Tertib-i Mukaddematta Tevfiz Tembelliktir. Terettüb-ü Neticede...

111.sayı Poster