي هپ أ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Ödüllü Bulmaca

Aşağıdaki metinde geçen kırmızı renkli kelimelerin okunuşlarını sırasına göre Latin harfli Türkçe ile yazınız. İşaretli yerlere gelen ... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Tatar Böreği Halis unu sadece hamur yoğurup yufka açıp santracvari kesmek ve içine soğan ile kavrulmuş kıyma koyup kesilmiş ufak yufka parçal... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı هوالباقيبشنجي اوردوي  همايونه منسوب سيّار طوپجييكرمي طقوزنجي آلايڭسر بيط... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Ankara Böreği Adeta su ile hamuru iyice yoğurmalı ve biraz döndürdükten sonra parça parça açmalı ve unlayarak açıp yağ serpmeli ve açılm... [Devamını Oku]

Bulmaca

Merhaba Arkadaşlar!Aşağıdaki suallerin cevaplarını Osmanlıca olarak kutulara yerleştiriniz. Daire içine denk gelen harfleri sırasına göre aş... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Yer: Edirnekapı Mezarlığı, Eyüp, İstanbulKimlik: Batumî Mustafa Asım Efendi هوالباقي,ارجعي الی ربّك خطاب ش... [Devamını Oku]

Osmanlıcca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Merhaba Arkadaşlar! Aşağıdaki suallerin cevaplarını Osmanlıca olarak kutulara yerleştiriniz. Daire içine denk gelen harfleri sırasına göre a... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Yer: Ebulvefâ Camii Haziresi, Fatih, İstanbulKimlik: Züleyha Hanımefendi هو الحيّ الباقيسابقا  ترسانۀ آمر... [Devamını Oku]

İstanbul Kapalı Çarşı

استانبول قپالي چارشو بيوك چارشو، چارشوي كبير ويا خلق آراسنده  قپالي چارشو اولارق آ... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Ekşikli Çorba Koyun etinin biraz yağlıca tarafından ufak kuşbaşı doğrayıp et suyunda kaynatmalı. Piştikten sonra bir diğer kapta dakik (inc... [Devamını Oku]

Esnaflar Destanı

اصنافلر دستاني آ بكجي طينما بختنىبيليرميسڭ قاچدر سنه ديبا  قماش كسديره لمكل كيده... [Devamını Oku]

İstanbul

استانبول بو شهر استانبولكه  بي مثل و بهادربر سنكنه  يكپاره  عجم ملكي فدادر بر كوهر... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Yer: Ebulvefâ Camii Haziresi, Fatih, İstanbulKimlik: el-Hâcc Ali el-FâtihaMerhûm ve mağfûr el-HâccAli rûhiçünSene 1159 الفاتحه مر... [Devamını Oku]

Osmalıca Yazabiliyorum

SEVGİSİ İÇİMDE Fatih Mehmet Sultan temeli kurduOndan sonra oldu Türklerin yurduEdirne'den gelen o büyük orduAyyıldız bayraktır nurun İstanbul... [Devamını Oku]

Bulmaca

Merhaba Arkadaşlar!İstanbul ve Fetih ile ilgili aşağıdaki kelimelerin Osmanlıca yazılışları harf tablosunda sağdan sola, yukarıdan aşağı v... [Devamını Oku]

Fetihte Bir Ak Şeyh

فتحده  بر آق شيخ اصل آدي شمس الدّين محمّد ب. حمزه در. آنجق آق شمس الدين ويا قيصه جه... [Devamını Oku]

İrmik Çorbası

İrmik Çorbası Sâlifü’l-arz çorbalar gibi suyu kaynattıktan sonra irmik atmalı, biraz kaynadıktan sonra bayat etmeği ufak doğrayıp diğer b... [Devamını Oku]

Yeni Fetihlere Yelken Açmak

يڭي فتحلره  يلكن آچمق ”ايشي ديسيپلينلي شكلده  اله  آلمق كوروندي. غيرتڭزي اسيركه ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Yer: Ebulvefâ Camii Haziresi, Fatih, İstanbulKimlik: Mustafa Ağa Hâlâ dergâh-ı âlî yeniçeri ağasının baş- çukadârı Ahmed Ağa’nın o... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Türk Dolması Uskumru balığı tertibi üzere içi hazır edip balığın karnını ve kulaklarını çıkardıktan sonra ba’de etini koyup soğana ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Merhaba Arkadaşlar!Eskilerin lügaz dedikleri bilmeceleri, kendi yazı ve kelime bilgisiyle sizlerle paylaşıyoruz. Her bir lügazın çözümünü aş... [Devamını Oku]

Bir Milletin Tarih Şuuru*

بر ملّتڭ تاريخ شعوري wبتون چاغداشلاشمه ، ايلرله مه  ادّعالرينه  رغمًا صوڭ دورده... [Devamını Oku]

Sultanü’ş-Şuarâ: Baki

سلطان الشعرا: باقي ٧ نيسان ١٦٠٠ تاريخنده  حقّڭ رحمتنه  قاوشان ديوان ادبياتنڭ أوڭده... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

İstikamet, her işte doğruluk üzere bulunmak, adaletten ve doğruluktan ayrılmayıp din ve akıl çerçevesi içinde yürümek demektir. Din ve düny... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları"

١.هوالباقي٢.سعد اللّٰه پاشا٣.زاده  آصف بك٤.مرحومڭ حليله سي٥.ملك خانمڭ روحنه ٦.فات... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yemek Tarifleri

Asma Kabağı Çorbası Asma kabağını soymalı. Serçe parmağı gibi uzun uzun dilip ufak doğramalı ve su ile iyice pişirmeli. Badehu (Daha sonra... [Devamını Oku]

Sultan 2. Mahmud’un Fermanı

Sultan 2. Mahmud 1824’de çıkardığı bir ferman ile çocukların dini eğitimini almadan çıraklığa gönderilmesini yasaklamış ve böylece ail... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Benim annem zaman gibidirOnunla doğar onunla başlar hayatBenim annem can gibidirAğlayan her bebek onda bulur şefkatBenim annem sevgidirUmutsuzluğa g... [Devamını Oku]

Bulmaca

Merhaba Arkadaşlar!Eskilerin lügaz dedikleri bilmeceleri, kendi yazı ve kelime bilgisiyle sizlerle paylaşıyoruz. Her bir lügazın çözümünü aş... [Devamını Oku]

Bulmaca

Merhaba Arkadaşlar!Eskilerin lügaz dedikleri bilmeceleri, kendi yazı ve kelime bilgisiyle sizlerle paylaşıyoruz. Her bir lügazın çözümünü aş... [Devamını Oku]

Muhabbet Esastır

Evet, mümin, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun içi... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Merhûm esbak MustafaPaşazâde İbrahim BeyEfendi’nin başçukadârımerhûm ve mağfûrİbrahim Ağa’nın rûhuna el-Fâtiha. Sene 1214 ١. مرح... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

DUA Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Gönüller şâd ola. Akıl başa gele, fitne taşa gele! Devletimiz payidar ola! Birlik ve dirlik daim ola! Mil... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Kemâ fissâbık et suyu kaynadıktan sonra her nevi şa’riyeyi atmalı ve iyice kaynadıktan sonra piştiğini anlayınca ateşten indirmeli. Adi Pir... [Devamını Oku]

Aile Yıkılıyor Efendiler

Her zaman, her millette süfeha (müsrifçesine zevk ve sefaya düşkün olanlar) bulunur. Fakat bunların mazarratları (zararları) şahıslarına mü... [Devamını Oku]

*Asri Aile

عصريلك نه  ديمكدر آڭلامه سي براز زورايچ يوزيني أوگرنمك ايسترسه ڭ كل بڭا صوردقّتل... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Hindistan zenginlerinden olup Londra'da tahsilde bulunan hamiyet sahibi gençlerden meydana gelen bu heyet her giderini yardımsever insanlardan ödemek ... [Devamını Oku]

Ekşili Çorba

Ekşili Çorba Koyun etinin biraz yağlıca tarafından ufak kuşbaşı doğrayıp et suyunda kaynatmalı. Piştikten sonra bir diğer kapta dakik yumur... [Devamını Oku]

Müslümanlarda Aile Hayatı*

Avrupa’yı uzaktan duyanlar, Avrupa’nın ne demek olduğunu bilmedikleri cihetle Avrupa’nın bütün manasıyla bir cennet olduğunu zannederler. ... [Devamını Oku]

Aile Sinesinde Kadın ve Erkek*

Aile teşkil etmek, memleket teşkil etmek kadar müşkildir. Ailenin edebi ve siyasi hallerini güzel bir surette kurmak: aile denilen küçük memleke... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabilyorum

Sen Sordun Ben De Söyleyim Sen sordun ben de söyleyimKar yağıyor döne döneYüce dağların başındaKar yağıyor döne döne Yel kesen'im yeller g... [Devamını Oku]

Tarihte Bu Ay

١ آرالق       ترك عسكرلرينڭ قوره ده  قنوري ظفري (١٩٥٠) ٢ آرالق       نامق كمالڭ وف... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki kelimeleri Osmanlıcaya çevirdikten sonra yukarıdaki kutucukların içerisine yerleştiriniz. Daire içerisine denk gelen harflerle aşağ... [Devamını Oku]

Uskumru Balığı Külbastısı Tarik-i Tabhı*

Uskumru balığından bir miktar tedarik olunup karınlarını yarıp içi çıkarıldıkta tathirden sonra tuzlanıp bir saat meks[2] oluna ba’de[3] ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Hekim Ali Paşa Camii’nde Çeşme Ve mine’l-mâi külli şey’in hayySûbesû etti Ali Paşa binâFî sebilillah uyûn-ı câriyeBu musaffâ çeşm... [Devamını Oku]

Osmanlı Tokadı

عثمانلي توقادي عثمانلي توقادي، عثمانلي اوردوسي عسكرلرينڭ سلاحسز صاوونمه  يا ده  ص... [Devamını Oku]

Eflatun

Eflatun’a, “Muvafık-ı hakikat olsa bile söylenmesi caiz ve müstahsen olmayan şey nedir?” diye sorulmakla müşarun ileyh dahi “İnsanın ke... [Devamını Oku]

*Kadim Kelimelerimizden Kadim Medeniyetimize

قديم كلمه لريمزدن قديم مدنيتمزه  مودرنيته، ساده جه  بزم دگل، بتون دنيا طوپلوملر... [Devamını Oku]

*Nutuk

Efendiler! Sizi tebşir ederim. İstikbalimiz emindir. Uluvv-i himmet, hulus-u niyete mukarin olursa hangi müşkil var ki iktiham olunamasın. Vakıa b... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Tarih Hafızası Tarih/mekân boyutundaki her kopuşun yeni bir benlik bölünmesi doğurduğunun farkına varamıyoruz. Tarih hafızası ve bilinci zay... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Hekimoğlu Ali Paşa Camii Haziresi Hüve’l-BakiSadr-ı esbak Hekîmbaşı zâdeAli Paşanın damadı olubRikab-ı Hümâyûnda bilfiil kâim-i makâm... [Devamını Oku]

Helva-yı Gülrebiyye

Asel-i musaffa[1] (Hakiki bal) bir ölçü, nişasta bir ölçü, su bir ölçü, rugan-ı sade[2] (Sade yağ) rubʻ[3] (Dörtte bir) ölçü, evvelâ a... [Devamını Oku]

Nerden Buldunuz?

Burhan Felek anlatıyor: Bir tarihte Türkiye’ye Sovyet liderlerinden Podgorni başkanlığında bir heyet gelmişti. Bu zatın şerefine Çınar Oteli... [Devamını Oku]

Bulmaca

Haritada işaretli illeri bugünkü ismiyle sırasıyla aşağıdaki boşluklara yazınız. Kutu içine denk gelen harflerle oluşacak cümleyi Osmanlıc... [Devamını Oku]

Bağımız Kopmasın Diye…

باغمز قوپماسين دييه...  بوندن تام طقسان سنه  أوڭجه  مملكتمزده  يوز ييللردر قوللان... [Devamını Oku]

Latin Hurufunun Kabulü Meselesi*

Bu fikir bir zamanlar Avrupa’da hercü merci mucib oldu. Bu cereyan evvelâ orada başladı. Bizim İslâm hurufâtımız kâfi değilmiş. Binaenaleyh... [Devamını Oku]

Bay Necati’nin Ölümü*

Rahmetli babam o zamanlar Konya’nın tek gazetesi olan “Babalık” gazetesinin başyazarı idi. Ondan işittiğim şu olayı aynen naklediyorum: “... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Emin Paşa Camii Kitabesi / Prizren, Kosova Sahibü’l-hayrât ve’l-hasenât PrezrinîTahir Paşazâde Muhammed Emin PaşaYesserallahu Teâlâ küll... [Devamını Oku]

Şarkımız Bizim

قيريلير ده بر كون بتون ديشليلردونر شانلي شانلي چرخمز بزمكوگدن بر ال ياشلي كوزلري سي... [Devamını Oku]

Değerlerimiz Tükenmesin!

دگرلريمز توكنمه سين! اقتصاد و قناعت جناب حقّڭ حكمتله  بو عالمه  يرلشديرديگي نظامه... [Devamını Oku]

Tarihte Bu AY

١ اكيم / ١نجی محمودڭ تخته  چيقيشي (١٧٣٠) ١ اكيم / هوا حرب اوقولنڭ آچيليشي (١٩٥١) ٢ اكيم ... [Devamını Oku]

İslâm Diyarında Ecnebî İfsâdâtı

Şuûn Sebîlürreşâd سوف ترى اذا انجلى الغبار أ فرس تحتك ام حمار؟ Tercümesi: Hele şu ortadaki toz duman bir ker... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Sonbahar Fâni ömür biter, bir uzun sonbahar olur.Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarumar olur.Mevsim boyunca kendini hissettirir veda;Artık bu da... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki manaların Latin harfli kelime karşılıklarını sırasıyla aşağıdaki boşluklara yazınız. Daire içine alınan işaretli harflerden... [Devamını Oku]

Müslümanları İttihâda Da’vet

Vadiden Bir Sayha Vahdet-i İslâmiyye fikrinin en harâretli mürevviclerinden olan el-Belâğ cerîde-i İslâmiyyesi bâlâdaki unvan ile yazmış o... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Soğan Böreği Miktar-ı kifaye(Yeteri kadar) soğanı hurde( Küçük) doğrayıp badehu cüz’î tuz ile suda bir iki taşa kaynatıp süzdükten so... [Devamını Oku]

Taburcu Olmak

طابورجي اولمق بزم مملكتمزده  حكيملر خسته لريني اييلشديردكدن صوڭره  ’طابورجي‘ ا... [Devamını Oku]

Bulgarıstan Müslümanlarının Feryâdı

Otuz beş seneden beri Bulgaristan’da meskûn olan bir milyona karîb ve ikinci derecede ekseriyeti hâiz olan İslâmların hukūk-ı milliyye ve dî... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki haritada geçen kırmızı renkli kelimelerin okunuşlarını sırasına göre Latin harfli Türkçe ile yazınız. İşaretli yerlere gelen... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Muhammed Sabri Efendinin Kabri   Âh mine’l-mevtSimav redîf taburuMülâzımlarından merhûmVe mağfûrun ilâ rahmet-iRabbihi’l-gafûr Muhammed ... [Devamını Oku]

Tarihte Bu Ay

1 Eylül / 2. Dünya Savaşı’nın başlaması (1939) 2 Eylül / Osmanlı Hükümeti'nin tarihinde ilk kez Fransa'ya savaş ilan etmesi (1798) 2 Eylül... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Marifet Olmadan Maarif Olmaz İnsanın varlık sebebi, dünya ve ahiret ilişkisi, maddi-manevi yönleri, ruh beden ilişkileri anlaşılmadan birilerine... [Devamını Oku]

Mülûkî (Hükümdarlara Ait) Sakız Helvası

Sekiz yüz dirhem (2565 gram) helvacı çöveni, on dirhem (32 gram) dakîk-i hâs, yirmi beş dirhem (80 gram) rugan-ı sade, on beş dirhem (48 gram) ... [Devamını Oku]

İttihâd-I İslâmın Esâsı Râbıta-İ Dîniyyeyi Takviyedir

El-Belâğ cerîdesi “İttihâd-ı İslâm fikrini tamam buluyor musunuz, beyne’l-müslimîn câmi’a-i İslâmiyye te’sîsi nasıl mümkün olur... [Devamını Oku]

Gayret Dayıya Düştü

غيرت دايي يه  دوشدي آغير بر ايش آنجق او ايشي ياپابيله جك كيمسه نڭ صورومليلغنه  و... [Devamını Oku]

Müslümanlar Ne Vakıt Uyanacak?

Bosna-Hersek’te münteşir Misbâh refîk-ı muhteremimiz Edirne’nin istirdâdı münâsebetiyle yazdığı başmakalede “İslâm’ın pâyitaht-... [Devamını Oku]

Bam Teline Basmak

بام تلنه  باصمق بام كلمه  اولارق اَوڭ أوستي، چاتي ديمكدر. تركجه ده  طام اولارق قو... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki kelimeleri Osmanlıca olarak numara sırasına göre yerleştiriniz. Kutulara denk gelen kelimeleri aşağıdaki satıra numarasına göre y... [Devamını Oku]

Zaferler Ayı Ağustos

ظفرلر آيي آغستوس تاريخمز برچوق ظفرلرله  طولیدر. تاريخمزده  قازانيلان بيوك ظفرلرڭ ... [Devamını Oku]

Asya Bütün Azametiyle Uyanıyor!

Balkan Muharebesi, Cenûbî Afrika’da amele isyanı, Amerika’dan renkli insanların tard olunması, Çin’de Avrupalıların tazyikatı ve re’s-i ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Hasan Adlî Efendi ve Muhammed Abdünnebi Efendi Rahmetullahi aleyhim ecmaîn Sâbıkan bu makâm-ı âlî postnişiniMerhûm ma’rûf es-Seyyid eş-Ş... [Devamını Oku]

Tarihte Bu Ay

١ آغستوس قبريس آطه سنڭ فتحي (١٥٧١) . ١ آغستوس آلمانيه نڭ، روسيه يه  حرب اعلان ايتم... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Tavuk Böreği Evvela bir iki tavuğu bade′t-tathîr (Temizledikten sonra) miktar-ı kifaye (Yeteri kadar) su ile yumuşayınca pişirdikten sonra bir... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Zaferler Ayı Milletimiz İslamiyet’i kabul ettikten sonra insanlık tarihinde yeni değerler açan büyük zaferler kazanmış, üstün medeniyetler k... [Devamını Oku]

Zindan-ı Atalete Düştüğümüzün Sebebi Nedir?

زندان عطالته  دوشديگمزڭ سببي نه در؟ حيات، بر مجادله  ميدانيدر. شوق، كيشينڭ بينگيد... [Devamını Oku]

İslam Çocuklarında Vatan Hissi

Dün idarehanemize şebh-i fazıl Muhammed Merzuk Errafii Hazretlerinin henüz dokuz yaşında bulunan necl-i necibleri Mehmed Efendi Züheyr geldi. Ba... [Devamını Oku]

Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeğini Niğde’ye

كچدي بورڭ پازاري، سور اشگنى نيگده يه  كچدي بورڭ پازاري سور اشگي نيگده يه  دييمنڭ ... [Devamını Oku]

Vatan Derdi, Evlad Acısından Mukaddemdir!

Dünyada tek bir evladım, ciğer parem, istinadgah-ı refah ve maişetim var: Mehemd Bey!.. bunu hayatım kadar, daha ziyade sevrim. Onun bir tebess... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki kitabede geçen kırmızı renkli kelimelerin okunuşlarını sırasına göre Latin harfli Türkçe ile yazınız. İşaretli yerlere gelen... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Mülûkî[1] (Hükümdarlara ait) Sakız Helvası Sekiz yüz dirhem[2] (2565 gram) helvacı çöveni[3] (Kökü), on dirhem (32 gram)[4] dakîk-i hâs (... [Devamını Oku]

Tarihte Bu Ay

١ تمّوز ٣نجی احمدڭ وفاتي (١٧٣٦) . ١ تمّوز سلطان ٢نجی محمودڭ وفاتي؛ سلطان عبدالمجيدڭ ت... [Devamını Oku]

Gerçekten Öyle Mi?

اطرافده  بر يازي طولاشييور. اصلي وارسه  ايلگينچ و بر او قدر ده  اگلنجه لي. بعضًا د... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Beylerbeyi Camii Muvakkithane Üzerindeki Tamir Kitabesi KELİMELER: İhyâ: Yeniden canlılık kazandırma, canlandırma, ortaya çıkarmaVâlid: Bab... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Şerîfe Saîde Hanımefendinin Mezar Taşı / Üsküdar آه من الموتعصمت بك أفنديمرحومڭ كريمه لريو مدرّسين ... [Devamını Oku]

İslâm Beyninde Te’âruf Ve Tehâbb

Tanışmak, sevişmek İslâmiyet’in evâmir-i celîlesindendir. Resûl-i Ekrem Efendimiz Hazretleri ehâdîs-i nebeviyyelerinden birinde buyuruyorl... [Devamını Oku]

Tarihte Bu Ay

١ حزيران      ترك هوا قوتلرينڭ قورولوشي (١٩١١) . ٤ حزيران      اورمان كنل مديرلگي قو... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Ciğer Pişmesi Evvela siyah ciğer ak olmalı, yarı siyah ciğer yarısı yürek doğrayıp bir tencereye susuz koyup ateşe vazʻ oluna (Konula)[1].... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki kelimelerin Osmanlıcalarını yanlarına yazınız. İşaretli yerlere gelen harfleri sırasına göre bir araya getirip anahtar cümleyi b... [Devamını Oku]

Osmanlıca Dergi

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bayram*

Bayram Sen ey cihân-ı muvahhid ki mâh-i gufrânı,Mücâhedeyle geçirdin Hudâ rızâsı içün;Nasîb-i pâkini al durma hân-ı kudretten,Helâl ... [Devamını Oku]

Futbol Modası Çocukları Ne Hale Getirdi!

Akşam gazetesinin baş makalesinden: “Maalesef görüyoruz ki spor, bizde, son asırda spordan beklenilen neticeleri husule getirmekten uzaktır. Bun... [Devamını Oku]

Uyan Ey Millet

Ey millet! Uyan! Maziden, tarihten ibret al. Çünkü vakit pek kısa ve mahdud. Artık el ele veriniz şaşaa-i İslamiyet’in yegâne enkaz-ı an’... [Devamını Oku]

Derdini Marko Paşa'ya Anlat

دردينى مارقو پاشايه  آڭلات جرّاح اولارق بيوك شهرت قازانان و ايمپراطورلق تاريخنده ... [Devamını Oku]

Tarihte Bu Ay

٣ مايس ٧نجی عثمانلي پادشاهي فاتح سلطان محمدڭ وفاتي (١٤٨١) ٤ مايس فلسطين قورتولوش أور... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Tarhana Evvela françala[1] (Has undan yapılan beyaz, yumuşak ekmek, has ekmek) yahut hünkârî has ekmekten alıp miktar-ı kifaye[2] (Yeteri kadar)... [Devamını Oku]

Japonya’da Ramazan-ı Şerîf*

  Bugünkü hayatımız bize Ramazanü’l-mübarek hulûlünü tebşîr ediyor, ah ne mübarek günler ve ne büyük beşâretler ve ne kadar ulvî bi... [Devamını Oku]

İslam ve İstanbul

Mûmâileyh Süleyman el-Bârûni Efendinin muhtırası hakkında ikdam tarafından neşr olunan bir başmakale üzerine müşârun ileyh Süle... [Devamını Oku]

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Vasiyetnamesi

بنكه ، استانبول فاتحي عبد عاجز فاتح سلطان محمد، بذاته  آلن ترمله  قازانمش اولديغم... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

 Mümtaz Kalfanın Mezar Taşı آه من الفراقسوريه  ولايت جليله سيدفترداري امين عاليافندي حضرتل... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

İlk Göz Ağrısı

ايلك كوز آغريسي بو دييم، سودكلريمز ايچنده  اڭ برنجيسي آڭلامنده  قوللانيلير. اسكيد... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki haritada geçen işaretli kelimelerin okunuşlarını sırasına göre Latin harfli Türkçe ile yazınız. İşaretli yerlere gelen harfler... [Devamını Oku]

Napolyon'un Akka Yenilgisi

ناپوليونڭ عكّا يڭيلكيسي  فرانسزلرڭ مشهور كنرالي ناپوليون بوناپارت ١٧٩٨ ييلنده  مص... [Devamını Oku]

Ana Gibi Yar, Bağdat Gibi Diyar Olmaz

آنا كبي يار، بغداد كبي ديار اولماز ديلمزده كي ”آنا كبي يار، بغداد كبي ديار اولماز“... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Zeyneb Hanımın Mezar Taşı يا هومرحومه  و مغفورلهاالی رحمت ربّه الغفورحالا سكد ويوود سيالسي... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Oğul Otu Salatası Taze oğul otunun yapraklarını saplarından ayırıp tane tane tabağa koyup ve üzerine beyaz şeker vazʻ (Koyup) ve limon sık... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıda harfleri karışık olarak verilmiş olan illerimizin hangileri olduğunu karşılarındaki boşluklara Latin harfli Türkçe ile yazınız. D... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Cihad Hakkında Ehl-İ İslama, Asker-İ İslam’a*

    Din-i İslam uzakta, dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın malına, canına, ırzına ilişildiği ve el uzatıldığı... [Devamını Oku]

Aksaray’dan Tarihi Vefa

آقسرايدن تاريخي وفا صومونجي بابا تربه سنده كي مزار طاشلري يڭيلندي آناطولي اوليال... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

İsmail Dede’nin Zevcesi Dervîşe Havvâ Bacı هوالباقيقطب العارفين مركز افنديحضرتلري درگاه شريفيدده... [Devamını Oku]

Bulmaaca

Aşağıdaki haritada geçen kırmızı renkli kelimelerin okunuşlarını sırasına göre Latin harfli Türkçe ile yazınız. İşaretli yerlere gelen... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Sistemin Temeli: Adalet*

عثمانلي بگلگنڭ قوروجيسي عثمان غازي، ١٢٨٨’ده  قراجه حصاري فتح ايتدكدن صوڭره  بور... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Tarihte Bu Ay

١ مارت ترك- افغان دوستلق آندلاشمه سنڭ امضالانمه سي (١٩٢١) . ٣ مارت خلافتڭ قالديريلم... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Patlıcan Dolması Gerçi patlıcan dolması malumdur. Amma ednâ amel ile lezzet ve letafetine bâis olur. Bu dahi Halep dolmasıdır. Patlıcanın tep... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

هو الحيّ لا يموت  واصل رحمت حق شيخ الاسلام  اسبق احمد عارف بك مرحومڭ  حفيدي مدرّسي... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki levhalarda geçen kırmızı renkli kelimelerin okunuşlarını sırasına göre Latin harfli Türkçe ile yazınız. İşaretli yerlere gel... [Devamını Oku]

Abdulhamid Han (10 Şubat 1918)

بابام طوغري و تام ديني اعتقاده صاحب بر مسلماندن باشقه بري دگلدر. بش وقت نمازينى قيلا... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Badem Herîresi Evvela murad olduğu miktarı bademi bir miktar suda kaynatıp kabını izale eyledikten sonra taş havanda gereği gibi döğdükten so... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Filistin Muzafferiyeti ve İngilizlerin Taassub-u dinîsi

Eylülün yirmi dokuzu pazara musâdif olmak hasebiyle İngiltere’nin reîs-i dînîsi olan Archbishop of Canterbury Kudüs ve Filistin’in Türk hâ... [Devamını Oku]

Adaletin Envâ-i

Sadakat: Adil olan zat, dostunu kendi ictinab eylediği mazarrattan tahlis ve meserrete isal ve esbab-ı feragat ve rahatını istihsal etmekle müster... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Mescid-i-Aksa Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum Sanki bir yeraltı nehri kaynıyordu. Gözlerim yollarda, bekler duru... [Devamını Oku]

Rüya Nedir?

  Seyyid Süleyman el-Hüseyni / Kenzü’l-Menam Ehâdis-i Şerife’de beyan olunduğu ve Uemâ-yı Kiramın dermeyan eyledikleri vecihle rüy... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki mezar taşlarında geçen kırmızı renkli kelimelerin okunuşlarını sırasına göre Latin harfli Türkçe ile yazınız. İşaretli yer... [Devamını Oku]

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Tavuk Böreği Evvela bir iki tavuğu bade′t-tathîr (Temizledikten sonra) miktar-ı kifaye (Yeteri kadar) su ile yumuşayınca pişirdikten sonra bir... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

  Arif Ağanın büyük Validesi Şerîfe Esma Hanım هوالباقيمركز افندي بنده لرندنعارف آغانڭ بيوكوالده... [Devamını Oku]

Tarihte Bu Ay

مكّه نڭ فتحي (٦٣٠) ١ اوجاق/ ٢١ ربيع الاول اندلس اموي دولتنڭ ييقيلمه سي (١٤٩٢ ٢... [Devamını Oku]

Osmanlıda Yemek Tarifleri

Tarhana Evvela françala yahut hünkârî has ekmekten alıp miktar-ı kifaye içlerinden bir vukıyye (1280 gram) miktarına yüz dirhem (3,207 graml... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergi Nedir? Kitap fazla ciddî, gazete fazla sorumsuz. Dergi hür tefekkürün kalesi. Belki serseri ama taze ve sıcak bir tefekkür. Kitap, çok defa ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Fâtıma Hanımın Mezar Taşı آه من الموتطاعت ايت مولايه  يا هواصلي يوقدر عالمڭجام موتي نوش ايد... [Devamını Oku]