Mukaddime-i Kitâb: İlm-i Tıbbın Şerefi Ve Fazileti Beyânındadır*

117.sayı Osmanlı Tıbbından
De’b-i musannifîndendir, kütüb-i muʻteberenin ve zî-bâl olan umûr-ı mukarrerenin evâilinde hamdele ve tasliyye ile bed’ idüb emmâ baʻd terkîbini îrâd ideler. Binâen alâ-zâlik uhde-i hamd ü hamîd ve salavât-ı şerîfeden hurûc müyesser olduysa maʻlûm ola ki, ilm-i tıbb eşref-i ulûmdur. Hiç ilim buna müvâzî olmaz. Ve hiç ehad bu ilmi taʻlîm ve taʻallümden müstağnî değildir. Şerefine ihbâr ve faziletine âsâr bî-nihâyedir. Beden-i insânî ki eşref-i mevâlîd ve erkândır. İlm-i tıbba ihtiyâcı kavîdir. İnsânın ise sâir hayvândan şerefi îmân ve irfân ve tâʻat ve ibâdet ve riʻâyet-i erkândır. Bu maʻnâ ise sıhhat ile o...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız