H. Halit ATLI

H. Halit ATLI

Kudüsʼe Huzur Ancak İslam Barışıyla Gelir

Kudüs, tarihi çok eskilere dayanan ve üç semavi din için önemli sayılan mukaddes bir şehirdir. Yeryüzünde Kâbeʼden sonra ikinci mescid olan M... [Devamını Oku]

Sifr-i Sânîye Mensûb Olan Ebvâbın Bâb-ı Evveli Hazm Beyânındadır*

İmdi, hazmın dört mertebesi vardır ki, (25a) her mertebe bir mevziʻde olur ve her bir mertebenin bir fazlası vardır ki, mevziʻ-i hazmın kuvvet-... [Devamını Oku]

Osmanlıʼnın Mukaddesat Hassasiyeti: Basın

Kuruluşundan itibaren asıl gayesini İslâmiyetʼin hâmîliği olarak ifade eden Osmanlı Devleti, bunu hem kanunlarda hem de uygulamalarda her fırsa... [Devamını Oku]

Osmanlı’nın Üstün Yetenekliler Okulu: Enderun Mektebi

Osmanlı Devletiʼne siyasi ve askeri kurumlarda ihtiyaç duyulan yöneticileri yetiştirmek için II. Murad devrinde Edirne Sarayıʼnda temelleri atıl... [Devamını Oku]

Bâb-ı Sânî Umûr-ı Tabî’iyyeden Mizâc Beyânındadır*

Ana keyfiyyet-i ûlâ dirler ki, anâsırın ictimâʻıdır. Çünkü anâsır-ı erbaʻa bedende cemʻ ola mutasaffî olurlar. Mümâs ve mütelâkî... [Devamını Oku]

Ecdadın Kur’an’a Hürmeti

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda herkesin bildiği bir hikâye vardır. Ertuğrul Gazi bir gece Osmanlı’nın ilk kadısı Dursun Fakih’in evinde ... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Tarımı Teşvik Politikaları

Osmanlı Devletiʼnde kurulan toprak sistemi Türk İslam devletlerinden tevarüs etmiştir. Dirlik veya tımar sistemi olarak bilinen bu yöntemde devle... [Devamını Oku]

Mukaddime-i Kitâb: İlm-i Tıbbın Şerefi ve Fazîleti Beyanındadır (2)

Acâib ve garâib ki kudret-i İlâhîde vardır, terkîb-i âlem-i esrâr ve tabâyiʻ ve nebâtât ve cemâdât ve hayvânât ve emsâlihâ bi-hasebi... [Devamını Oku]

Devlet-i Aliyye’nin Terakki ve Yıkılış Sebebi

Osmanlı Devleti meşruiyetini İslâm dininden alan, kanunları ahkâm-ı Kurʼâniyeʼye dayanan, ilk gayesi iʻlâ-yı kelimetullah olan bir devlettir... [Devamını Oku]

Mukaddime-i Kitâb: İlm-i Tıbbın Şerefi Ve Fazileti Beyânındadır*

De’b-i musannifîndendir, kütüb-i muʻteberenin ve zî-bâl olan umûr-ı mukarrerenin evâilinde hamdele ve tasliyye ile bed’ idüb emmâ baʻd ... [Devamını Oku]

İstanbul'un Kılıçla Fethi

Fetih, lügat olarak açmak ve zafer kazandırmak manalarına gelmektedir. Hudeybiye Muâhedesi (628) sebebiyle nüzul olan Fetih Suresinden ilhamla kull... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Yardım Cemiyetleri

Osmanlı Devleti, siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal meselelerde ürettiği çözüm politikalarında en büyük payı şerʻî hukuka ayırmış,... [Devamını Oku]

1509 Büyük İstanbul Depremi (Kıyâmet-i Suğrâ)

Dünya ve ülkemiz tarihinin büyüklüğü ve tesir miktarı bakımından en şiddetli zelzelelerinden birini yaşadık. Binlerce canımızı kaybettiğ... [Devamını Oku]

Yerli Enerji, Millî Devlet

Osmanlı sultanlarının otuz dördüncüsü olan II. Abdülhamid Han, Devlet-i Aliyyeʼnin son devirlerinde hem iç hem de dış politikada stratejik ve... [Devamını Oku]

Osmanlı Devletinin Temel Taşları: Tekkeler

Kuruluşundan itibaren Osmanlı Devletiʼnin resmî din düşüncesi, Hz. Peygamber (sav) ile ashab-ı kirâmın takip ettikleri yolu (Ehl-i Sünnet veʼ... [Devamını Oku]

İslam Hilafeti

Hilafet kelimesi birinin yerine geçmek veya onu temsil etmek anlamlarına gelmektedir. Çoğulu hulefâ olarak lügatlere yerleşen halife, Resul-i Ekre... [Devamını Oku]

Osmanlıda Şehir Ve Afet Yönetimi

Osmanlı Devletiʼnde şehir politikası, kendinden önceki Türk-İslam şehir anlayışından etkilenilerek şekillenmiştir. Tanzimat Dönemi reformla... [Devamını Oku]

İslam’ın İzzeti Bizim İzzetimizdir

Kuruluş temellerini Ehl-i Sünnet çizgisinde atan Osmanlı Devleti yıkılışına kadar İslam’ın mukaddes değerlerini her türlü şekilde muhafa... [Devamını Oku]

Osmanlıʼnın İlk İslam Aile Kanunu: Hukuk-ı Aile Kararnamesi

Osmanlı Devleti şerʻî (İslami) ve örfî (geleneksel) kanunlarla yönetilmiş bir cihan imparatorluğudur. Şerʻî hukuk; Kurʼân-ı Kerim, Sünne... [Devamını Oku]

Ege Adaları Asla Bölgesel Bir Sorun Değildir

Tarihin ilk dönemlerinden beri çevredeki kara devletlerinin dikkatini çekerek büyük bir mücadele sebebi olan Ege Adaları, Bizans hâkimiyeti altı... [Devamını Oku]

Hiçbir İhanet Cezasız Kalmaz

Sahip olduklarımızın kıymetini, çoğunlukla o nimetlerin yok olma tehlikesi belirince anlarız. Sağlığımız, malımız, soluduğumuz hava, içti... [Devamını Oku]

Mazlumun Sığınağı: Osmanlı

Savaş, zulüm, can güvenliği ve doğal afet gibi sebeplerden ötürü vatanlarından göç etmek zorunda kalan insanların başka bir devlet tarafınd... [Devamını Oku]

Osmanlıda Matbuat

İnsanoğlu çevresinde olup bitenleri, kendisini doğrudan ilgilendirmese de merak eden, yaşadığı olayları ve edindiği bilgileri başkalarıyla pa... [Devamını Oku]

Osmanlıʼda Milli Tarım, Yerli Sanayi

Osmanlı Devleti 14. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında geniş bir coğrafyada hâkimiyet kurmuş bir cihan devletidir. Genel görüşe göre 16. yüzy... [Devamını Oku]

Osmanlıda İşgale Uğrayan İlk Türk-İslam Yurdu: Kırım

Karadeniz’de önemli bir liman şehri olan Kırım, tarih boyunca stratejik değere sahip konumuyla büyük siyasi çekişmelere sahne olmuştur. Cengi... [Devamını Oku]

Sokak Hayvanları

İnsan, içinde bulunduğu dünyada diğer bütün hayat sahipleriyle beraber yaşamaktadır. Ehlileşmiş pek çok hayvan, insanın hayatında müspet m... [Devamını Oku]

Osmanlıda Ekonomik Bağımsızlık

Ülkelerin bağımsızlığı yalnızca siyasi ve askeri nedenlere değil, ekonomik faktörlere de bağlıdır. İlk anda devleti idare eden güçlü bir... [Devamını Oku]

Osmanlıca Kış Yardımı

Tabii afetler tarihten günümüze toplum ve çevre hayatını etkileyen önemli hadiselerdir. Zamanın ilerlemesi ile bu afetlerden korunmak için bazı... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Piyasa Kontrolü

İslam hukukunda alışverişlerin karşılıklı rızaya dayanması esas kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (sav), kıymetleri ancak Allah’ın çıkarab... [Devamını Oku]

Osmanlıda Hekimlik Ahlakı

İnsanlık tarihiyle ortaya çıkan, bilgi birikiminin artmasıyla gelişen tıp ilmi, Orta Doğu ve Batı dünyasında iki anlayış etrafında şekille... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Yangın Tedbirleri

Yangınlar, insanlık tarihinde ciddiyetini koruyan ve tedbirlerle önlenmeye çalışılan bir afettir. Doğal yangınların haricinde insan kaynaklı y... [Devamını Oku]

Denizlere Hâkim Olan Cihana Hâkim Olur

Türk denizcilik faaliyetleri kaynaklara göre Beylikler ve Selçuklu dönemine kadar inmektedir. Özellikle Çaka ve Umur Beylerin Bizans ve Latinlerle ... [Devamını Oku]

Yunanın Dünü, Bugünü, Yarını

Osmanlı Devleti’nde özellikle Fatih Sultan Mehmed’in kendilerine tanıdığı çok geniş haklarla beraber Rumlar, yaşadıkları bölgelerde gerek... [Devamını Oku]

Akdeniz Anahtarı Kıbrıs

Doğu Akdeniz’in en büyük adası olan Kıbrıs, eski dünya kıtalarının kavşak noktasındaki konumu ile ilk çağlardan beri önemli bir ticari v... [Devamını Oku]

Türkiye’nin Gizli Değeri: Boğazlar

Tarih boyunca siyasi, askerî ve ekonomik öneminden dolayı devletlerin ilgi odağı olan Çanakkale ve İstanbul boğazları, Fatih Sultan Mehmed’in ... [Devamını Oku]

Mirac Ve Bilim

Mirac, Arapça “basamak, merdiven, yükselme” anlamına gelen bir kelime olup özel anlamıyla, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz.... [Devamını Oku]

Toprağın Altı Kiminse Üstü De Onundur

Yerleşmek, ikamet etmek, merkez, ocak anlamlarına gelen maden kelimesi, daha çok yer altında bulunan değerli mineral şeklindeki terim anlamıyla bi... [Devamını Oku]

Mahremiyet Ahlakı

Mahremiyet Arapça “ح رم” kök harflerinden meydana gelen; yasaklık, kutsallık, gizlilik anlamlarını içeren bir kelimedir. Dinî hükümlerde... [Devamını Oku]

Ahlak, Milli Güvenlik Meselesidir

Cihad, Müslümanların maddi ve manevi hayatlarını düzenleme ve muhafaza etme fonksiyonlarını içinde barındıran, nefisle mücadele, İslâm’ı... [Devamını Oku]

Osmanlı Mekteplerinde Sağlık Tedbirleri

Salgın, hastalık oluşturan mikroorganizmaların canlılar arasında taşınmasıyla duyarlı canlılara bulaşarak etrafa yayılması sonucu oluşur. ... [Devamını Oku]

Karabağ Müslümanlarındır

Karabağ, günümüzde Azerbaycan toprakları içerisinde yer alan, ancak Ermeni işgali altında bulunan idari bölgenin adıdır. Müslümanlar tarafı... [Devamını Oku]

Fransa’nın Tarihinde Akka Da Var

Akka Zaferi, Osmanlı tarihinde savunma savaşı neticesinde kazanılan ve tarihe geçen önemli kahramanlık hadiselerinden biridir. Bununla birlikte Fr... [Devamını Oku]

Osmanlı'da Akdeniz Adaları (Cezâyir-i Bahr-i Sefîd)

Denize kıyısı bulunan devletlerin ana karalarını korumak amacıyla denizlerde savunma sistemleri ve hinterlant oluşturmaları uluslararası bir tea... [Devamını Oku]

İyiliği Emretmek, Kötülükten Sakındırmak

Emr-i bi’l-maʻrûf nehy-i ani’l-münker; günümüz Türkçesiyle iyiliği emretmek, kötülükten engellemek; ıstılahi anlamıyla ise akıl ve ş... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Çocuk Terbiyesi

İslam medeniyetinde aile, neslin, dinin ve toplumsal huzurun korunması için esas unsurlardan biri kabul edilmiştir. Ailede eşlerin birbiriyle huzur ... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Aile

Aile, İslam dininin özellikle teşvik ettiği; dini, nefsi, toplumu ve nesli korumayı esas alan bir yapıdır. Ailenin kurulması ve muhafaza edilmesi... [Devamını Oku]

Merhamet Medeniyeti

Allahu Teâlâ’nın Rahmân ve Rahîm isimlerinin kâinata yansıması olan merhamet, yeryüzündeki her türlü iyiliğin kaynağını oluşturur. Mer... [Devamını Oku]

Osmanlı Devleti’nde Salgın Hastalıklar

Allah’ın insana verdiği en büyük nimetlerden birisi de sağlıktır. Ayet-i kerime ve hadis-i şerifler, maddi ve manevi sağlığın nimet oluşu,... [Devamını Oku]

Mektuplara Yansıyan Esaret

1. Dünya Savaşı, sebep, gaye ve neticeleriyle tüm dünyayı etkileyen uluslararası ilk savaştır. Özellikle Müslüman dünyası için günümüze... [Devamını Oku]

Libya Müslümanlarındır

Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan Libya, 1551 yılından beri Osmanlı Devleti’nin önemli eyaletlerinden biriydi. Şimdi Libya’nın başkenti o... [Devamını Oku]

Osmanlıda Kadına Şiddete Müsamaha Var Mıydı?

“Müminlerin iman bakımından en iyisi, ahlâkı en güzel olanıdır. Ahlâkı en güzel olanınız da kadınlarına en güzel davrananınızdır.... [Devamını Oku]

Osmanlı İstanbul’unda Ulaşım Ve Tramvay Kazaları

Ulaşım, tarih boyunca tüm milletler için ticaret, haberleşme, bayındırlık ve savaş gibi unsurlardan dolayı önemini her zaman korumuştur. Asl... [Devamını Oku]

1894 İstanbul Depremi

İstanbul, tarih boyunca askerî, siyasi ve kültürel birçok gelişmelere sahne olduğu gibi birçok afetle de karşılaşmıştır. Zira ilk devirlerd... [Devamını Oku]

Lübnanlı Bir Osmanlı Kahramanı: Emir Şekib Arslan

Lübnan’da Dürzî bir aileye mensup olarak doğan ancak Sünnî bir eğitim alan ve buna göre yaşayan Emir Şekib Arslan (1869-1946), hem II. Abdül... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Ahlakın Islahı İçin Çözümler

Klasik Osmanlı medreselerinde iki bilgi kaynağı vardır: nakil ve akıl. Nakil, bilginin nakil vasıtasıyla kişiye ulaştırıldığı, İlâhi kanu... [Devamını Oku]

Osmanlıʼda Hakaret Ve Şiddete Karşı Yapılan Düzenlemeler

Temellerini adalet ve hoşgörü üzerine kuran ve asırlarca bu anlayışla mevcudiyetini sürdüren Osmanlı Devleti, zamanla belirtileri gözükmeye b... [Devamını Oku]

Osmanlı Devleti’nde İslam’ın Hayata Nizam Veren Kuralları

İslam medeniyeti, hayata topyekûn saadet bahşeden nizamlar getirerek toplumun yediden yetmişine kadar her kesimini kucaklamış; ibadet, aile, sosyal... [Devamını Oku]

Osmanlı Devleti’nde Seçim İtirazları

1876 tarihli Kanun-ı Esasi ile anayasal ve çoğunlukçu yönetim sistemine adım atan Osmanlı Devleti’nde seçimler iki dereceli seçim sistemine g... [Devamını Oku]

Ayasofya’nın Türk-İslam Tarihindeki Ehemmiyeti

İslam şehri, dinin hayatın merkezinde olduğuna işaret eden caminin etrafında teşekkül etmiştir. Tarihteki İslam kent modelinin ortak özelliği... [Devamını Oku]

Osmanlı'da Tanzim Satış Uygulaması

Kelime anlamı azami kıymet ve fiyat demek olan narh, terim olarak, kamu yararını gözetmek şartıyla piyasadaki mal ve hizmetlere konulan tavan fiya... [Devamını Oku]

Milli Mücadele'de Çanakkale

Sanayi İnkılabını takiben teknolojik ve bilimsel gelişmelerde hızla ilerleyen Batı dünyası, bu üstünlüğünü diğer alanlarda da göstermek ... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Ermeniler Ve Silah Kaçakçılığı

Tarih boyunca farklı devletler tarafından Anadolu’da sürgün hayatı yaşatılan ve hakir görülen Ermeniler, Müslüman Türklerin Anadolu’yu yu... [Devamını Oku]

Osmanlıda Kış Hazırlıkları

19. yüzyıl başlarında Osmanlı devlet yapılanmasında idari ve bürokratik düzenlemelerin yoğunlaştığını ve modernleştiğini, resmî yazış... [Devamını Oku]

Evsaf-ı İstanbul

İstanbul... Hadiste geçen ifadeyle Kostantiniyye... Yedi tepesi asumanlara ulaşan belde... Güneşin komutan, yıldızların er olduğu medeniyet kale... [Devamını Oku]

Osmanlıda Stokçuluk Yapanlara Uygulanan Müeyyideler

İslam iktisat sisteminde fiyat politikası temelde serbest piyasa koşullarına dayanmaktadır. Bunun ön şartı, üretici ile tüketici arasına girer... [Devamını Oku]

Osmanlıda Para Politikası

Osmanlılar diğer Müslüman devletlerin yaptığı gibi, bir geçiş döneminin ardından hem bağımsızlık sembolü olduğundan hem de güçlü bir ... [Devamını Oku]

Eğitim Şart

Bir devletin ideolojik temelleri, yürüttüğü eğitim politikasıyla yakından ilişkilidir. Kuruluşundan itibaren Müslüman Ehl-i Sünnet bir kimli... [Devamını Oku]

Osmanlı'da Kurban Bayramı ve İnfak

Osmanlılarda bayramlarla ilgili en ayrıntılı bilgiler teşrifat kitaplarında ve kanunnamelerde yer almaktadır. Merasime kimlerin katılacağı, gö... [Devamını Oku]

Kâtip Çelebi Ve Kahve*

Kâtip Çelebi, Osmanlı devri Türk ilim tarihinin en büyük bibliyografyacısı ve coğrafyacısıdır. Sosyal ilimlerde dünyaca tanınmış, günüm... [Devamını Oku]

1914 Seçimlerinden 24 Haziran Seçimlerine

Seçim, devlet egemenliğinin (yasama, yürütme, yargı) halk tarafından şekillendirildiği demokratik sistemlerde, toplumun siyasi erkini kendi adlar... [Devamını Oku]

Osmanlıda Sünniliğe Verilen Ehemmiyet

Osmanlı Devleti’nin düşünce ve devlet sistemi inançla şekillenmiş ve inançla bütünleşmiştir. Devletin siyasi ilişkiler, ekonomi, hukuk, k... [Devamını Oku]

İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın

Tarih sahnesinde geçirdiği 623 yıl boyunca çağdaşı devletlere nazaran dinî, içtimaî ve siyasî zihniyetiyle oldukça sağlam temellere sahip ol... [Devamını Oku]

Zafer Haberleri Birliğimizi Pekiştiriyor

İslam medeniyetinin içtimai esasları arasında ittihad ve uhuvvet kavramlarının ayrı bir önemi vardır. Bir tevhid dini olan İslamiyet’in hedef... [Devamını Oku]

Mukaddes Emanetler

Kâinatta her eşyanın bir kıymeti vardır. Bu maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Ait olduğu yer, içerdiği anlam veya ona atfedilen bir öz... [Devamını Oku]

Kudüs Bizimdir

Zamanın kutsallığının yanı sıra mekânın kutsallığı da bir hakikattir. Zamanı ve mekânı yaratan Allah (cc) Ramazan ayı ve Kadir gecesi gib... [Devamını Oku]

