Bir Dergi Bir Yazı

115.sayı Bir Dergi Bir Yazı
El-Mirsâd (1) Menafi’-i İslamiyyeye hâdim dini, ilmi, fenni, edebi Türkçe el-Mirsad risale-i İslamiyyesi (2) El-Mirsad risale-i İslamiyyesi On beş günde bir defa pençşenbe günleri neşr olunur dini, ilmi, fenni ve edebi risale-i İslamiyyedir. Sevk-i menfaat ve saika-i ihtirasla birçok hakayık-ı diniyye ve ilmiyye üzerine çekilen nikâb-ı taassub ve cehaleti atmaya, kaldırmaya çalışır. Emel-i âmme-i müslimînin kitab ve sünnet muhitine muvafık surette ilmen ahz-ı kuvvet ve dinen kesb-i salabet etmelerine alâ kadri’t-tâka arz-ı hizmet etmekten ibarettir. Müdir: Seyyid Mehmed İsmetullah (3) (Ve evhaynâ ilâ Mûsâ) beni İsrail’i esaret-i fir’avniyed...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız