Müslüman

Konuya ait resim

Osmanlı’da Çıkan İlk Dergiler*

عثمانليده چيقان ايلك دركيلر عثمانليده غزته و دركيلر سياسي و اقتصادي اولايلر خصوصنده خلقي آيدينلاتمق و قامو اوينه استقامت ويرمك آماجيله دگل، حكومتڭ ياپديغي فعاليتلري خلقه بيلديرمك آماجيله اورته يه چيقمشلردر. عثمانليده ياييملانان ايلك دركي

Konuya ait resim

Müslüman Yalancı Olmaz*

Müslüman ve müslim denilince hadis-i şerifin tarifi vecihle onun elinden ve dilinden müslümanların ve bi’n-netice bütün mahlukatın salim olması lazım gelen bir şahıs hatıra gelir ki müslim-i hakiki işte böyledir. Tirmizi hazretlerinin hazreti Ebu Hüreyre’den

Konuya ait resim

Müslüman Saati*

Yolunu geç bulmuş bir kalbin muhabbetiyle Falih Rıfkı’ya İstanbul’u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilâların en gizlisi ve en tesirlisi yabancı saatlerin hayatımıza girişi oldu. “Saat”ten kastımız, zamanı ölçen âlet değil, fakat bizzat zamandır. Eskiden kendimize

Konuya ait resim

Müslümanları İttihâda Da’vet

Vadiden Bir Sayha Vahdet-i İslâmiyye fikrinin en harâretli mürevviclerinden olan el-Belâğ cerîde-i İslâmiyyesi bâlâdaki unvan ile yazmış olduğu başmakalesinde Müslümanların uyuşmuş olan kanlarını harekete getirmek için pek müessir kelâmlar sarf ediyor; diyor ki: “Artık Müslümanları

Konuya ait resim

Müslümanlar Ne Vakıt Uyanacak?

Bosna-Hersek’te münteşir Misbâh refîk-ı muhteremimiz Edirne’nin istirdâdı münâsebetiyle yazdığı başmakalede “İslâm’ın pâyitaht-ı kadîmi olan bu güzel şehrin Salîb’in pençei zulmünden kurtularak yine naşir-i adâlet olan Hilâl’in âgûşuna gelmesiyle bütün İslâm Âleminde hâsıl olan sevinci” bir

Konuya ait resim

Tarihte Bu Ay

١ آغستوس قبريس آطه سنڭ فتحي (١٥٧١) . ١ آغستوس آلمانيه نڭ، روسيه يه حرب اعلان ايتمه سي (١٩١٤) . ٢ آغستوس برنجی دنيا صواشنه كيرمك ايچون تركيه نڭ سفربرلك اعلان ايتمه سي (١٩١٤) .

Konuya ait resim

Müslüman Topraklarında Yahudi Hükümeti*

İkdam refikimizin sahib-i imtiyazı Siyonizm meselesine dair Lozan’dan mühim bir mektup gönderiyor. Müslümanlar için pek ziyade şayan-ı dikkat ve ibret olan bu mektubun bazı mühim fıkralarına ber vech-i ati naklediyoruz: “İngiliz liberalleri evvela İslamiyet’e, sonra