Sultan Abdülhamid Döneminde Eğtimin Durumu

Osmanlı Devleti’nin hiç şüphesiz en kudretli padişahları arasında yer alan Sultan II. Abdülhamid, ölümünden bu yana tartışılmaya, konuşu... [Devamını Oku]

Osmanlıda Belge Ve Yazı Çeşitleri Batı Dağılacak, Doğu Birleşecek

İnsan aklı, binlerce yıllık yaşam serüvenini zaman ve mekân kavramı olmaksızın öğrenebilecek tarih gibi bir anahtarı keşfetmiştir. Tarih h... [Devamını Oku]

Osmanlıda Belge Ve Yazı Çeşitleri

Avrupa’da Germen prenslikleriyle başlayan Almanların siyasi macerası, 10. yüzyılın ikinci yarısında Roma’nın da içinde bulunduğu Kutsal Ro... [Devamını Oku]

Kudüs Bizimdir

İslam tarihinde; gerek Mirac hadisesinin yaşanması, gerek Müslümanların ilk kıblesi olması, gerekse gönderilen birçok peygamberin ilahi emirle ... [Devamını Oku]

Osmanlıda Katar

Son zamanlarda dış politikada sıklıkla adını duyduğumuz, Basra Körfezi’nde küçük bir yarımada olan Katar’ın, Osmanlı tarihinde, Porteki... [Devamını Oku]

İhanetin Cezası İdamdır

Osmanlı Devleti’nde meşru yönetime karşı yapılan isyanlar İslam fıkhında siyasi bir kavram şeklinde bağy suçu sayılmış, umumi huzuru boz... [Devamını Oku]

Rahmet Ayı Ramazan’da Uyulması Gereken Kurallar

RAHMET AYI RAMAZAN’DA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Osmanlı döneminde takvimler mübarek Ramazan’a yaklaştığında saraydan ve devlet dairelerinden t... [Devamını Oku]

İstanbul’da Bir Kafkas Kartalı

Osmanlı Devleti, kuruluş esaslarından olan dine ve ilme verdiği kıymeti tarihi boyunca göstermiş, padişahlar uzak diyarlardaki âlim ve değerli ... [Devamını Oku]

Avrupa'nın Bizimle Derdi Ne?

Son günlerde Müslümanların Avrupa devletleri tarafından maruz bırakıldıkları baskıcı ve hoşgörüden uzak politikalara baktığımızda; tari... [Devamını Oku]

15 Temmuzdan 18 Marta

Milletlerin tarihi kayıtlarına geçen önemli hadiseler vardır. Bunlardan kimi iftihar edilecek, kimi de ibret alınacak niteliktedir. Bazı vakıalar... [Devamını Oku]

Hâkimiyetin Zirvesinde Osmanlı

Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun süre tahtta kalan padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, 622 yıl hüküm süren devletin zirve dönemini temsi... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Bir Resmi Duyuru: Evlilik Nizamnâmesi

Bir İslam devleti olarak Osmanlı Devleti’nin hukukî yapısı, siyasi ve ekonomik olduğu kadar ictimâî hayatta da İslam hukukuna dayanıyordu. He... [Devamını Oku]

Osmanlı Yardımseverliği

Geçmişte Büyük Britanya Krallığı’na bağlı olarak yaşayan ve 1916 yılında ayaklanma başlatarak 1922’de tam bağımsız statüye kavuşan ... [Devamını Oku]

Yavuz Sultan Selim Ve Selimnâme

Osmanlı Devleti’nin 9. padişahı olan I. Selim (Yavuz), Sultan II. Bayezid’in oğlu olarak 1470’te Amasya’da doğdu, 1520’de Çorlu’da vefa... [Devamını Oku]

Tarihte Casusluk

Eski çağlardan günümüze kadar bütün devletler için hayati öneme sahip olan ve güvenlik ana başlığında incelenen mevzulardan biri istihbarat... [Devamını Oku]

Osmanlılarda Kurban Bayramı

Yüce Allah’a yakınlaşmak amacıyla yani ibadet niyetiyle belirli vakitte belirli hayvanları kesmek demek olan kurban, İslam tarihinde ehemmiyetini... [Devamını Oku]

Osmanlı Devleti’nde Tatil

OSMANLI DEVLETİ’NDE TATİL Zamanın belirli kısımlara ayrılması ve dinlenme dönemlerinin oluşturulması, kâinatı belli bir düzen içinde yara... [Devamını Oku]

Osmanlı Devletinde Mülteciler

İslâm dini, ezilmiş ve zulme uğramış mazlumlara sahip çıkmayı, gerekirse onlar için çarpışmayı Müslümanlara emretmiştir. Nitekim Allahu... [Devamını Oku]

Algı Dünyamızı Yeniden İnşa Edeceğiz

100. sene-i devriyesi münasebetiyle algı dünyamıza giren Kutü’l-Amare zaferi, bugünün insanları ve bu milletin bir ferdi olarak hemen hepimiz ... [Devamını Oku]

İstanbul’a Vize Uygulaması

Güvenlik ve göç kontrolü amacıyla eskiden beri birçok devlette yürürlükte olan vize uygulaması, Osmanlı Devleti toprakları için de geçerli ... [Devamını Oku]

100 Yıl Önce Suruç’ta Neler Oluyordu? (Tezkire-i Aliyye)

ABDUSSAMED MİRZEHANLI / H. Halit Atlı 100 Yıl Önce Suruç’ta Neler Oluyordu? (Tezkire-i Aliyye) Osmanlı Devleti′nde Doğu Anadolu′nun en büy... [Devamını Oku]

Musul Meselesi

ABDUSSAMED MİRZEHANLI / h. Halit Atlı Belgenin Transkripsiyonu LondrTürkiye CumhriyetiKeşîdesi: 24 Teşrîn-i sânî [1]34Hâriciye VekâletiVürû... [Devamını Oku]

KırımSavaşı (1853-1856)

Abdussamed Mirzehanlı / Halit Atlı Rusya, coğrafi olarak sıcak denizlere çıkışı olmayan bir ülkedir. Çünkü kuzeyinde buzlarla kaplı denizl... [Devamını Oku]

Medine'de Ferâşet Beratı

BERAT Yazılı kâğıt ve mektup anlamına gelen ve Arapça asıllı bir kelime olan berat, herhangi bir memuriyete ve hizmete atananlara veya bir imtiy... [Devamını Oku]

Harf İnkılabı

Bir milletin tarihi devamlılık şuurunu temin eden en önemli vasıta dildir. Zira dil, milletlerin ideal ve kültürlerini nesilden nesile aktarmada v... [Devamını Oku]

Padişahın Namaz Emri

İslam devletlerinde adalet ve eğitim kurumlarının düzgün işlemesi, bu iki temele bağlı olarak toplumdaki hassasiyeti de artırmış, İslam dini... [Devamını Oku]

Osmanlıda Belge Ve Yazı Çeşitleri

Belgeler Hakkında  Türk demokrasi tarihindeki darbe geleneğinin ilk örneği kabul edilen Bâb-ı Âlî baskını, 23 Ocak 1913 tarihinde bir grup ... [Devamını Oku]

Osmanlıda Belge ve Yazı Çeşitleri

Belge Hakkında Günümüzde yabancı basından, Türkiye ve İslamiyet hakkında yalan haberler yaptıklarına dair birçok örnek görüyoruz. Acaba O... [Devamını Oku]

Ermenilerin Nakil ve İâşeleri Hakkında Talimatnâme

Belgenin Transkripsiyonu Ahvâl-i harbiye ve zarûret-i fevkalâde-i siyâsiye dolayısıyla mahall-i âhere nakilleri icrâ edilen Ermenilerin iskân ... [Devamını Oku]

Ermenilerin Nakil ve Sevklerini Gerektiren Siyasi Sebepler

Belgenin Transkripsiyonu Ermenilerin nakil ve sevklerini îcâb ettiren esbâb-ı siyâsiye “Meclis-i Âlî-i Vükelâca ittihâz ve teblîğ olunan ... [Devamını Oku]

Meʻâricüʹn-Nübüvve Fî Medâriciʹl-Fütüvve

16. yy.da İran’ın tanınmış İslam âlimlerinden olan Muînüddin Ferahî (Molla Miskîn)’in, Hz. Muhammed (sav) hakkında ilk başta küçük bi... [Devamını Oku]

Bir İntihar Vak'ası Raporu

Belge Hakkında Bu haftaki belgemiz, günümüzde Emniyet Müdürlüğü yetkilerini haiz olan Zabtiye Nezareti′nden, bir intihar vakasına ilişkin ya... [Devamını Oku]

Röportaj

  Çıkış amacı bilinmeyeni insanlara ulaştırmak olan gazetecilik faaliyetleri, milattan önce Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Rönesans devri... [Devamını Oku]

Takrir

, Takrir, bir konunun ayrıntılı şekilde ele alındığı ve genellikle alt makamdan üst makama doğru yazılan yazıdır. Belgenin Özeti İtalya H... [Devamını Oku]

Arz

Devlet görevlilerinin bir mesele hakkında bilgi vermek veya bir dilekte bulunmak amacıyla yazdıkları resmi belgelerdir. Bu belgeler padişaha hitabe... [Devamını Oku]

Emir / Hüküm Tezkiresi

Divandan çıkan hükümlerin ilgili yerlere yazılması için hazırlanan tezkirelerdir. Aşağıda 1740 yılında, Kocaeli mutasarrıfına, İstanbul-... [Devamını Oku]

Tahrirat

Tahrirat, farklı yerlerdeki resmi makamlar arasında yapılan yazışmaların genel adıdır. Özel olarak ise alt makamdan üst makama yazılan yazıl... [Devamını Oku]

Hatt-ı Hümayun ve Takrîr

Padişahın kendi el yazısı ile yazmış olduğu emirlere denir. III. Murad devrinden itibaren çoğalan hatt-ı hümâyûnlar, Babıali’de herkesin... [Devamını Oku]

Hüccet

Delil, vesika, senet anlamlarına gelen hüccet, kadı tarafından verilen fakat hüküm ihtiva etmeyen, alım-satım, borç, ferağ, adak, vasiyet, vek... [Devamını Oku]

Tezkire

Tezkire Nedir Arapça zikretmeye vesile olan şey anlamında olan bu kelime (tezkere şekli yanlıştır), aynı şehirde bulunan resmi dairelerin birbi... [Devamını Oku]

Hatt-ı Hümayun

Padişahın kendi el yazısı ile yazmış olduğu emirlere denir. III. Murad devrinden itibaren çoğalan hatt-ı hümâyûnlar, Babıaliʹde herkesin ... [Devamını Oku]

Telgrafnâme

Telgrafnâme: Telgrafla gelen haberin yazılı olduğu kâğıt. Telgrafnâmeler, umumen kabul edilmiş olduğu veçhile, üç türlü yazılır. Ya aç... [Devamını Oku]

Arz

Devlet görevlilerinin bir mesele hakkında bilgi vermek veya bir dilekte bulunmak amacıyla yazdıkları resmi belgelerdir. Bu belgeler padişaha hitab... [Devamını Oku]

Arzuhal

Herhangi bir dilek ve şikayeti bildirmek için alt makamdan üst makama doğru yazılan yazılardır. Burada arz ile arzuhali karıştırmamak gerekir. ... [Devamını Oku]

Divânî Hattı

Osmanlı Türkçesinde Kur’an harf­leri kullanıldığı için, İslam hat geleneğine paralel olarak Osmanlı yazı sanatı da gelişmiştir. Matbaan... [Devamını Oku]

Sukka

ŞUKKA Nedir?Arapça “parça” anlamına gelen bu tabir ile farklı şehirler arasındaki yazışmalar kastedilmektedir. Ancak şukka, üst makamdan a... [Devamını Oku]

Ta'lîk

Osmanlı Türkçesinde Kur’an harf­leri kullanıldığı için, İslam hat geleneğine paralel olarak Osmanlı yazı sanatı da gelişmiştir. Matbaan... [Devamını Oku]