Okuma Metinleri

Siyonistler ve Filistin'in İstikbali*

Şu fıkrayı ingiliz siyonistlerin mürevviç hiç efkârı olan “Palestine” mecmuasının Talat Paşa tarafından düvel-i merkeziye siyonist h... [Devamını Oku]

Müslüman Topraklarında Yahudi Hükümeti*

İkdam refikimizin sahib-i imtiyazı Siyonizm meselesine dair Lozan’dan mühim bir mektup gönderiyor. Müslümanlar için pek ziyade şayan-ı d... [Devamını Oku]

Filistin’de Yahudiler*

Ahval-i Harbiye dolayısıyla Filistin’den ordumuzun çekilmesini müteakip Yehuda devletini tesis etmek fikri matbuatta intişar eder etmez Arap din... [Devamını Oku]

Edipler Edepli Olmalı*

ادیبلر ادبلي اولملي اي غزته جيلر! ادیبلر ادبلي اولملي؛ هم ده  ادب اسلاميه  ايله  ... [Devamını Oku]

Dergi, Hür Tefekkürün Kalesi*

دركي، حر تفكّرڭ قلعه سي شهرتي فتحه  قوشان بر آيدينلر اوردوسي. كيمي يان يولده  قالا... [Devamını Oku]

Matbuat-ı Musavvere ve Mevkute*

Tbâaatin icadı evrak-ı havadisin zuhuruna bais olduğu gibi … yani hak-i ale’l-haşeb fenni nin terakkisine dahi sebeb-i mahz olmuştur. Vakıa e... [Devamını Oku]

Âlem-i Neşriyatta*

Kadim Yunan’ın devr-i teali ve tekamülü hiç şüphe yok ki medya muharebeleri ile başlamıştır. Yalnız askerlik ve gemicilik değil, edebiy... [Devamını Oku]

Avrupa Medeniyeti Maskeyi Yüzünden Kaldırdı*

Medeniyetin gayesi -hukuk-u milel ve devletin layık olduğu derecede muhterem ve mukaddes tutulması ve her türlü taarruz ve tecavüzden masun ve ... [Devamını Oku]

Enderun-u Hümayun Mektebi*

        Enderun-u Hümayunda mektep tesisi Gazi Hüdavendigar Sultan Murad Han ol Hazretleri zamanına müsadiftir.  Müşarünileyhin Rumeli... [Devamını Oku]

Enderun Tarihine Dair Bir Takriz

Tarih, edvar-ı mütehavvile ezkiyasının i’tilaf ve muarefesine mahsus bir encümen-i daniştir ki derununda eslaf hayat-ı taze bulur; ahlaf ise ad... [Devamını Oku]

Kur’an’a Dair*

Geçende “Kur’an nedir?” sernamesi (başlığı) altında yazdığım bir makalede bu kitâb-ı mukaddesin insanı elvâh-ı muhtelife-i ta... [Devamını Oku]

Kur’an ve Batı Felsefesi Muvazenesi*

Kur’ân-ı Hakîm, şu Kur’ân-ı azîm-i kâinâtın en âlî bir müfessiridir. Ve en belîğ bir tercümanıdır. Evet, o Furkān’dır ki, ş... [Devamını Oku]