Ahmet Said KÜTGÜL

Kitabe Okumaları

Yenikapı Mevlevihanesi Hamuşanı Hüve’l-BâkîE‘âzım-ı ricâl-i devlet-i ‘Aliye’denSâbıkan Darb-hâne-i ‘Âmire NâzırıMerhûm Ahmed... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Seyyid Nizam Haziresinden Kitabe Eyyüb Ağa’nın oğlu Diyâr-ı garbde kalan Merhûm ve mağfûr Emîn Ağanın Rûhiçûn el-Fâtih... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Seyyid Nizâm Türbesinin Dış Duvarında Bulunan Mermer Kitâbe Bu mâkâm-ı şerîfin Cenâb-ı Hudâ’nın rızâ-yı pâki içün ve hazret-i Re... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mustafa Râgıb Efendi Mezar Kitabesi Hüve’l-Hayyü’l-BâkîLutf ile meskenim kıl yâ Hüdâ bâğ-ı cinânRâzıyım emrine yâ Rabb eyledim tes... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Kitabesi Kazâ-yı mübremi tedbîr ile tağyîr mümkün mü?O tîrin def’i kâbil mi ki râmîdir kazâ kav... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Şerîfe Sadiye Bacı Mezar Kitabesi Lâ mevcûde illâ HûBu han-gâh-ı ʻâlide post-nişînMerhûm eş-Şeyh Mesʻûd Efendi hazretlerininHalîle-i ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Fâtıma Refîknaz Hanım Yâ Hû ! Makâm-ı ‘âlide seccâde-nişîn-iirşâd iken irtihâl-i dâr-ı bekâEyleyen eş-şeyh es-Seyyid MehmedNureddi... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Rıfâî Dergahı Kitabesi / Bursa Muradiye Külliyesi Kelimeler: Müceddid: Yenileyen, yenileştiren, yenibirşekil veren kimse.Adlî: Adâletle i... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Abdullah Paşa Çeşmesi/Trabzon [Devamını Oku]