Osmanlıca DERGİ

Osmanlıca DERGİ

Çanakkale Kahramanlarına

(1)Mülk-i mevrusumuza girdi cünud-ı bi-dâd (zalim)Ettiniz onları bir hamlede mahv u berbadO kadar kırdınız ki a’dâ (düşmanlar) kim olunmaz ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını boş bırakılan alanlara yazınız.            Sualler:           ١. عثمانلي دولتنده  ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Halil Sami Paşa Kitabesi Âsitan-ı Şeyh Abdülkadir’eKim hulûs üzere olursa rûymâlDer âna râh-ı Hudâ’nın erleriGülistan-ı vahdete gel ... [Devamını Oku]

Deprem Terazisi

دپرمله  برابر جامعلرده  أوزللكله  محراب كنارلرنده  كورديگمز اما بعضيلريمزڭ بيلم... [Devamını Oku]

Zelzele ve Zelazili Meşhure (Deprem ve Meşhur Depremler)*

Merkez-i arzda (dünyanın merkezinde) mevcut olan hararet (sıcaklık) sebebiyle tahassül eden (oluşan) edhine (dumanlar) ve ebhirenin (buharları... [Devamını Oku]

Ahlak Değişir mi?*

Sâlisen (Üçüncü olarak): Görüyorum ki, şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki, dünyayı bir misafirhane-i askerî telakki etsin. Ve öyle de ... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki kelimeleri tablo içinde bulup işaretleyin. [Devamını Oku]

Dünya Ne Demektir?*

Dünya, ya bir kevkibe-i i’tiladır, ehl-i ihtişamın rüûs-ı tavaliine doğar veya bir sihr-i ibtiladır, ehl-i zevki aşk fitne-engiz ile oyalar... [Devamını Oku]

Mesnevi’den Akıl Dersleri

مثنويدن عقل درسلري هر صباح سليمان مسجد اقصايه  كلير، تام بر اخلاصله  اللّٰهه  عبا... [Devamını Oku]

Musul Ve Anadolu

Lozan konferansının son günlerinde Musul meselesi, İngiltere ile bizim aramızda bir sene zarfında hal edilmek üzere muahede eden hariç bırakı... [Devamını Oku]

Petrol Mücadelesinin Başlaması*

پترول مجادله سنڭ باشلامه سي ١٩٠٠’لرده  پترول، بوكونكي قدر قيمت قازانمش دگلدي. ف... [Devamını Oku]

Musul Meselesi*

Musul’un Türkiye'ye ait olduğunu müdafaa etmek üzere Büyük Millet Meclisi reisi Fethi Bey’in taht-ı riyasetinde cemiyet-i akvam nezdine gid... [Devamını Oku]

İfsad-ı Ahlak Kumpanyaları*

“Anadolu’da tiyatro – tuluat kumpanyalarının memlekete yaptığı zararlar” ser levhasıyla Uşak’tan akşam gazetesine yazılan bir mektupt... [Devamını Oku]

Vicdan*

نجيب و ناجي ايكي قرداشصباحلين ياواش ياواش مكتبلرينه  كلير كيدرناجي بر كون كري قالي... [Devamını Oku]

Tarikat Nedir?*

Birinci Telvih: Tasavvuf, tarikat, velayet, seyr ü süluk namları altında şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikat-i kudsiye vardır ki, o hakikat... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki kelimeleri tablo içinde bulup işaretleyin.                  Ç Ö Z Ü M              [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Mekteb, Medrese*

İşte iki kelime ki tarz-ı tahrirlerinde gösterdikleri gayriliğe rağmen daire-i şümullerine aldıkları mübeccel binaların maksad-ı tesisler... [Devamını Oku]

Timur ve Bayezid’in Mukatebeleri*

Timur’un Bayezid’e gönderdiği Tehditname (Tercüme ve hülasa) Hamdele ve salvele ve tahiyyeden sonra, Ey diyar-ı Rum’da Melik olan Yıldırım... [Devamını Oku]

Tarihte Türk Asrı “16.Yüzyıl”*

تاريخده  ترك عصري ”١٦نجی يوز ييل“ ١٦نجی يوز ييل عثمانلي ايمپراطورلغنڭ آناطولي، با... [Devamını Oku]

Edebiyat Ve Biz*

Tayyar Rahmi’ye: Hangi edebi mecmuayı elime alacak olursam, bakıyorum ki her sahifesi şiirler, hikayelerle dolu… Çok iyi değil mi? Bilhassa g... [Devamını Oku]

Aldanma!

Aldanma! Dünyada dost istersen Allah yeterMürşid-i kâmil istersen hazret-i Kur’an yeterDelil istersen Hazret-i Muhammed (sav) yeterMeşgul olmak i... [Devamını Oku]

Ey Hamiyetli İhvân-ı Vatan!*

Ey hamiyetli ihvân-ı vatan! İsrâfât ve hilâf-ı şerîat ve lezâiz-i nâ-meşrûa ile tekrar ihyâ etmeyiniz. Demek şimdiye kadar mezarda idik, ... [Devamını Oku]

Yunan Mezalimi*

Makedonya Müslümanları ateşler içinde yanıyor Türkiye ile Yunan arasında sulh akdedilmesine ve muahede name gerek Türkiye Büyük Millet meclis... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Camii Kitabesi Kendi arslan, nâmı Osman Sultan Geylân-ı velîMazhar-ı ism-i Celal ashâb-ı irfan velîGir edîbâne ziyaret eyle ey zâir sakınŞ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki levhalarda geçen kırmızı renkli kelimelerin okunuşlarını sırasına göre Latin harfli Türkçe ile yazınız. İşaretli yerlere gel... [Devamını Oku]

Arkadaş

KapakArkadaş Sevgili vatan evlatlarının tenvir-i efkarına hadim on beş günde bir neşrolunur; fenni, edebi, ahlaki mecmua. 6 Muharrem 1328 Resm-i... [Devamını Oku]

Türkiye Yüzyılı

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Dünyanın 7 Harikası

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını numaralandırılmış boşluklara yazınız. Daire içine denk gelen harfleri rakam sırasına göre yerleştirip ç... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Üçüncü Ahmed Çeşmesi Kitabelerinden/Fatih Bu tarh-ı pâk-ı hürremi, sevk etti sadr-ı a`zamıDâmâd-ı hâss-ı ekremi, hem-nâm-ı ceddü’l... [Devamını Oku]

Amid-i Sevda

KapakAmid-i SevdaHer on beş günde bir neşr olunur ilmi, fenni, ictimai, edebi gazetedir. Millet Hünerverler yetişsin sanat icad eylesin milletHami... [Devamını Oku]

İmardan Mimariye, Mimariden İdrake*

شهرلرڭ آناسي مكّه  كعبه ، بتون دنيا مسلمانلري طرفندن ير يوزنده  اڭ قوتسال قبول اي... [Devamını Oku]

Türk Dili*

ترك ديلي ديل، بر ملّتڭ كولتورل دگرلرينڭ باشنده  كلير. بوندن طولايي اوڭا بيوك اهمّيت... [Devamını Oku]

Hıfzı Lisan*

Lisan denilen kıta-i sağira insan için ne kadar mühim, ne kadar büyük bir şeydir. Aza-yı bedenin hacim cihetiyle ufuklarından addolunan o kıt... [Devamını Oku]

Anadolu Mecmuası

KapakAnadolu Mecmuası / Sayı: 6 / Yeni Matbaa / 1340 Halk Şairleri Halk şairleri Anadolu'da bir tesellidirler. Basık köy odalarının karanlık k... [Devamını Oku]

Sordum Sarı Çiçeğe

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulgar Müslümanlarının Şikayetleri*

Filibe cevamii hakkında Tanin refikimize gönderilen bir mektup: Geçenki mektubumda Bulgar hükümetinin burada bulunan İslamlar ve vakalar hakkında ... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Çıkan İlk Dergiler*

عثمانليده  چيقان ايلك دركيلر عثمانليده  غزته  و دركيلر سياسي و اقتصادي اولايلر خص... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mehmed Genç Kabir Taşı Cehd ü âsârıyla meşkûrİlm-i târîh oldu mesrûrFenn ü ilm-i iktisâdınNâmı on(un)la oldu mezkûrÖmrü, hep irfanl... [Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki çeşme kitabesini günümüz Türkçesine çevirip, numaralara göre yerleşen harfleri aşağıdaki aynı numaralara koyarak ortaya çıka... [Devamını Oku]

Bulmaca

Verilen hüküm tezkiresindeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Ulucami- Antakya Küllü nefsin zâikatü’l-mevtMüslim Talat Efendi zade mutasarrıfîn-i kirâmVe fudalâ-yı benâmdan ed... [Devamını Oku]

Asri Aile

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Müslümanlarda Aile Hayatı¹

Avrupa’yı uzaktan duyanlar, Avrupa’nın ne demek olduğunu bilemediklerinden dolayı, Avrupa’nın bütün manasıyla bir cennet olduğunu za... [Devamını Oku]

İçtimaiyatta Garpçılık Ve Bozgunculuk¹ Asri Aile-2

Garpçılarımızın kadınlığımız hakkındaki tasvir ve tasavvurlarına bakılırsa on sene evveline kadar kadınlığın cahil, medeniyetsiz,... [Devamını Oku]

Bahar

KapakBahar Dersaadet ve taşralar için abone bedeli 2 kuruş olup altı aylığı yoktur. Posta ücreti 6 kuruştur. Mesleğimize muvafık Köprübaş... [Devamını Oku]

Aileye Ait Vecibeler¹

Cemiyat-ı medeniyede ailenin pek mühim bir mevkii vardır. Zira ailenin cemiyete nispeti, efradın aileye nispeti gibidir. Demek, ikincisi salah bulu... [Devamını Oku]

El-Mirsâd

KapakEl-Mirsâd “İnne Rabbeke leb’i-mirsâd” irsal-i rusül ve inzal-i kütüb ile kullarının hayır ve şer amellerine göre istediklerini i... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Malatya Hüve’l-Hallâku’l-BâkîDördüncü ordu-yıHümayun erkanından mir livaMustafa Naîm PaşanınHalîlesi Hanımın... [Devamını Oku]

Ümid

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Bulmaca

Hukuk ve Ceza Dersleri kitabından alınan sayfadaki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmi... [Devamını Oku]

Adalar Meselesi*

Küre-i arz, tecelliyat-ı garibe-i coğrafyasının hemen kâffesini Türkiye’de izhar etmiş gibidir. Onun için sevgili memleketimiz yalnız seke... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Şemsi Paşa Camii Hüve’l-BâkîMerhûm ve mağfurun lehEl-muhtâc ilâ rahmetiRabbihi’l-gafûr ŞemsiPaşa zâde Bolulu ... [Devamını Oku]

Yemin

Yurdum bir kağıttır ışık beyazıÜstünde insanlar mukaddes yazıGenci, ihtiyarı gelini kızı,Susarsam, hakkını helâl etmesin! Mazlumlar hakk... [Devamını Oku]

İ’tisam

Kapakİ’tisam İslamiyet’le Alakadarlığımızın Derecesi Bazıları, fikirlerimizin din ile pek ziyade meşgul olduğunuz, bu sebeple dünya umu... [Devamını Oku]

Bulmaca

Tercüme-i Müfredat-ı İbn Baytar kitabından alınan sayfadaki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre... [Devamını Oku]

Navarin Vakasının Esbab-ı Mucibesi

“Osmanlı donanması, 1821 yılında başlayan Yunan bağımsızlık hareketini bastırmak amacıyla Navarin’de bulunuyordu. Gerçekte Yunan bağıms... [Devamını Oku]

Hilye-i Hakani

Hüve’l-Kerim Besmele’yle edelim feth-i kelamFeth ola ta bu muamma-yı benam Gösterir ayinesi Besmele’ninHilye-i pâkin o vech-i hasenin Hamd ol ... [Devamını Oku]

Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine 

Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağındaKöle gibi satıldım pazarlar pazarındaGüneşin sarardığını gördüm Konstantin duvar... [Devamını Oku]

Bulmaca

Mülteci ve muhacir iaşelerinin bu husustaki talimata uygun olarak yürütülmesine dair belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Bâkî Hû Yâ ilâhî ol Muhammed hakkîçünOl şefâ‘at-kân Ahmed hakkîçünAfv idüb cümle günâhım kıl himmetiOl Habîbin nur veçhi hürme... [Devamını Oku]

Hayru’l-Kelam

KapakHayru’l-Kelam Gaye-i Hilkat İnsan bu cedelgâh-ı dünyada (çekişme yerinde) feylesof olsun, bütün manasıyla hayret-i fikriyeye malik bulu... [Devamını Oku]

Bu Topraklar Hicret Yurdudur¹

بو طوپراقلر هجرت يورديدر بر كون رسول اكرم (ص ع و)ڭ مؤذّني بلال حبشي و صحابه دن ابو ذر ... [Devamını Oku]

Ödüllü Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak... [Devamını Oku]

İmdâdü‘l-Midâd

Kapak İmdâdü‘l-Midâd Onbeş günde bir neşrolunurAded 1Sahibü’l-imtiyaz: Abdülkerim SâbitCild 1 Şiir Nedir? Şair Kimdir? Muka... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Konya  El-hazret-i Üveyse’l-KaraniVe evlâd-ı himmetten KonyaNâibi El-Hâc Ebu BekirEfendi’nin mahdûmuDerviş Es-seyyid MuhammedAlâ’eddîn... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat... [Devamını Oku]

Akşemseddin’den Fatih’e

آق شمس الديندن فاتحه  هو المعز النصير تحيّات زاكيات و تسليمات صافيات ابلاغ قيلمقد... [Devamını Oku]

Medya Okuryazarlığı Nedir?

مديا اوقور يازارلغي نه در؟مديايه الشديرل ياقلاشیمقدر.دقّتلي سير ايت، الشديرل باق،... [Devamını Oku]

İhtâr-ı Mahsûs

Ey evliyâ-yı umûr! Tevfik isterseniz, kavânîn-i âdetullâha tevfîk-i hareket ediniz. Yoksa tevfîksizlik ile cevâb-ı red alacaksınız. Z... [Devamını Oku]

En Dehşetli Bir Beddua: Gezeteci Ol*

Geçen gün, siyasetle müştagil bir dostumun yanına gitmiş idim. Bana şöyle diyordu: “Türlü felaketler gördüm, felaketlerle dolu romanlar ... [Devamını Oku]

Mugayir-i Edeb Neşriyat Hakkında*

Cenevre’de cemiyet-i akvam meclisinin himayesinde mugayir-i âdâb neşriyatın men’i için toplanan beynelmilel komisyonun ihzar ettiği mukaveleni... [Devamını Oku]

Sebeb-İ Teşebbüs Ve Gaye-İ Neşir*

Muhteri’ini en büyük hadim-i beşer saydığım matbuatı umum beşerin müddei-i umumisi namıyla yad edersem çok görülmemelidir. Bazen olur k... [Devamını Oku]

Sanayi-i Der Memalik-i Osmaniye

İslam’da anife vardır, sınaiden taazzüz eder dedikleri laf sahih olamaz. Zira İslam diyanetçe dahi sınaii makbul ve muazzez tutar. Her büy... [Devamını Oku]

Ahi Teşkilatının Toplumsal Faydaları¹

اخي تشكيلاتنڭ طوپلومسال فائده لري اخي تشكيلاتي؛ تجاري، عسكري و سياسي برچوق فائده... [Devamını Oku]

Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi ve Tarım Politikaları¹

تيمار؛ طاريمله  ايلكيلنن رعايانڭ يتيشديرديگي سپاهيلرڭ كچيم قايناقلري اولان دير... [Devamını Oku]

Sanat, Ziraat, Ticâret

Sual: Eskiden İslâmlar zengin, onlar fakir idiler. Şimdi her yerde kaziye bil‘akistir. Hikmeti nedir? Cevap: İki sebebi biliyorum: Birinci... [Devamını Oku]

Toprak

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Valide-i Cedid Camii / Üsküdar Hacc-ı Şerif avdetinde … vefât eden koltukçuEl-hâc Emin Ağanın eser-i hayrâtıdır. VâlidesiEl-hâce Züleyh... [Devamını Oku]

Asar-ı Edebiye

KapakAsar-ı Edebiye Ve Kâle(Mana-yı Beyt) Her kimin dostluğu Hak Teala Hazretleri için olmaz ise onun dostluğu kendsinden hatar üzeredir.Birin... [Devamını Oku]

Ödüllü Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşaca... [Devamını Oku]

Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak c... [Devamını Oku]

Musikide Hatıra

Musiki Beşikten Mezara Kadar Hatta Öldükten Sonra da İnsanları Terk Etmez Musiki, evvela bizi ninnilerle uyutur, ilahileriyle hissiyat-ı diniyemiz... [Devamını Oku]

Ordu Oluşturma Kültürü*

اوردو اولوشديرمه  كولتوري عثمانلي قيريمي غائب ايتدكدن صوڭره  بيوك دولت قاته غوري... [Devamını Oku]

Askeri Teşkilâtın İcmali

عسكري تشكيلاتڭ اجمالي عثمانليلرڭ عسكري تشكيلاتنده  آناطولي سلچوقليلريله  ايلخان... [Devamını Oku]

Boş Zaman Yanılgısı*

بوش زمان ياڭيلغيسي قاپيتاليزم كونمز اجتماعي حياتنى ايكي فرقلي بولومه  آييردي. بونل... [Devamını Oku]

Çanakkale Şehitlerine

Çanakkale Şehitlerine Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,Kılıç Arslan gibi iclâline ettin h... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Şeyh Şaban-ı Veli’nin Türbe Kitabesi / Kastamonu Kelimeler: Kerâmet-gân: KerametlerMa’mur: İmar etme, yeniden yapmaGayûr: GayretliDânâ... [Devamını Oku]

Âlem-i Mûsikî

KapakÂlem-i Musiki Musikin Muhtasar Bir İki Tarifi Musiki, hissiyat-ı beşeriyenin tercümanıdır. Musiki, bütün levsiyattan  insanları tenzih e... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu cgibi, bu işte de bizzat... [Devamını Oku]

Bir Dergi Bir Yazı

Bulgaristan Türk Muallimler Mecmuası Mesleki, terbiyevi, ilmi ve ictimai mecmua. Bulgaristan muallimin-i İslamiye Cemiyet-i İttihadiyesinin tercüman... [Devamını Oku]

Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak c... [Devamını Oku]

Bülbülün Aşkı Neyi Temsil Ediyor?*

Meşhur bülbül kuşu, gülün aşkıyla maruf o hayvancığı Fatır-ı Hakîm istihdam ediyor. Beş gaye için onu istimal ediyor. Birincisi: Hayva... [Devamını Oku]

Vazife-i İnsaniye*

Mezraa-i ahiret olan şu dâru’l-âlemde her fert, bir vazife ile mükelleftir ki îfa-yı vazifede ibraz-ı gayret edenler mesab, iltizam-ı atal... [Devamını Oku]

Kaz Kafalı

قاز قفالي قيزديغمزده  بعضًا آغزيمزدن چيقان شو باشلقده كي جمله نڭ -بز انسانلرده ك... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Merkez Efendi Câna himmet der isen olsun cinânın âsitan Şek ve teşviş etme gel Sünbül Sinan’ın âsitan Pîr Cerrâhi ve Sünbül’den eren ... [Devamını Oku]

Karar Vermek İçin Acele Etmeyin

قرار ويرمك ايچون عجله  ايتمه يڭ ایركن قرار ويرمه  خسته لغي يا ده  كورلرڭ فيل تعر... [Devamını Oku]

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

قيمتلي دوستلر، ييلڭ ايلك آيي اولان اوجاق آينده يز. يڭي بر سنه يه  باشلايورز. بو صا... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Muhammed Efendi Kabri / Üsküdar Hüve’l-Hayyu’l- Bâkî Sâbıkan İstanbulKadısı İbrahimEfendi zâde MuhammedEfendi rûhîçünEl-Fatiha Sene ... [Devamını Oku]

Atebetü’l-Hakâyık*

عتبة الحقايق اسلاميت اتكيسنده كليشن ترك ديلي و ادبياتنڭ ايلك دونم محصوللرندن بري ا... [Devamını Oku]

Bir Dergi Bir Yazı

Berk Siyasetten maada (başka) her meseleden bahseder. 1 Enhar-ı (nehirler) hazin, cuy-ı dil-cû (gönül arayan) Eşcar (ağaçlar), çimen, şükûf... [Devamını Oku]

Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak c... [Devamını Oku]

Darülaceze*

دار العجزه  دار العجزه نڭ قورولوش سورجي ١٨٧٧ عثمانلي- روس صواشنه قدر اوزانمقده در... [Devamını Oku]

Mecelle’nin İlk 100 Maddesi: Külli Kaideler

مجلّه نڭ ايلك ١٠٠ ماده سي: كلي قاعده لر  ١. علم فقه مسائل شرعيۀ عمليه يي بيلمكدر. ... [Devamını Oku]

Eski Ve Yeni Ahlak Kitaplarımız*

Ba’de edâ’i mâ vecebe aleynâ İsmini ser levha ittihaz ettiğim bu makale-i naçiz ile maksad-ı âcizânem ilm-i ahlâka dair mukayye... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Şerife Necibe Hanım Kabri/Üftade Camii Haziresi İbrahim Efendi Kabri/ Üftade Camii Haziresi Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî Merhûm ve mağfûrun le... [Devamını Oku]

Bir Dergi Bir Yazı

Şerait-İ İmandan Amentü Billah Dil ü candan inandım birdir Allah Dilimle söylerim Âmentü Billah Doğurmaz, doğmamış Rabbü’s-Samed’dir D... [Devamını Oku]

Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak c... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Eyüb Sultan Polis Merkezi 1340 ketebehu Rıf’at gufira lehu Haze kabru’l-âlimi’l-âlimi’l-fâzıli’l-kâmili’l-hasîbi’n-nesîbi’s-s... [Devamını Oku]

Bir Dergi Bir Yazı

Arz-I Hakikat Osmanlı, Arab, Acem şuarasının eserlerini mütalaaya başladığım sıralarda en güzellerini seçtim, büyük bir deftere kaydettim.... [Devamını Oku]

Bulmaca

İdari erkanın Cuma namazını aksatmamaları ve şehrin en büyük camisinde kılmalarına dair belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boş... [Devamını Oku]

Pazarın Ağası Kim?

پازارڭ آغاسي كيم؟ اسلام حقوقنده  آليش- ويريشده  قارشيلقلي رضا اساس آلينمشدر. پيغمب... [Devamını Oku]

Narh*

نرخ عثمانليلرده نرخ مال و خدمت فيئاتلرنده  دولتجه  تثبيت ايديلن أوست صينيري افاده... [Devamını Oku]

Kastamonu Sancağı ve Narh Kayıtları*

قسطموني سنجاغي و نرخ قيدلري عثمانلي دولتنڭ اقتصادي و ستراتژيك باقيمدن أونملي بر سنج... [Devamını Oku]

Ticarette Kâr Haddi Var Mıdır?*

تجارتده  كار حدي وارميدر؟ اسلام ديني، آليم صاتيم عقدلرنده  كسين بر كار حدي قويمامش... [Devamını Oku]

Ahilerin Üretici ve Tüketiciyi Korumaya Yönelik Faaliyetleri*

اخیلرڭ أورتيجي و توكتيجي يي قورومه يه  يوڭليك فعاليتلري اخیلرڭ أورتيجي يي قوروم... [Devamını Oku]

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat ... [Devamını Oku]