Kitabe Okumaları

104.sayı Kitâbe Okumaları
Valide-i Cedid Camii / Üsküdar Hacc-ı Şerif avdetinde … vefât eden koltukçuEl-hâc Emin Ağanın eser-i hayrâtıdır. VâlidesiEl-hâce Züleyha Hanım cümle geçmişleri ruhlarına Fâtiha1275 Şemsî Paşa Câmii Haziresi / Üsküdar Hüve’l-BakiMerhûm ve mağfûrun lehEl-muhtâc ilâ rahmetiRabbihi’l-Gafûr ŞemsîPaşa zâde Boluluİbrahim Bey rûhunaEl-FâtihaSene 1200 Şemsî Paşa Câmii Haziresi / Üsküdar Merhûm ve mağfûr ŞemsîPaşa Câmii imamıBuhurî AbdurrahmanEfendi rahmetullahiAleyh Şemsî Paşa Câmii Haziresi / Üsküdar MerhûmBolevî HüseyinEfendiRûhîçünEl-Fâtiha1126 Kelimeler:El-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi’l-Gafûr: Gafur olan Rabbini...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız