Kitabe Okumaları

116.sayı Kitâbe Okumaları
Fâtıma Refîknaz Hanım Yâ Hû ! Makâm-ı ‘âlide seccâde-nişîn-iirşâd iken irtihâl-i dâr-ı bekâEyleyen eş-şeyh es-Seyyid MehmedNureddin Efendi'nin harem-i muhtereme-leri Şerîfe Hâce Dervîşe FâtımaRefîknaz Hanım’ın Rûhîçûnrızâen lillâhi’l- Fâtiha Sene 1310Fî 30 Yemi’l-Arefe-i Ramazân Kelimeler: Seccâde-nişin (ﺳﺠّﺎده نشين): Çok namaz kılan, takvâ sâhibi kimse, âbit; 2. Şeyh makāmında oturan kimse, postnişin.İrşâd-İrşat: 1. Doğru yolu gösterme; 2. Mânen aydınlatma, hak yolunu gösterme, gafletten uyandırma, uyarma; İrşâdat (ارﺷﺎدات): İrşatlar.irtihâl-i dâr-ı bekâ: Bekâ evine, âhirete göçmek, öl...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız