Kitâbe Okumaları

Kitabe Okumaları

Halil Sami Paşa Kitabesi Âsitan-ı Şeyh Abdülkadir’eKim hulûs üzere olursa rûymâlDer âna râh-ı Hudâ’nın erleriGülistan-ı vahdete gel ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Rıfâî Dergahı Kitabesi / Bursa Muradiye Külliyesi Kelimeler: Müceddid: Yenileyen, yenileştiren, yenibirşekil veren kimse.Adlî: Adâletle i... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Abdullah Paşa Çeşmesi/Trabzon [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Camii Kitabesi Kendi arslan, nâmı Osman Sultan Geylân-ı velîMazhar-ı ism-i Celal ashâb-ı irfan velîGir edîbâne ziyaret eyle ey zâir sakınŞ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Üçüncü Ahmed Çeşmesi Kitabelerinden/Fatih Bu tarh-ı pâk-ı hürremi, sevk etti sadr-ı a`zamıDâmâd-ı hâss-ı ekremi, hem-nâm-ı ceddü’l... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mehmed Genç Kabir Taşı Cehd ü âsârıyla meşkûrİlm-i târîh oldu mesrûrFenn ü ilm-i iktisâdınNâmı on(un)la oldu mezkûrÖmrü, hep irfanl... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Ulucami- Antakya Küllü nefsin zâikatü’l-mevtMüslim Talat Efendi zade mutasarrıfîn-i kirâmVe fudalâ-yı benâmdan ed... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Malatya Hüve’l-Hallâku’l-BâkîDördüncü ordu-yıHümayun erkanından mir livaMustafa Naîm PaşanınHalîlesi Hanımın... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Şemsi Paşa Camii Hüve’l-BâkîMerhûm ve mağfurun lehEl-muhtâc ilâ rahmetiRabbihi’l-gafûr ŞemsiPaşa zâde Bolulu ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Bâkî Hû Yâ ilâhî ol Muhammed hakkîçünOl şefâ‘at-kân Ahmed hakkîçünAfv idüb cümle günâhım kıl himmetiOl Habîbin nur veçhi hürme... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Konya  El-hazret-i Üveyse’l-KaraniVe evlâd-ı himmetten KonyaNâibi El-Hâc Ebu BekirEfendi’nin mahdûmuDerviş Es-seyyid MuhammedAlâ’eddîn... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Valide-i Cedid Camii / Üsküdar Hacc-ı Şerif avdetinde … vefât eden koltukçuEl-hâc Emin Ağanın eser-i hayrâtıdır. VâlidesiEl-hâce Züleyh... [Devamını Oku]