Kitabe Okumaları

114.sayı Kitâbe Okumaları
Rıfâî Dergahı Kitabesi / Bursa Muradiye Külliyesi Kelimeler: Müceddid: Yenileyen, yenileştiren, yenibirşekil veren kimse.Adlî: Adâletle ilgili, adâlete âit.Şehin-şâh: Şahlar şâhı, pâdişahlar pâdişâhı.Niçe: Çok, çokluk.Sû: Yan, yön, taraf, cihet.Âsâr: Bir kimsenin veya bir topluluğun çalışması sonucunda ortaya çıkmış olan şeyler, eserler.Bâd: olsun, ola, olaydı.Ez-ân cümle: O cümleden olarak.Çâker: Kul, köle, bende.Lede-: Yanında, nezdinde, vukūunda, sırasında, …dığı zaman.Hîn: Zaman, vakit.Tecdîd: Yenileme, yenilenme.Bünyâd: Yapı, binâ.Nev: Yeni.Hangâh: Bir tarîkatın merkez durumundaki tekkesi, hankah.Dil-güşâ: Gön...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız