Müslüman Topraklarında Yahudi Hükümeti*

123.sayı Okuma Metinleri
İkdam refikimizin sahib-i imtiyazı Siyonizm meselesine dair Lozan’dan mühim bir mektup gönderiyor. Müslümanlar için pek ziyade şayan-ı dikkat ve ibret olan bu mektubun bazı mühim fıkralarına ber vech-i ati naklediyoruz: “İngiliz liberalleri evvela İslamiyet’e, sonra Türklükle olan eski kinlerini Filistin kıtasına ayak basalı beri, (siyonizm) meselesine bir resmiyet, beynelmilel bir şekl-i musaddak vermekle izhar ettiler. Görmemezlikten gelemeyiz ki memleketimiz için yeni bir merkeziyet-i milliye tehlikesi baş gösterdi. Filistin kıtasının milli, medeni, ilmi merkez-i muhtar ve müstakil olması fikrini terviç eden Museviler ki ekseriyetle aşkenazi den...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız